Endret droneforskrift fra 1. oktober

En viktig endring i droneforskriften er at det blir enklere å gi kommersielle operatører dispensasjon fra regelverket dersom sikkerheten blir ivaretatt på en god måte. I tillegg får hobbydronebrukere, som er med i en klubb godkjent av Luftfartstilsynet, mulighet til å fly etter andre sikkerhetsavstander enn de som følger av forskriften.

Luftfartstilsynet har nå vedtatt enkelte endringer i droneforskriften (forskrift 30. november om luftfartøy uten fører om bord). Endringene gjelder fra 1. oktober 2018 med unntak fra endringen i forskriftens § 6 om sikkerhetssystem for modellflyklubber, som først gjelder fra 1. april 2019. Den nye droneforskriften inneholder først og fremst en del tydeliggjøringer.

Nye EU-regler på vei

Da arbeidet startet, var planen å gjøre en mer omfattende revisjon av forskriften. Forskriften er første utgave av et regelverk på et nytt område i luftfarten, og tilbakemeldinger fra markedet og Luftfartstilsynets egne erfaringer viste at det kunne være hensiktsmessig å gjøre en del tilpasninger av forskriften. Dette er en vanlig del av arbeidet med å holde regelverket oppdatert og egnet.

Etter at arbeidet med å revidere forskriften startet opp har EUs arbeid med å utarbeide felleseuropeiske regler for droner skutt fart. Som følge av EUs nye basisforordning om sivil luftfart, forordning (EU) 2018/1139, er nå sivil luftfart med droner underlagt EUs lovgivning. EU er i ferd med å utarbeide de detaljerte reglene om luftfart med droner. Vi venter at de første regelsettene om dette blir vedtatt tidlig i 2019.
Reglene var på høring i Norge i sommer.

Sivil luftfart omfattes av EØS-avtalen og de nye EU-dronereglene vil antagelig bli gjort gjeldende i Norge i løpet av 2019/2020. Disse reglene vil langt på vei erstatte dagens nasjonale droneforskrift. På bakgrunn av dette har Luftfartstilsynet valgt å begrense revisjonen av den endrede droneforskriften som omtales her.

Kan gi dispensasjon

For de delene av forskriften som etter hvert blir erstattet av EU-regler har vi gjort enkelte tydeliggjøringer og rettelser. Bortsett fra at reglene blir klarere, vil ikke disse endringene få merkbare konsekvenser for markedet.

Vi har imidlertid også vedtatt en del endringer som vil få følger for deler av dronemarkedet. Dispensasjonsregelen i droneforskriften § 73 er endret for å gjøre det mulig for Luftfartstilsynet å kunne tillate unntak fra reglene såfremt sikkerheten blir ivaretatt minst like godt som forskriften selv legger opp til.

Tidligere gjaldt dispensasjonsmuligheten bare ved forskning og utvikling av droner. Denne muligheten er tatt med videre, men i tillegg vil vi kunne gi unntak når dronen skal brukes til andre formål. Dronenæringen er i rask utvikling, og det kan derfor være vanskelig å forutse alle mulighetene og ha regler som er tilpasset dette. Den nye dispensasjonsregelen gjør reglene noe mer fleksible, men dette forutsetter at operatørene gjør et grundig forarbeid og kan godtgjøre at sikkerheten ikke svekkes, eller at andre viktige hensyn bak reglene ikke settes til side.

Regelen om offentlige myndigheters bruk av droner for å utføre viktige samfunnsoppdrag, såkalt statsluftfart, blir også endret slik at Luftfartstilsynet kan gi individuelt tilpassede godkjenninger. Det gir igjen mulighet til å fly etter andre begrensninger enn de som ellers følger av forskriften. Dette kan for eksempel være aktuelt innenfor søk- og redningsoppdrag, hvor droner kan måtte flys i strid med sikkerhetsavstandene som ellers gjelder for å kunne lokalisere og antagelig på sikt endog kunne frakte personer ut av et farlig område. Bruk av droner i politiets arbeid er et annet eksempel hvor oppdraget ikke kan utføres effektivt dersom alle begrensingene i droneforskriften skal følges. Reglene om slik statsluftfart vil ikke bli erstattet av EU-regler.

Organisert modellflyging

Organisert modellflyging vil heller ikke vil bli direkte berørt av de kommende EU-reglene. En forutsetning for dette er imidlertid at modellflyklubben opererer etter en godkjenning fra Luftfartstilsynet. I andre grener av luftsporten i Norge drives virksomheten etter sikkerhetssystemer under godkjenning og tilsyn av Luftfartstilsynet. Den nye regelen om sikkerhetssystem for modellflyklubber vil danne en ordning som vil kunne videreføres når EU reglene kommer på plass.

I dagens droneforskrift § 6 er det også åpnet for at organisert modellflyging som drives på en sikker måte kan fly etter andre sikkerhetsavstander enn de som følger av denne bestemmelsen.

Det har imidlertid vist seg som en svakhet at reglene ikke stiller krav til hva som skal til for å komme inn under dette unntaket. Denne svakheten vil nå bli rettet opp ved at det fra 1. april 2019 blir stilt krav om at slike klubber skal ha et godkjent sikkerhetssystem.

