Klargjøring om unntak for gyldighetstid for teorieksamen (FCL.025)

Sertifikat

Luftfartstilsynet har tidligere publisert unntaksvedtak for utdanning, sertifikater og rettigheter. Nedenfor vil vi klargjøre hva som gjelder for teorieksamen i tråd med FCL.025.

Veiledningen til vedtaket tar opp tre punkt fra FCL.025.

(a)    Responsibilities of the applicant:

Perioden for skolens anbefaling til teorieksamen for Part-FCL-sertifikat, FCL.025(a)(3), forlenges med 8 måneder, men ikke lenger enn til og med 17. november 2020.

Etter fullført opplæringsprogram skal skolen anbefale studentene for eksamen. Studentene må da gjennomføre sin første eksamen innen 12 måneder etter at denne anbefalingen er gitt. Vedtaket forlenger denne perioden med inntil 8 måneder.

 

Eksempler:

 • En student som fikk sin anbefaling til eksamen i mars 2019 måtte ha gjennomført sin første eksamen innen mars 2020. Anbefalingsperioden forlenges og denne studenten må nå gjennomføre sin første eksamen innen 17. november 2020. Det betyr at denne studenten får 8 måneder forlengelse på anbefalingsperioden og har dermed 20 måneder fra anbefaling til første eksamen må gjennomføres.
 • En student som fikk sin anbefaling til eksamen i september 2019 må ha gjennomført sin første eksamen innen september 2020. Perioden for anbefaling til eksamen forlenges med inntil 8 måneder, men kun til og med 17. november 2020, noe som betyr at for denne studenten vil det kun bli om lag to måneder forlengelse.
 • En student fikk sin anbefaling til eksamen i januar 2020. Hun må da ha gjennomført sin første eksamen innen januar 2021. Dette kommer utenfor perioden i vedtaket og det vil ikke bli gitt forlengelse på anbefalingsperioden til eksamen.

(b) Pass standards:

Perioden for gjennomføring av teorieksamen for Part-FCL-sertifikat, FCL.025(b)(2), forlenges med en periode tilsvarende den perioden eksamenslokalene var stengt.

Fra en student tar sin første eksamen til PPL, CPL, ATPL eller IR, må alle prøvene være gjennomført og bestått i løpet av 18 måneder. På grunn av at det i perioden fra mars 2020 til juni 2020 ikke var mulig å gjennomføre teorieksamen i Norge, vil aktuelle studenter ha mistet svært mye tid for å kunne gjennomføre sine eksamener. Vedtaket sier at denne 18-månedersperioden forlenges med en periode tilsvarende den perioden eksamenslokalene var stengt. Eksamenslokalene stengte 12. mars 2020 og gjenåpnet i juni 2020, noe som ga en periode på om lag tre måneder der eksamenslokalene var stengt. 18-månedersperioden regnes fra slutten av den måneden der første eksamen ble gjennomført og forlengelsen gjelder da fra slutten av den måneden 18-månedersperioden opprinnelig går/gikk ut. Luftfartstilsynet har valgt å gi en forlengelse på fire måneder for alle eksamenskandidater. Forlengelse omfatter studenter (både privatflygere og trafikkflygere) som startet sin første eksamen i perioden fra september 2018 til mars 2020.

 

Eksempler:

 • En student startet sin første eksamen i september 2018 og skulle ha fullført innen utløpet av mars 2020. Perioden forlenges i fire måneder noe som betyr at alle eksamener må gjennomføres innen utgangen av juli 2020.
 • En student startet sin første eksamen i april 2019 og skal ha fullført sine eksamener innen utløpet av oktober 2020. Forlengelsen vil da gjelde til og med februar 2021. Vedtaket gjelder til 17. november, men virkningen av vedtaket kan også komme etter denne datoen.
 • En student startet sin første eksamen i januar 2020 og skal fullføre innen utløpet av juli 2021. Denne studenten vil få 18-månedersperioden forlenget til og med november 2021. Som i forrige eksempel vil virkningen av vedtaket komme etter 17. november 2020.

(c) Validity period:

Gyldighet på bestått teorieksamen for Part-FCL-sertifikat, FCL.025(c)(1) og (2), forlenges med 8 måneder, men ikke lenger enn til og med 17. november 2020.

Fullført og bestått teorieksamen er gyldig i 24 eller 36 måneder fra datoen siste eksamen ble bestått. Det betyr at skill test til aktuelt sertifikat eller rettighet må være gjennomført og bestått innen gyldighetstidens utløp. Trening og skill tester har vært lite tilgjengelige i den senere tid, og muligheten til å fullføre utdanning og gjennomføre skill test forlenges derfor med inntil 8 måneder.

 

Eksempler:

 • En student fullførte sin teorieksamen for PPL 1. april 2018. Hun skulle da ha fullført PPL skill test senest 1. april 2020. Perioden for gjennomføring av skill test forlenges med inntil 8 måneder, men ikke lenger enn til 17. november 2020. 17. november 2020 er derfor siste dato for gjennomføring av skill test til PPL.
 • En student fullførte sin teorieksamen for CPL 1. september 2017. Han skal da fullføre CPL skill test senest 1. september 2020. Perioden for gjennomføring av skill test forlenges med inntil 8 måneder, men ikke lenger enn til 17. november 2020. 17. november 2020 er derfor siste dato for gjennomføring av skill test til CPL.
 • En student fullført sin teorieksamen for ATPL 1. oktober 2018. Denne teorien er gyldig for utstedelse av CPL, og skill test må derfor senest gjennomføres 1. oktober 2021. Denne datoen kommer utenfor perioden som vedtak om forlengelse gjelder for, og vil derfor ikke forlenges. 1. oktober 2021 er derfor siste dato for gjennomføring av CPL skill test.

ATPL-teori er gyldig i sju år fra siste gyldighetsdato for IR for fly og siste gyldighetsdato for typerettighet for helikopter. Denne perioden forlenges med inntil 8 måneder, men ikke lenger enn til 17. november 2020.

 

Eksempler:

 • En sertifikatinnehavers IR(A) hadde siste gyldighetsdato 31. mai 2013. Siste dato for å gjennomføre PC renewal for IR(A) var opprinnelig 31. mai 2020. Gyldighetsperioden forlenges med inntil 8 måneder, men ikke lenger enn til 17. november 2020. 17. november 2020 er derfor siste dato for gjennomføring av PC for IR(A) renewal.
 • En sertifikatinnehavers typerettighet på helikopter hadde siste gyldighetsdato 31. oktober 2013 (det forutsettes at vedkommende ikke har hatt gyldige typerettigheter på helikopter siden denne datoen). Siste dato for å gjennomføre PC renewal av typerettighet er dermed 31. oktober 2020. Gyldighetsperioden forlenges med inntil 8 måneder, men ikke lenger enn til 17. november 2020. 17. november 2020 er derfor siste dato for gjennomføring av PC renewal for typerettighet på helikopter.
 • En sertifikatinnehavers IR(A) hadde siste gyldighetsdato 31. januar 2013. PC renewal skulle dermed ha vært gjennomført innen 31. januar 2020. Denne datoen omfattes ikke av vedtaket og det gis ikke forlengelse på gyldighetsperioden. Ny teorieksamen må gjennomføres før ny PC renewal på IR(A) kan gjennomføres.