Unntak for gyldighetstid for visse rettigheter og attestasjoner - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 26. august 2020 fattet vedtak om forlengelse av visse rettigheter og attestasjoner. Vedtaket gjelder kun for besetningsmedlemmer som opererer innenfor Part-CAT, Part-NCC og Part-SPO i norske luftfartsselskap som opererer innenfor Part-CAT, Part-NCC og Part-SPO. Vedtaket er ikke lenger gyldig, men denne informasjonen gjøres tilgjengelig for de som har behov for det.

Luftfartstilsynet fattet 19. mars 2020 et vedtak som forlenget blant annet rettigheter, sertifikater, og attestasjoner hvis det som en direkte følge av koronaviruset ikke var mulig å gjennomføre trening eller kontroll i samsvar med gjeldende luftfartsregelverk. Vedtaket ga innehaveren mulighet til å forlenge aktuell rettighet eller attestasjon én gang inntil fire måneder.

Situasjonen rundt koronapandemien har medført store konsekvenser for det norske samfunnet generelt, og svært konkrete og omfattende konsekvenser for luftfarten. Etter en periode i sommer der det i større grad har vært mulig å reise, har det den siste tiden kommet nye reiseråd fra regjeringen. Utenriksdepartementet fraråder nå alle reiser ut av Norge som ikke er strengt nødvendige.

Norge har gjennom EØS-avtalen gjennomført felleseuropeisk regulering for luftfarten. Dette regelverket inneholder bestemmelser som sikrer at det i spesielle situasjoner kan vedtas unntak fra det gjeldende regelverket. Gjennom å vedta visse unntak, blir det mulig for norske luftfartsaktører å gjøre nødvendige tilpasninger slik at virksomheten kan opprettholdes også i den spesielle situasjonen som nå har oppstått. Luftfartstilsynet har tidligere signalisert at nye unntak knyttet til bestemmelser om gyldighetstid for tillatelser og sertifikat vil bli vurdert på grunnlag av enkeltsøknader. Som følge av de nye reiserådene har vi funnet det riktig å vedta et nytt generelt unntak for visse tilfeller der det ikke er mulig å gjennomføre trening og/eller sjekk i simulator eller såkalt «mock-ups» på grunn av koronapandemien. 

Dette vedtaket om unntak fra bestemmelser om gyldighetstid finner du her.

Utgangspunktet er at all virksomhet som kan gjennomføres i samsvar med de normale reglene i luftfartsregelverket, skal oppfylle de kravene som normalt gjelder. Vedtaket om unntak skal legge til rette for andre løsninger der det er vanskelig eller umulig å følge de normale reglene på grunn dagens situasjon.

Luftfartstilsynet har med bakgrunn i de nye reiserådene funnet det hensiktsmessig å gi unntak fra bestemmelsene for visse innehavere av norsk fly- eller helikoptersertifikat og visse innehavere av cabin crew attestation (CCA). Vedtaket gjelder kun for besetningsmedlemmer som opererer innenfor Part-CAT, Part-NCC og Part-SPO i norske luftfartsselskap som opererer innenfor Part-CAT, Part-NCC og Part-SPO. Vedtaket gjelder kun for de rettighetene som er nødvendige for operasjonen i det aktuelle selskapet. Det betyr at en flyger kan benytte vedtaket fra 26. august for å forlenge en typerettighet som er nødvendig i selskapet der vedkommende jobber, men vil ikke kunne forlenge en klasserettighet som ikke er omfattet av den aktuelle operasjonen. For forlengelse av klasserettigheter og lignende som ikke inngår i nevnte operasjoner gjelder fortsatt vedtaket fra 19. mars 2020

Vilkår og administrative prosedyrer

Vilkårene for forlengelse av aktuelle rettigheter er gitt i vedtaket.

Luftfartstilsynet skal informeres dersom et besetningsmedlem benytter seg av vedtaket. Meldingen skal sendes av selskapet og skal inneholde følgende informasjon:

Forlengelse av rettigheter

Informasjon som rettigheter som er forlenget av kontrollant skal sendes av selskapet til Luftfartstilsynet på e-post til postmottak@caa.no (trykk på lenken for et eksempel). I emnefeltet skal det stå følgende informasjon:
[etternavn og fornavn på sertifikatinnehaver] – Covid-19 second exemption – information about revalidation.

E-posten skal inneholde følgende informasjon:

  1. Navn og fødselsdato (dd.mm.åååå) på sertifikat-/attestasjonsinnehaveren
  2. Hvilken typerettighet, klasserettighet, instrumentrettighet eller for kabinbesetningsmedlem, hvilken trening i henhold til Part-ORO som er forlenget
  3. Navn og fødselsdato (dd.mm.åååå) på instruktør ansvarlig for alternativt treningsopplegg
  4. Navn og kontrollantnummer på kontrollant som har forlenget rettighet i sertifikat. Hvis kontrollant ikke er tilgjengelig, se neste punkt.

 

Anmodning til Luftfartstilsynet om sertifikatutstedelse

Anmodning om sertifikatutstedelse skal sendes til Luftfartstilsynet på e-post til postmottak@caa.no (trykk på lenken for et eksempel). I emnefeltet skal det stå følgende informasjon:
[etternavn og fornavn på sertifikatinnehaver] – Covid-19 second exemption – request for license issue.

E-posten skal inneholde følgende informasjon:

  1. Navn og fødselsdato (dd.mm.åååå) på sertifikat-/attestasjonsinnehaveren
  2. Hvilken typerettighet, klasserettighet, instrumentrettighet eller for kabinbesetningsmedlem, hvilken trening i henhold til Part-ORO som er forlenget
  3. Navn og fødselsdato (dd.mm.åååå) på instruktør ansvarlig for alternativt treningsopplegg