Re-registrering av RO1-operatører

Av ulike årsaker har Luftfartstilsynet i dag ingen nøyaktig oversikt over RO1-operatører. Disse operatørene er som kjent pålagt å registrere seg hos Luftfartstilsynet. Slik registrering gjøres i dag manuelt, og det gjøres ikke noen senere kontroll av om disse operatørene ennå driver slik dronevirksomhet. Luftfartstilsynet publiserer i dag en liste over godkjente droneoperatører, og uten en opprydding vil denne listen ikke være pålitelig når det gjelder RO1-operatører.

Et annet forhold er at den kommende overgangen til EU-regler vil innebære en annen kategorisering av droneoperatører. Denne overgangen vil bli forenklet dersom Luftfartstilsynet allerede nå får en pålitelig oversikt over RO1-operatører.

Disse hensynene gjør blant annet at vi nå har tatt inn en regel som pålegger alle RO1-operatører som fortsatt er aktive å re-registrere seg hos Luftfartstilsynet. Vi arbeider med å få på plass en digital portal for slik registrering innen årsskiftet. Frist for re-registrering er derfor satt til 1. april 2019.

Foreløpig ingen endring av femkilometerssone

Da endringene i droneforskriften var på høring tidligere i år, foreslo vi enkelte endringer som ikke er tatt med i denne omgangen. Dette gjelder forslaget om å endre reglene om hvor droner ikke kan fly, samt regler om strengere krav til bruk av radiotelefoni og krav til flytelefonistsertifikat.

Den største foreslåtte endringen i reglene om hvor man ikke kan fly drone, gjaldt forslag om å erstatte dagens regel om en forbudssone på fem kilometer rundt lufthavner, slik at regelen ble mer lik det som gjelder for bemannet luftfart. Høringen inneholdt utkast til en regel som krever tillatelse fra lufttrafikktjenesten for modellflyging og flyging med droner i kontrollert luftrom rundt en lufthavn, og i ukontrollert luftrom med Radio Mandatory Zone (RMZ) rundt lufthavner med flygeinformasjonstjeneste (AFIS). Den viktigste begrunnelsen for å endre regelen er å ivareta integriteten til det kontrollerte luftrommet som omgir lufthavnene og i mange tilfeller strekker seg utover dagens femkilometerssone. Høringssvarene trekker i retning av at en slik endring bør gjennomføres. Det ble imidlertid påpekt behov for at lufttrafikktjenesten anskaffer seg et system for å håndtere den forventede økte pågangen av søknader om flygetillatelse som en slik regel trolig vil medføre. Det er derfor nødvendig å utrede hva som vil kreves å få et slikt system på plass før en eventuell beslutning om å endre femkilometersregelen tas.

Forslaget i høringen om krav om større bruk av radiotelefoni mellom droneflygere og lufttrafikktjenesten, samt krav om at slike droneflygere må ha flytelefonistsertifikat, fikk både positive og negative reaksjoner. Selv om en slik regel kan virke positivt på flysikkerheten, avdekket høringen svakheter knyttet til begrenset rekkevidde på slike radioer, mangel på tilpasset opplæring og radiofraseologi, samt usikkerhet om kapasiteten til å gjennomføre praktisk radioprøve. Luftfartstilsynet anser derfor ikke saken som tilstrekkelig moden til å kunne ta inn regler om dette i forskriften.

Hvilke konsekvenser får endringene for meg?

Konsekvenser for modellflygere og hobbydroneflygere:

  • Modellflyklubber som vil la medlemmene fly etter andre sikkerhetsavstander enn de som følger av § 6 andre ledd, må etablere et godkjent sikkerhetssystem. For en sømløs overgang til den nye regelen må dette være gjort innen 1. april 2019.
  • Muligheten til å kunne søke dispensasjon etter regelen i § 73 andre ledd, gjelder også modell- og hobbydroneflygere.

Konsekvenser for RO1-, RO2- og RO3-operatører:

  • Endringene tydeliggjør enkelte bestemmelser, uten at dette anses å få direkte konsekvenser for operatørene.
  • Meldeplikten til Luftfartstilsynet i § 21 første ledd utvides til å gjelde plikt til å sørge for å løpende melde fra til Luftfartstilsynet om endringer i innmeldte opplysninger.
  • RO1-operatører som fortsatt driver dronevirksomhet må innen 1. april 2019 re-registrere seg hos Luftfartstilsynet jf. § 21, andre ledd. En digital portal for dette vil bli lansert rundt årsskiftet. Det vil da bli gitt mer informasjon om hvordan registreringen skal gjøres.
  • Ansvarlig leder for nye RO1-operatører må være 18 år, jf. § 23 andre ledd.
  • Den endrede dispensasjonsregelen i § 73 annet ledd gir bedrede muligheter til å få godkjent andre operasjoner enn hva som ellers er tillatt, forutsatt at dette kan gjøres sikkert og ikke bryter med andre viktige hensyn som ivaretas av den aktuelle regelen.
  • Regelen i § 73 første ledd gjør at statsluftfart-operatører vil kunne få individuelt tilpassede godkjenninger.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006 Bodø
Publisert: 20. sep 2018