Unntak for gyldighetstid for rettigheter, sertifikater og bevis

Den europeiske luftfartsmyndigheten (EASA) har sendt ut informasjon til medlemslandene om hvordan bestemmelsene om unntak fra regelverket skal praktiseres i dagens situasjon med utbrudd av koronavirus. Luftfartstilsynet har 19. mars 2020 fattet et vedtak som forlenger rettigheter, sertifikater, trening og medisinske legeattester hvis det som en direkte følge av koronaviruset ikke er mulig å gjennomføre undersøkelser, trening eller kontroll i samsvar med gjeldende luftfartsregelverk.

Artikkelen er sist oppdatert 30. mars 2020.

Gyldige rettigheter kan forlenges i 4 måneder og visse rettigheter kan forlenges i 8 måneder, i begge tilfellene under forutsetning av at siste gyldighetsdato er 31. juli 2020 eller tidligere på den gjeldende rettigheten, sertifikatet eller legeattesten.

Luftfartstilsynet gjør oppmerksom på at all virksomhet som kan gjennomføres i samsvar med luftfartsregelverket skal oppfylle disse kravene.

Vedtak om unntak

Vedlegg vedtak om unntak  - revidert 30. mars 2020

Unntaket gjelder for

1. Rettigheter, sertifikater og bevis som omfattes av:

a) Part-FCL klasse-, type- og instrumentrettighet kan forlenges med 4 måneder, men ikke lengre enn til og med 17. november 2020. Dette gjelder kun rettigheter med utløpsdato frem til og med 31. juli 2020. Unntaket gjelder både for kommersielle og ikke-kommersielle sertifikater.

Vilkår og administrative prosedyrer:
Ved forlengelse av klasse-, type- og instrumentrettighet må vilkårene som beskrevet i vedlegget følges, se punkt A) (1) og (2) i Justification/Mitigating measures og Additional national terms of the decision punkt. Luftfartstilsynet skal informeres dersom en flyger benytter seg av unntaket. Se vedlegget for en beskrivelse av hva som skal inngå i informasjonen og adresse som skal brukes. Meldingen kan sendes på norsk.

b) Part-FCL instruktør- og kontrollantbevis som er direkte involvert i trening og kontroll av de som er nevnt i punkt a) ovenfor, kan forlenges med 8 måneder, men ikke lengre enn til og med 17. november 2020.

Vilkår og administrative prosedyrer:
Ved forlengelse av instruktør- og kontrollantbevis må vilkårene som beskrevet i vedlegget følges, se særlig punkt A) (3) i Justification/Mitigating measures og Additional national terms of the decision. Luftfartstilsynet skal informeres dersom instruktør benytter seg av unntaket, eller dersom en kontrollant ønsker å benytte seg av unntaket. Se vedlegget for en beskrivelse av hva som skal inngå i informasjonen og adresse som skal brukes. Meldingen kan sendes på norsk.

c) Part-FCL språkrettighet kan forlenges med 8 måneder, men ikke lengre enn til og med 17. november 2020.

Administrative prosedyrer:
Det er ikke krav til at utløpsdato for språk forlenges i sertifikatet

d) Perioden for skolens anbefaling til teorieksamen for Part-FCL-sertifikat, FCL.025(a)(3), forlenges med 8 måneder, men ikke lenger enn til og med 17. november 2020.

Perioden for gjennomføring av teorieksamen for Part-FCL-sertifikat, FCL.025(b)(2), forlenges med en periode tilsvarende den perioden eksamenslokalene var stengt.

Gyldighet på bestått teorieksamen for Part-FCL-sertifikat, FCL.025(c)(1) og (2), forlenges med 8 måneder, men ikke lenger enn til og med 17. november 2020.

e) Legeattester: Legeattest klasse 1, legeattest klasse 3 og legeerklæring for kabinansatte forlenges med 4 måneder, men ikke lenger enn til og med 17. november 2020, dersom gyldigheten av dagens legeattest/legeerklæring utløper 31. juli 2020 eller tidligere og attesten/erklæringen ikke er påført andre begrensninger enn visuelle (VDL, VNL, VML, VXL, VXN, CCL, VCL eller RXO). De samme privilegiene som i siste legeattest/legeerklæring opprettholdes i perioden med forlengelse.

Administrative prosedyrer: Det er ikke krav om at innehaver av legeattesten må ta kontakt med flylege eller Luftfartstilsynet for å benytte seg av dette vedtaket.

f) Part-66 (AML) hvor gyldighetsdato er frem til og med 31. juli 2020 har forlenget gyldighet med 4 måneder, men ikke lenger enn til og med 17. november 2020.

Administrative prosedyrer: Det er ikke krav til at gyldighetsdato forlenges i sertifikatet. Det er ikke krav om å sende inn dokumentasjonen til Luftfartstilsynet.


