Unntak for flymedisinske undersøkelser ved forlengelse av legeattester med begrensning - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 19. mars 2020 fattet et vedtak som gir flyleger anledning til å forlenge gyldige legeattester hvis det som en direkte følge av koronaviruset ikke er mulig å gjennomføre flymedisinsk undersøkelse hos flylegen. Unntaket gjelder legeattest klasse 1, 2, 3 og LAPL med begrensning. Vedtaket er ikke lenger gyldig, men denne informasjonen gjøres tilgjengelig for de som har behov for det.

Artikkelen er oppdatert 22. januar 2021.

Luftfartstilsynet vil ikke forlenge dette vedtaket. Legeattest som utløper etter 31. juli 2020 må fornyes på vanlig måte. 

Unntaket forutsetter at flylegen har telefonkontakt med søkeren, innhenter medisinsk historikk og vurderer at det ikke er nødvendig med en undersøkelse for å forlenge gyldighetstiden. Flylegen kan forlenge gyldige legeattester i inntil 4 måneder under forutsetning av at siste gyldighetsdato er 31. juli 2020 eller tidligere på den gjeldende legeattesten. 

Vedtak om unntak for flymedisinske undersøkelser.

Flere vedtak som berører legeattester

Luftfartstilsynet har ikke innført noen forbud mot å gjennomføre ordinære flymedisinske undersøkelser. Det anbefales imidlertid at alle forholder seg til helsemyndighetenes til enhver tid oppdaterte anbefalinger.

Luftfartstilsynet har fattet flere vedtak som berører legeattester. Gyldigheten til legeattester klasse 1, klasse 2, klasse 3 og LAPL legeattest uten begrensninger utover visuelle (VDL, VNL, VML, VXL, VXN, CCL, VCL eller RXO), forlenges automatisk med 4 måneder, men ikke lengre enn til 17. november 2020. Forutsetninger og vilkår fremgår av vedlegget til vedtaket. Innehaveren av legeattesten trenger ikke ta kontakt med flylege eller Luftfartstilsynet for å ta i bruk denne forlengelsen. Vedtaket finner du her.

Luftfartstilsynet har også i et separat vedtak forlenget gyldighetsperioden til nasjonale legeattester for AFIS/HFIS fullmektiger. Denne forlengelsen forutsetter ikke fravær av begrensninger. Dersom legeattesten gyldighet løper ut i perioden 13. mars – 31. juli 2020, forlenges gyldighetsperioden med 6 måneder. Vedtaket finner du her.


Denne tabellen oppsummerer vedtakene:

Medisinsk sertifikat, godkjenning eller erklæring

Dispensasjon eller det er gitt unntak

Klasse 1, klasse 2, klasse 3 eller LAPL legeattest uten begrensninger og med gyldighetsdato som utløper i perioden frem til 17. november 2020.

Attester med kun visuelle begrensninger (VDL, VNL, VML, VXL, VXN, CCL, VCL eller RXO) inngår også i denne gruppen.

Gyldighetsperioden til innehavende legeattest forlenges automatisk med 4 måneder, men ikke lenger enn til 17. november 2020.

Det er ikke nødvendig å kontakte flylege eller Luftfartstilsynet.

Klasse 1, klasse 2, klasse 3 eller LAPL legeattest med begrensninger utover visuelle og en gyldighetsdato som utløper i perioden 19. mars 2020 – 31. juli 2020

En flylege som er godkjent for utstedelse av relevant legeattest kan forlenge legeattesten med inntil 4 måneder hvis det som en direkte følge av koronaviruset ikke er mulig å gjennomføre flymedisinsk undersøkelse hos flylegen. Unntaket forutsetter at flylegen har verbal kontakt (for eksempel telefon- eller videokonsultasjon) med søkeren, innhenter medisinsk historikk og vurderer at det ikke er nødvendig med en undersøkelse for å forlenge gyldighetstiden. Den nye legeattesten skal være påført TML (tidsbegrenset gyldighet), og alle gyldighetsdatoer skal justeres tilsvarende. Alle andre begrensninger videreføres som normalt. Flylegen kan benytte verdier fra den forrige flymedisinske undersøkelsen i den medisinske rapporten i EMPIC.

Legeerklæring for kabinansatte (CC medical report) med gyldighetsdato som utløper innen 17.november 2020.

Gyldighetsperioden forlenges automatisk til 17. november 2020.

Flylege godkjenninger (AME sertifikat) som utløper innen 17.november 2020.

Gyldighetsperioden forlenges automatisk til 17. november 2020.

Legeattester for AFIS/HFIS-fullmektig med gyldighetsdato som utløper i perioden 13. mars 2020 – 31. juli 2020

Gyldighetsperioden til innehavende legeattest forlenges automatisk med 6 måneder regnet fra utløpet av legeattestens gyldighetsperiode.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
Sist oppdatert: 23. jan 2021