Skjema for å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Skjema for varsling

Kjenner arbeidsgiveren til forholdet?
Andre som er kontaktet:

Informasjon om virksomheten

Informasjon om varsler

For å ha muligheten til å be om ytterligere informasjon og kunne gi informasjon tilbake til deg ber vi om ditt navn og kontaktinformasjon. Dersom du opplyser om dine personalia har Luftfartstilsynet i varslingssaker en plikt til å skjerme din identitet, også overfor sakens parter.

Luftfartstilsynet vil bruke mottatte varsler i vår risikovurdering av arbeidsmiljøsituasjonen i virksomheten, og i slike tilfeller vil Luftfartstilsynet vurdere en hensiktsmessig oppfølging av varselet for å unngå at identiteten til varsler blir kjent. Dine personopplysninger vil ikke brukes i en slik vurdering. I den grad du mener det er stor risiko for at det kommer frem hvem som varsler anbefaler vi at du informerer om dette i din beskrivelse av saken. For eksempel hvis det bare er én eller få personer som kan ha gitt oss opplysningene.

Anonymitet
Ditt forhold til virksomheten:

Personvern

Det er frivillig å oppgi kontaktinformasjon. All innsamling og behandling av personopplysninger i regi av Luftfartstilsynet skjer i henhold til kravene i personopplysningsloven. Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 bokstav e og arbeidsmiljøloven kapittel 2A.

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å ivareta formålet.  Du har rett til innsyn og til å få uriktige opplysninger korrigert. Dersom du mener at opplysningene behandles i strid med reglene, kan du klage til Datatilsynet.

Luftfartstilsynet er behandlingsansvarlig for personopplysningene som oppgis i forbindelse med meldingene. Ta kontakt med Luftfartstilsynet per telefon 75 58 50 00 eller epost: personvernombud@caa.no, om du har spørsmål omkring dette. Personvernombudet i Luftfartstilsynet er Torgeir Øines. Han kan svare på spørsmål knyttet til personvern og kan kontaktes via vårt sentralbord på tlf.  75 58 50 00.