SORA - Specific Operation Risk Assessment

Søknader om å operere innenfor spesifikk kategori skal inneholde en risikoanalyse basert på SORA-metodikken.

SORA (Spesific Operation Risk Assessment) er en risikoanalysemetodikk tilpasset operasjoner med ubemannede luftfartøy utviklet av den internasjonale ekspertgruppen JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems). SORA er laget for å vurdere risikoen av droneoperasjoner på en helhetlig og standardisert måte. Ved første øyekast kan metodikken fremstå som kompleks, men resultatet av å benytte denne metodikken er enklere vurderinger for både operatøren og luftfartsmyndigheten. Kort forklart består SORA av følgende steg:

  1. Beskrive operasjonen, operatørens systemer og prosedyrer: Lage detaljerte ConOps (Concept of Operations).
  2. Bestemme risikoen av operasjonen uten sikkerhetstiltak: Her skilles mellom bakke- og luftrisiko. Disse blir klassifisert med tallverdier for GRC (Ground Risk Class) og bokstaver fra A til D for ARC (Air Risk Class).
  3. Justere risikoverdiene fra steg 2 etter vurdering av spesielle lokale forhold, buffersoner, utstyr (f.eks. fallskjerm eller antikollisjonssystemer), og om det eksisterer en ERP (Emergency Response Plan). Hvis GRC-verdien etter denne justeringen er for høy, må operasjonen endres eller utføres i sertifisert kategori.
  4. Basert på GRC- og ARC-verdiene beregnes operasjonens SAIL-verdi (Specific Assurance and Integrity Levels), som gir en samlet vurdering av risikonivået. Avhengig av SAIL-verdien defineres det krav (Operational Safety Objectives - OSOs) til det tekniske systemet, prosedyrer og trening som må være oppfylt for å kunne utføre operasjonen med forsvarlig risiko. I tillegg brukes ARC-verdien til å bestemme mulige krav til systemer som forhindrer kollisjoner med andre luftfartøy, såkalte TMPRs (Tactical Mitigation Performance Requirements).

Målet er å få en fullstendig oversikt over mulige sikkerhetsrisikoer og finne gode tiltak for å forebygge ulykker og skader.

Det finnes en del innføringsmateriale om SORA åpent tilgjengelig på nett, i tillegg tilbyr flere eksterne aktører kurs i SORA. Nettsiden online-sora.com tilbyr gratis interaktiv veiledning gjennom SORA-prosessen. Luftfartstilsynet kan ikke garantere for innholdet på eksterne nettsider.