Unntak for gyldighetstid for rettigheter, sertifikater og bevis

Søknad om unntak for forlengelse av rettigheter og bevis for flygere som opererer under en Part-ORO organisasjon.

Artikkelen er sist oppdatert 16. april 2021

Luftfartstilsynet har tidligere gitt generelle unntak når det gjelder forlengelse av rettigheter og bevis for flygere som følge av COVID-19. Unntakene er nå avsluttet og kan ikke benyttes etter 17. november 2020. Etter denne datoen er det kun organisasjoner som opererer under Part- ORO som kan søke om unntak etter forordning (EF) 216/2008 artikkel 14 for sine flygere.

Utgangspunktet er at all virksomhet i luftfarten skal oppfylle kravene som følger av det ordinære luftfartsregelverket også under koronaepidemien. Luftfartstilsynet kan kun gi unntak fra disse reglene ved uforutsette og presserende driftsforhold av begrenset varighet, forutsatt at unntakene ikke påvirker sikkerhetsnivået negativt.

Søknad om unntak etter art. 14 (4) må være begrunnet og det må redegjøres for kompenserende tiltak. Det må redegjøres for hvilken uforutsett operasjonell omstendighet eller operasjonelt behov som er grunnlaget for søknaden. Vilkårene for å gi unntak er strenge, og det vil generelt ikke være tilstrekkelig å vise til situasjonen knyttet til Covid-19. En plikt til å sitte i karantene vil ikke i seg selv være nok til å kunne gi et unntak, for eksempel ved behov for å reise til/fra et treningsanlegg.

Unntak kan bare gis for rettigheter og bevis som er gyldige, eller som ikke har vært utløpt i mer enn 30 dager. Et eventuelt unntak for forlengelse kan gis i perioden til og med 31. juli 2021. Dette tidspunktet er i samsvar med praksis hos andre EASA stater og føringer fra ICAO. Luftfartstilsynet kan kun gi unntak for flygere med norsk flygersertifikat.

Informasjon om Luftfartstilsynets adgang til å gi unntak etter forordning (EU) nr. 216/2008 art. 14 nr. 4 finnes her.  

Dersom det skjer endringer i forholdene som gav grunnlag for et vedtak om unntak, plikter operatøren å informere Luftfartstilsynet om dette snarest.

Kompenserende tiltak

Det er ikke et krav til kompenserende tiltak for å utvide gyldighetsperioden for instruktør- eller kontrollantbevis.

Part-ORO organisasjonen må imidlertid beskrive hvilken trening flygerne det søkes om forlengelse av klasse- eller typerettighet for, skal gjennomføre. I tillegg må øvrige kompenserende tiltak som er nødvendige for å opprettholde flygernes kompetanse beskrives, inkludert klasse- eller typespesifikke nødprosedyrer.

Part-ORO organisasjonen må oppnevne en kontrollant som kan forlenge klasse- eller typerettigheten. Dette gjelder alle EASA-rettigheter og bevis som benyttes innen Part-ORO organisasjonen.

For klasse-, type- og instrumentrettighet skal følgende informasjon oppgis i søknaden om unntak:

Navn på sertifikat-innehaver

Fødselsdato (dd.mm.åååå)

Klasse-, type-, instrument-rettighet

Navn på trenings-ansvarlig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dersom søknad om unntak blir godkjent og forutsatt at trening er gjennomført i samsvar med innsendt treningsprogram, kan klasse-, type- og instrumentrettigheter forlenges av en kontrollant.

Etter at en operatør har fått godkjenning til bruk av unntaksbestemmelser skal varsel om bruk av unntaksbestemmelser for respektive sertifikatinnehavere sendes inn til Luftfartstilsynet ved å benytte skjema: Bruk av unntaksbestemmelse for forlengelse av rettigheter (se vedlegg).

Merk at hvis en kontrollant ikke er tilgjengelig for å forlenge rettigheter i sertifikatet, MÅ operatøren be Luftfartstilsynet om å skrive ut nye sertifikat ved å skrive en merknad om dette i skjemaet.

For instruktører og kontrollanter skal følgende informasjon oppgis i søknaden om unntak:

Navn på instruktør / kontrollant

Fødselsdato (dd.mm.åååå)

Type instruktør-, kontrollantbevis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etter at en operatør har fått godkjent søknad om bruk av unntaksbestemmelser for forlengelse av instruktør- og/eller kontrollantbevis, må navneliste på vedlagte skjema sendes til Luftfartstilsynet, som vil utstede nytt sertifikat påført ny utløpsdato for instruktør- og/eller kontrollantbevis. Benytt skjema: Skjema ved bruk av unntaksbestemmelse for forlengelse av instruktør- og kontrollantbevis (se vedlegg).

Endring av treningsprogram i henhold til kravene i ORO.FCL.220 & 230

Dersom Part-ORO organisasjonen midlertidig må endre treningsprogrammet for periodisk selskapstrening som følge av COVID-19, må det søkes Luftfartstilsynet om unntak for dette. Beskrivelse av alternativt treningsprogram må legges ved søknaden. Unntak vil gjelde for alle selskapets besetningsmedlemmer.

Etter at en operatør har fått godkjenning til bruk av unntaksbestemmelser for periodisk selskapstrening, skal selskapet opplyse hvilke flygere som er omfattet av godkjenningen.

Navneliste sendes inn til Luftfartstilsynet ved å benytte skjema: Skjema ved bruk av unntaksbestemmelser for periodisk selskapstrening og ferdighetskontroll (OPC) (se vedlegg).

Bruk av luftfartøy til OPC og PC i stedet for FSTD

Dersom operatør vanligvis bruker FSTD til gjennomføring av OPC og/eller PC, men koronapandemien gjør det umulig å gjennomføre slike prøver i FSTD, kan operatøren søke Luftfartstilsynet om godkjenning for å benytte luftfartøy til denne prøven. Dette gjelder kun for helikopter og fly sertifisert som enpilot fly.

Forordning (EU) 1178/2011, del-FCL, vedlegg 9, åpner for en slik løsning og det er derfor ikke krav til operatøren og søke om unntak fra bestemmelsene som beskrevet ovenfor. Operatør må likevel sende en søknad om godkjenning til Luftfartstilsynet.   

Operatøren må i søknaden begrunne hvorfor trening og sjekk ikke kan gjennomføres i FSTD. I tillegg må operatøren dokumentere følgende:

  1. Alternativt treningsprogram må beskrives.
  2. Risikovurdering for gjennomføring av prøver i luftfartøy.
  3. På bakgrunn av risikovurdering skal det identifiseres hvilke øvelser som eventuelt ikke kan gjennomføres under flyging. Det skal dokumenteres eventuelle kompenserende sikkerhetstiltak som minstehøyder for enkelte nødprosedyrer, samt eventuelle restriksjoner for operative minima i forbindelse med prøven.
  4. Identifisering av hvem som skal være kontrollant og det skal dokumenteres at kontrollant har privilegier til å gjennomføre prøven i luftfartøyet.

Luftfartstilsynets vedtak om unntak 19. mars 2020 (utløpt)

Luftfartstilsynets reviderte vedtak om unntak 30. april 2020 (utløpt)