Hopp til innhold

Forskrift for bruk av RO1, RO2 og RO3

Forskriften om luftfartøy som ikke har fører om bord mv. gjelder for droneflyging. Forskriften er bygget opp med kapitler, der ulike kapitler vil gjelde for RO1, RO2 og RO3.

Kapittel 1, 3, 7 og 11 gjelder for alle operatører. Kapittel 3 inneholder generelle krav og begrensninger. Kapittel 7 inneholder operative bestemmelser som gjelder for alle operatørene, mens kapittel 11 inneholder enkelte sluttbestemmelser.

Kapittel 5 stiller tilleggskrav for RO2-operatører. Kapittel 8 inneholder operative tilleggsbestemmelser som gjelder for enkelte operasjoner som RO2-operatører kan utføre hvis tillatelsen gir rett til dette.

Kapittel 6 stiller tilleggskrav for RO3-operatører.

Kapittel 9 inneholder operative tilleggsbestemmelser som gjelder for enkelte operasjoner som RO3-operatører kan utføre hvis tillatelsen gir rett til dette.

Hvis en RO3-operatør gjennomfører en operasjon som kommer inn under kapittel 8, gjelder disse bestemmelsene for flygingen.

Luftfartsreglene gjelder ikke for flyging med droner innendørs. I visse tilfeller har RO3-operatører tillatelse til å fly nærmere enn 50 eller 150 meter, men kun hvis det foreligger uttrykkelig tillatelse til dette fra Luftfartstilsynet.

Brudd på bestemmelsene

Forskriften inneholder klare begrensninger for hvordan modellflyging skal gjennomføres. Forskriften inneholder også en del forbudsbestemmelser. Brudd på de fastsatte begrensningene eller forbudene vil være straffbart og kan straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder, jf. luftfartsloven § 14-29. Modellflyging innendørs reguleres ikke av forskriften.