Hvilke avstandsbestemmelser gjelder rundt bygninger og kjøretøy?

Reglene for åpen kategori bruker sikkerhetsavstander fra folk som en av avgrensingene for hvordan man kan fly. Det er viktig å huske på at dette ikke er den eneste avgrensingen, og man plikter å utvise forsiktighet og fly hensynsfullt selv om man flyr i tråd med sikkerhetsavstandene. Man plikter å avbryte flygingen dersom den utgjør fare for folk, dyr, eiendom, miljø og andre luftfartøyer jf. bestemmelsen i UAS.OPEN.060(2)(b). Hvis man forårsaker skade på andre med drone vil man i utgangspunktet få skylden og være erstatningsansvarlig.

I åpen kategori er det ikke nevnt sikkerhetsavstander fra bygninger. Dersom bygningene er uten personer kan man altså fly helt nært, såfremt man flyr hensynsfullt og ikke bryter andre regler slik som regler om flygeforbud. For bygninger med personer i gjelder reglene om sikkerhetsavstand fra personer, slik at man må passe avstandene i underkategori A1 og A2 og holde avstand fra innganger, terrasser, vinduer o.l. hvor dronen kan komme i kontakt med folk. I underkategori A3 dvs. droner mellom 4 og 25 kg, er kravet at man må fly i områder hvor man ikke risikerer å utgjøre en risiko for utenforstående personer. I A3 er der derfor ikke tillatt å fly i nærheten av bygninger hvor det kan oppholde seg folk.

Når det gjelder flyging nært kjøretøy i bevegelse gjelder sikkerhetsavstandene fra folk. Det vil si at man må holde seg til de samme sikkerhetsavstandene som gjelder flyging fra utenforstående personer. Ved flyging nært trafikk er det også viktig å være klar over plikten man har til å fly hensynsfullt og avbryte flygingen dersom den utgjør fare for folk og biler jf. bestemmelsen i UAS.OPEN.060(2)(b). En drone som forstyrrer trafikken kan lett forårsake ulykker.

Publisert: 10. jan 2020