2. Trening og sjekking etter forordning 965/2012 Part-ORO:

Disse unntakene gjelder for innehavere av kommersielle Part-FCL sertifikat

a) som skal gjennomføre sin periodiske trening og sjekking (OPC) i simulator (FSTD), men som ikke i tide kan få tilgang til en egnet simulator, eller

b) som ikke får gjennomført annen nødvendig trening på normal måte.

Gyldige rettigheter kan forlenges opptil 4 måneder, men ikke lengre enn til og med 17. november 2020.
(For FCL.060  Recent experience; se punkt 1 bokstav d) ovenfor.)

 

Part-FCL.060(c)(1) ‘Recent Experience’, kommersiell trafikk: I de tilfeller hvor piloten ikke har gjennomført tilstrekkelig antall avganger, innflygninger og landinger i henhold til FCL.060(b)(1) og (2) så kan perioden bli forlenget opp til 180 dager dersom piloten gjennomfører ‘line flying’ under tilsyn av en ‘type rating instructor’ eller ‘examiner’.


Vilkår og administrative prosedyrer:
Det må ikke være mulig å gjennomføre trening og sjekking på vanlig måte på grunn av begrensninger som følger av Covid-19 situasjonen. Trening og sjekking skal så langt det er mulig gjennomføres som normalt, men der det ikke er mulig, skal det gjennomføres alternativt opplegg. Unntaket kan kun benyttes så lenge det er strengt nødvendig på grunn av Covid-19 situasjonen. Når situasjonen er normalisert må gjenstående trening gjennomføres så snart som mulig.

Selskap som benytter unntaket må som ledd i utøvelsen av sitt ansvar og som del av ledelsessystemet analysere, beslutte og dokumentere:

1. Hvilken trening og sjekking som ikke lar seg gjennomføre som normalt.

2. Hvorfor den ikke lar seg gjennomføre som normalt.

3. Hvilke konsekvenser det får at den ikke lar seg gjennomføre som normalt (MOC/risikovurdering).

4. Hva som vil bli gjort i stedet (kompenserende tiltak) mens unntaket varer (alternative treningsprogram).

5. Hvilke midlertidige endringer som ev. er nødvendige i håndboksystemet for å få dette til.

6. Hva som vil bli gjort når situasjonen er tilbake til normal (bl.a. hva som må «tas igjen» (catch-up)),

7. System for å dokumentere hvilke sertifikatinnehavere som er berørt, hvilken trening som er gjort og hvilken som mangler (records).


Selskap som benytter unntaket må sende inn dokumentasjonen til Luftfartstilsynet senest 14 dager etter at selskapet benytter seg av unntaksvedtaket.

3. Flygeledere:

a) Kravet til vedlikeholdstrening (Dersom ATCO ikke får gjennomført programmert vedlikeholdstrening i h.t. oppsatt plan): Vedlikeholdstrening kan utsettes inntil 4 måneder for den enkelte flygeleder.

Administrative prosedyrer: Det er ikke krav om å sende inn dokumentasjonen til Luftfartstilsynet.


b) Krav til teoriprøver/praktiske prøver i fm årlig PFO (Dersom ATCO ikke får gjennomført praktisk prøve i h.t. oppsatt plan): Teoretiske og praktiske prøver kan utsettes (årlige tester kan fravikes) men ikke utover sertifikatets gyldighet på 3 år.

Vilkår og administrative prosedyrer: Det er ikke krav om å sende inn dokumentasjonen til Luftfartstilsynet.

c) Kravet til minimum antall timer (timetelling) (Dersom ATCO ikke har arbeidet foreskrevne timer i h.t. EKP som en konsekvens av smitte og pandemitiltak): Tjenesteyter kan fravike krav til minimum antall timer iht. enhetens EKP i inntil 4 måneder, men ikke lengre enn til og med 17. november 2020.

Vilkår og administrative prosedyrer: Tjenesteyter skal definere enhetenes absolutte minimum og gjennomføre en risikoanalyse der det blant annet inkluderes hvem som berøres (personer/ enhet). Sikkerhetsanalyse med tilhørende enhet(er) og person(er) oversendes postmottak@caa.no.

d) Krav til engelske språkferdigheter: oppfriskningskurs kan utsettes med inntil 4 måneder, men ikke lengre enn til og med 17. november 2020.

Administrative prosedyrer: Det er ikke krav om å sende inn dokumentasjonen til Luftfartstilsynet.

e) OJTI: Oppfriskningskurs som OJTI kan utsettes med inntil 4 måneder, men ikke lengre enn til og med 17. november 2020.

Administrative prosedyrer: Det er ikke krav om å sende inn dokumentasjonen til Luftfartstilsynet.

f) Assessor: Oppfriskningskurs som assessor kan utsettes med inntil 4 måneder, men ikke lengre enn til og med 17. november 2020.

Administrative prosedyrer: Det er ikke krav om å sende inn dokumentasjonen til Luftfartstilsynet. 

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006 Bodø
Publisert: 30. mar 2020