Hopp til innhold

Informasjon til flyleger

Luftfartstilsynet er også berørt av koronaviruset, og det vises til Luftfartstilsynets nettside for kontinuerlig oppdatering av generell informasjon. Vi er blant annet i dialog med EASA for å se på muligheten for felleseuropeiske løsninger for utløp av rettigheter som følge av den ekstraordinære situasjonen. Foreløpig status tilsier at vi må håndtere dette nasjonalt i påvente av eventuelle tiltak hos EASA. Nedenfor finner du informasjon om foreløpige konsekvenser og allerede implementerte tiltak som er relevant for deg som flylege, samt planlagte tiltak som vi håper kan bli iverksatt fra og med uke 12.

Saksbehandlingstid og planlagte tilsyn av flyleger

Grunnet tiltakene for å begrense spredning av koronaviruset er tilgangen på flymedisinsk personell i Luftfartstilsynet per tiden noe redusert. Det må derfor påregnes økt saksbehandlingstid i saker som ikke haster. Luftfartstilsynet prioriterer imidlertid å gjennomføre kjerneoppgaver som er relevante for å opprettholde umiddelbar flysikkerhet. Alle planlagte tilsyn (inkludert flylege-tilsyn) frem til 13. april er blitt utsatt, og det vil senere blitt gjort ny vurdering av hvorvidt tilsyn etter denne datoen også skal utsettes.

Begrense fysisk oppmøte av søkere på flylegens kontor

Luftfarten har i stor grad blitt rammet av utbruddet, og selskapene har ansett det som nødvendig å permittere mange piloter. Det er fortsatt et krav om at aktive piloter er helsemessig skikket til å utøve rettighetene sine, slik at flyleger blir ikke nødvendigvis arbeidsledige med det første. Samtidig er det ønskelig å unngå unødvendig trafikk på legekontorene (for å begrense kontakt mellom personer), og i tillegg kan det bli nødvendig å fristille helsepersonell for pasientbehandling etter hvert som kapasiteten i helsevesenet blir utfordret. Luftfartstilsynet har derfor sett på ulike muligheter for en forenklet håndtering av søknader om forlengelse av legeattester i en kortvarig periode. Det planlegges å utarbeide et vedtak om unntak (exemption) fra Part-MED punkt MED.A.040, hvilket kan innebære at enkelte flygere og flygeledere automatisk innvilges forlengelse av legeattester for en kort periode. Det ses også på muligheter for et vedtak som gir flyleger anledning til å forlenge legeattester basert på telefonkonsultasjon og for en tidsbegrenset periode (dvs. attest med TML-begrensning).

Mer informasjon vil følge i uke 12, slik at det kan være hensiktsmessig å avvente eventuelle flymedisinske undersøkelser som er planlagt for neste uke. Flysikkerheten skal fortsatt opprettholdes, slik at tiltakene blir utformet slik at disse vurderes å ha en nesten neglisjerbar påvirkning på risikoen (og hvor denne påvirkningen er underordnet andre samfunnsmessige hensyn).

Alternativ til oppfriskningskurs for flyleger

Som kjent ble flylegekurset som var planlagt 7.-8.mai avlyst den 10.3 etter anbefaling fra Legeforeningen, se epost fra Norsk Flymedisinsk Forening. Det følger av Part-MED punkt MED.D.030 at flyleger skal ha regelmessig «refresher training» for å kunne forlenge godkjenningen sin, og for å forlenge AME klasse 1 rettigheter inkluderer dette minst 10 oppfriskningstimer hvert år (jamfør AMC1 MED.D.030(c)). Dette kan medføre et problem for flyleger som trenger å forlenge sin godkjenning før tidspunktet for neste flylegekurs (som trolig blir i løpet av høsten). Luftfartstilsynet vil derfor se på muligheten for å sende ut relevant flymedisinsk veiledningsmateriale og tilhørende oppgaver som kan besvares som et alternativ til kurset for å få godkjent 10 timers oppfriskning i flymedisin. Dette vil sannsynligvis være klart i løpet av våren.

Mer informasjon følger over helgen. Dersom du har andre spørsmål knyttet til disse tiltakene eller flymedisinske konsekvenser av koronaviruset bes det om at disse adresseres til postmottak@caa.no.

Kontaktperson:

Terje Sæhle
Flymedisinsk fagansvarlig
E-post: tse@caa.no

Publisert: 25.11.2020 10.05.59