- Fornøyd med regjeringens dronestrategi

Luftfartstilsynet er fornøyd med dronestrategien til regjeringen. Strategien bidrar til en tryggere og mer samfunnsnyttig bruk av droner i Norge. – Luftfartstilsynet er allerede godt i gang med mange av tiltakene som foreslås, og vil ta ytterligere grep i tiden fremover, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Regjeringen har lansert Norges første dronestrategi.

Det har vært en betydelig økning av droner i løpet av de siste årene. I 2015 var det her til lands cirka 200 operatører som brukte drone til nytte- eller næringsformål. I dag er dette tallet mangedoblet, til rundt 4000 operatører. I tillegg bruker et stadig økende antall nordmenn droner til lek og rekreasjon. Det finnes ikke nøyaktig oversikt over antall hobbydroner i Norge, men det er mange titusener. Luftfartstilsynet får også flere spørsmål enn før fra turister som vil ta med drone på ferietur til Norge.    

Nye regler er på vei

«Regjeringen vil arbeide for å få på plass regelverk som på best mulig måte ivaretar behovene knyttet til utvikling og bruk av droner»

(Kilde: Regjeringens dronestrategi)

Luftfartstilsynets tiltak:

 • Norge var tidlig ute med regler for flyging med droner, og har de siste årene dessuten bidratt aktivt med utforming av et felleseuropeisk regelverk. Dette regelverket er ventet i løpet av 2018 eller 2019.

 • Luftfartstilsynet har et nytt forslag til regelverk for dronebruk ute på høring. Poenget er å øke sikkerheten når det gjelder integrering av droner i luftrommet, samt å få enklere og bedre regler.

 • Luftfartstilsynet jobber for å legge til rette for en samfunnstjenlig dronevirksomhet, der både private selskaper og offentlige etater kan bruke droner på en måte som er nyttig for alle. Dette kan blant annet dreie seg om pakkelevering og dronedrosje, eller polititjenester og søk- og redningsoppdrag.

 • I samarbeid med Datatilsynet har vi lagt til rette for at politiet blir kjent med reglene for bruk av droner for å styrke politiets arbeid på dette området.

– Luftfartstilsynets mål er at dronereglene skal være enkle å sette seg inn i. Reglene må også være tilpasset risikoen ved aktivitetene som utføres. Det er forskjell på å fly en drone langt utenfor allfarvei og å bruke en drone til å filme over en fullsatt fotballstadion, understreker Lars Kobberstad.

Sikkerhet i høysetet

«Regjeringen vil arbeide for å styrke sikkerhetsarbeid knyttet til, og kontroll og tilsyn med, dronevirksomheten» (Kilde: Regjeringens dronestrategi)

Luftfartstilsynets tiltak:

 • I 2017 gjennomførte Luftfartstilsynet 15 tilsyn med droneoperatører. Luftfartstilsynet er i ferd med å bygge opp en seksjon for ubemannet luftfart, og økt tilsyn vil være sentralt i årene fremover.
 • Målet er at sikkerhetskulturen i dronebransjen skal være minst like god som i norsk luftfart for øvrig.

 • De kommende, felleseuropeiske reglene inkluderer en start på det som kalles U-space, som innebærer trygg og effektiv tilgang til luftrom for en stor mengde droner. U-space skal etter planen introduseres i fire faser, fra om lag 2020 til rundt 2035. Luftfartstilsynet deltar i det felleseuropeiske arbeidet med U-space, som blir et viktig oppdrag i årene som kommer.

– Gjennom tilsyn, sikkerhetsbrev, møter, konferanser og uformell kontakt er Luftfartstilsynet allerede i tett dialog med dronebransjen når det gjelder holdningsskapende arbeid og spørsmål om regelverk. Vi opplever at droneoperatørene har god sikkerhetskultur, men økt antall operatører og nytt regelverk krever også økt antall tilsyn fra vår side, fastslår Lars Kobberstad.

Informasjon til droneflygerne

«Regjeringen vil arbeide for å gjøre informasjon om regelverk lettere tilgjengelig for droneoperatører» (Kilde: Regjeringens dronestrategi)

Luftfartstilsynets tiltak:

 • Deling av informasjon om reglene for sikker flyging med droner har vært og vil også fremover være en viktig oppgave for Luftfartstilsynet.

 • Målet er at reglene skal være godt kjent for alle som flyr droner – uansett om det er kommersielle operatører, hobbybrukere eller utenlandske droneentusiaster på besøk i Norge.

 • Dronelek.no, som Luftfartstilsynet etablerte i 2016, gir en enkel og god oversikt over de fem viktigste reglene for hobbydroner. Nettsiden er godt kjent.

 • I samarbeid med Datatilsynet finnes det også en god oversikt over personvernreglene på Dronelek.no.

 • I samarbeid med andre har vi også gjort reglene kjent ved utsalgene av hobbydroner.

 • I det nåværende forslaget til felleseuropeiske regelverk er registering ved salg av droner et viktig tiltak. Det samme er identifisering av droner, blant annet for politi, Luftfartstilsynet og andre myndigheter.

– Vi ser en økende medieinteresse når det gjelder alt som har med droner å gjøre. Det gir oss en god anledning til å få ut informasjon om Dronelek.no til hele landet. I tillegg vil vi fortsette med informasjonstiltak i mange kanaler for å nå ut til så mange som mulig, både hobbyflygere og kommersielle operatører, sier Lars Kobberstad.

 

Du finner hele dronestrategien her.

Publisert: 05. apr 2018