Unntak fra treningskrav for behandling av farlig gods - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 15. juni 2020 fattet vedtak om visse unntak fra treningskravene i forskrift 11. januar 2003 nr. 41 om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7). Unntaket gjelder for organisasjoner med personell som ikke kommer inn under forordning (EU) nr. 965/2012. Vedtaket er ikke lenger gyldig, men denne informasjonen gjøres tilgjengelig for de som har behov for det.

Vedtaket om unntak innebærer at organisasjoner, etter å ha gjennomført en risikovurdering, kan gjennomføre alternativ trening for behandling av farlig gods i perioden frem til og med 15. august 2020. Dette gjelder for følgende personell: 

  • Regulære avsendere av farlig gods.
  • Speditører som ekspederer farlig gods.
  • Personer eller foretak på landingsplasser som på en operatørs vegne forestår mottak, lasting, lossing, oppbevaring eller annen form for håndtering av gods.
  • Personer eller foretak på landingsplasser som på en operatørs vegne håndterer innsjekk av passasjerer og bagasje.

Kravene til trening anses oppfylt selv om et farlig gods-sertifikat ikke har blitt fornyet i perioden 19. mars – 15. august 2020. Organisasjonen skal så langt det er mulig etablere ordninger for alternativ trening i denne perioden. Personer som har vært permittert i mer enn 3 måneder, må gjennomgå slik alternativ trening før vedkommende igjen kan håndtere farlig gods.

Vedtak finner du her.

Sist oppdatert: 23. jan 2021