Hopp til innhold

Begreper og betegnelser for ubemannet luftfart

Vi har listet opp noen forklaringer og definisjoner på begreper som ofte blir brukt i regelverk for ubemannet luftfart. Formelt bruker vi begrepet ubemannet luftfart, men på folkemunne er drone vanligere.

 • VLL: Very Low Level

Internasjonalt begrep som omfatter "Non-standard" VFR- og IFR-operasjoner under 500fot AGL (AGL – Above ground level), inkludert VLOS, EVLOS og BLOS. I Norge er foreløpig dette begrepet ikke tatt inn som en del av våre retningslinjer.

 • VLOS: Visual Line Of Sight

Flyging med ubemannet luftfartøy som kan gjennomføres slik at luftfartøyet hele tiden kan observeres med det blotte øye uten hjelpemidler som kikkert, kamera, eller andre hjelpemidler, unntatt vanlige briller. Luftfartøyet skal samtidig kunne kontrolleres manuelt slik at sammenstøt med andre luftfartøy, personer, fartøyer, kjøretøyer og konstruksjoner på bakken forhindres. I Norge er maksimal VLOS operasjonshøyde 400fot AGL

 • EVLOS/E-VLOS: Extended Visual Line of Sight

Flyging der ordning for opprettholdelse av visuell kontroll med luftfartøyet utenfor pilotens synsrekkevidde gjøres ved bruk av observatør og er godkjent av Luftfartstilsynet.

 • BLOS: Beyond Line Of Sight

Flyging med ubemannet luftfartøy utenfor synsrekkevidde for pilot og/eller observatør.

 • BVLOS/B-VLOS Beyond Visual Line of Sight 

Undergruppe/spesifisering av BLOS, samme kriterier som BLOS.

 • BRLOS/B-RLOS: Beyond Radio Line Of Sight

Undergruppe/spesifisering av BLOS der det ikke er direkte link mellom bakkestasjon og luftfartøyet og en eller annen form for relé benyttes. (f.eks. satcom, mobilteknologi, etc.) Luftfartøyet kan fysisk være VLOS/EVLOS, men er ikke å betrakte som en VLOS/EVLOS operasjon uten særskilt godkjenning.

Andre forkortelser som benyttes både i Norge og internasjonalt

 • UAS - Unmanned Aircraft System

Beskriver hele systemet bestående av en bakkestasjon og luftfartøyet som styres derfra, i tillegg til alle komponenter som trengs for å operere systemet som utskytningsutstyr, kommunikasjonsutstyr, utstyr for automatiske landinger og lignende

 • RPAS - Remotely Piloted Aircraft System

Som UAS, men benyttes som en undergruppe av UAS, for å beskrive at det i disse systemene er en person som til enhver tid har kontroll på det fjernstyrte luftfartøyet.

 • UAV - Unmanned Aerial Vehicle

Beskriver egentlig kun den flygende delen av et UAS. Denne betegnelsen er på vei ut for sivile applikasjoner, men brukes fortsatt militært. Tilsvarer det norske begrepet "ubemannet luftfartøy"

 • RPA - Remotely Piloted Aircraft

Den flygende delen av et RPAS. Tilsvarer også det norske begrepet "ubemannet luftfartøy"

 • RPS - Remote Pilot Station

Bakkedelen av et RPAS der piloten styrer en eller flere RPA fra. Kan sammenlignes med en cockpit bare at den står på bakken.

Undergrupper av UAS hvor vi ikke bruker forkortelser:

 

 • Automatic Unmanned Aircraft Systems

Et system der luftfartøyet flyr etter en forhåndsprogrammert rute og gjør forhåndsprogrammerte aktiviteter underveis. Ofte kan disse re-programmeres underveis, og graden av denne muligheten avgjør hvorvidt den kan kalles RPAS eller ikke.

 • Autonomous Unmanned Aircraft Systems

Et system der luftfartøyet flyr etter forhåndsprogrammerte retningslinjer, og som tar "egne" beslutninger automatisk på bakgrunn av disse. Det er ikke mulig for en pilot å gi korreksjoner underveis når systemet opereres autonomt. Foreløpig er sivile UAS-operasjoner begrenset til "Remotely Piloted" systemer det vil si der en pilot på bakken til enhver tid kan ta kontrollen over luftfartøyet.

Kontakt Luftfartstilsynet

 • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
 • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø