Eksamensreglement (trafikkflygere)

Eksamensreglement for trafikkflygere – Airline Transport Pilot Licence (ATPL) og Commercial Pilot Licence (CPL), samt instrumentrettigheter (Instrument Rating, IR og Enroute Instrument Rating, EIR)

Påmelding til eksamen

1. Påmelding til teorieksamen skal gå gjennom godkjent ATO. Skjemaet NF-1089B «Påmelding til teoriprøve for operative luftfartssertifikat/rettighet» skal benyttes.
2. Punkt 1 gjelder også ved påmelding til omprøver.

Privatister

3. Kandidater som har fullført militær flygerutdanning og som tilfredsstiller kravene i AIC N-03/17 kan melde seg opp som privatist.
4. Innehavere av nasjonalt sertifikat kan melde seg opp til eksamen i Human Performance / Menneskelige ytelser og begrensninger som privatist.

Fravær og trekkfrist

5. Påmeldingen er bindende. Det er ikke mulig å trekke seg fra eksamen uten gyldig fravær.
6. Fravær skal dokumenteres med legeerklæring som inneholder bekreftelse på at kandidaten ikke kan møte til eksamen på gitte datoer.
7. Legeerklæring skal være utstedt på forhånd eller når sykdom inntreffer. Dersom en kandidat blir syk på eksamensdagen skal han/hun uten ugrunnet opphold oppsøke lege for å få utstedt legeerklæring.
8. Kandidaten skal straks informere skolen om fraværet. Skolen informerer Luftfartstilsynet.
9. Ugyldig fravær regnes som et forsøk og en eksamensperiode (sitting).

Gebyrer

10. Gebyr for teoriprøve er angitt i BSL A 1-2 og vil bli fakturert.
11. Kandidater som uteblir fra eksamen uten gyldig fravær vil bli fakturert for den eksamen han/hun er meldt opp til.

Oppstart av eksamen

12. Eksamenskandidaten skal være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen starter. Kandidater som møter senere enn dette skal henvende seg til eksamensvakt, for eventuelt å få tillatelse til å gå opp til eksamen. Det gis ikke tillegg i tiden til kandidater som kommer for sent til eksamen.
13. Eksamenskandidaten skal vise gyldig legitimasjon før eksamen starter. Dersom ikke legitimasjon kan forevises, skal eksamenskandidaten bortvises fra eksamen. Godkjent legitimasjon er pass, Postens identitetskort, Forsvarets identitetskort, bankkort, førerkort.
14. Eksamenskandidaten skal straks sette seg på anvist plass. Han/hun må ikke forlate plassen eller bytte plass uten tillatelse fra eksamensvakt.
15. Eksamen kan først starte når alle kandidater har satt seg på sine plasser.
16. Sekker, vesker, yttertøy og lignende skal oppbevares hos eksamensvakt. Kandidatene har ikke tilgang til disse tingene under eksamen.
17. Mobiltelefoner skal slås av og oppbevares etter anvisning fra eksamensvakt. Mobiltelefoner som befinner seg hos kandidatene under eksamen blir regnet som forsøk på fusk uavhengig av om telefonen er på- eller avslått.
18. Armbåndsur er ikke tillatt under eksamen og skal oppbevares etter anvisning fra eksamensvakt. Dette gjelder både smartklokker og vanlige klokker.
19. Eksamensvakt skal kontrollere at kandidatene bare har med hjelpemidler som er tillatt brukt ved eksamen.

Under eksamen

20. Det er ikke tillatt å ha kontakt med andre kandidater så lenge eksamen pågår. Fusk eller forsøk på fusk vil føre til utestenging fra eksamen. Ethvert spørsmål skal rettes til eksamensvakt.
21. Oppsatt timeplan må følges. Det er ikke tillatt å bruke mer tid enn det som er satt opp på timeplanen. Dersom en kandidat ikke er ferdig med sin besvarelse innen eksamenstidens utløp, skal eksamen leveres og kandidaten forlate eksamenslokalet.
22. Pauser avholdes innenfor den totale tiden kandidatene har tilgjengelig. Det gis ikke tillegg i tiden til pauser. Eksamensvakten skal kontaktes ved behov for pause.
23. Kommentarer og spørsmål i tilknytning til faget skrives i kommentarfeltet i selve eksamensprogrammet. Disse blir gjennomgått av Luftfartstilsynet i ettertid. Eksamensvakt kan ikke avklare faglige spørsmål.
24. Alt kladdepapir som brukes ved eksamen blir utlevert av eksamensvakt. Utleverte kladdeark leveres eksamensvakt uoppfordret etter prøven. Det er ikke tillatt å ta med seg kladdepapir eller lignende ut fra eksamenslokalet.
25. Ved elektronisk eksamen skal eksamensvakt snarest informeres dersom det oppstår problemer med PC/eksamensprogrammet for å kunne dokumentere lengre stopp som kan påvirke besvarelsen. Klage på problemer knyttet til PC eller eksamenssystem skal registreres skriftlig av eksamensvakt før kandidaten forlater eksamenslokalet på eksamensdagen.
26. Ved systemstopp som til sammen varer mer enn 5 % av tillatt tid i faget, gis det mulighet til å ta ny prøve etter avtale med Luftfartstilsynet. Opprinnelig prøveforsøk annulleres.

Fusk

27. Luftfartstilsynet skal varsles så snart som mulig dersom en eksamensvakt oppdager fusk eller forsøk på fusk. Eksamensvakt skal inndra kladdeark, notater, mobiltelefoner eller annet som kan være bevis på at kandidaten har fusket.
28. Dersom den observerte handlingen betraktes som fusk eller forsøk på fusk skal kandidaten utestenges fra å ta nye eksamener i minimum 12 måneder.
29. Det er ikke tillatt å benytte utstyr med opptaksfunksjon, som fotoapparat, kamerapenn, kamerabrille og lignende under eksamen. Det er heller ikke tillatt å ha slikt utstyr på seg under eksamen. Denne oversikten er ikke utfyllende, slik at bruk av enhver form for opptaksutstyr vil regnes som fusk.

Sensur

30. Kandidater som har bestått samtlige prøver får resultatet per post senest tre uker etter siste eksamensdag. Andre kandidater får sitt resultat via skolen. Resultatet vil ikke bli meddelt over telefon eller e-post.
31. Vitnemålet etter eksamen i ATPL, CPL, IR og EIR er gyldig i 36 måneder fra datoen siste eksamen er bestått.

Innsyn

32. Etter sensur har kandidatene rett til innsyn i egne eksamensbesvarelser.
33. Retten til innsyn følger forvaltningslovens kapittel IV. Søknad om innsyn skal være skriftlig og sendes gjennom skolen.
34. Innsyn skal foretas i Luftfartstilsynets lokaler i Bodø etter nærmere avtale.
35. Tillatte hjelpemidler ved innsyn er de samme som ved gjennomføring av eksamen. I tillegg kan kandidaten eller den han/hun gir fullmakt benytte lærebøker og pensumlister. Det er imidlertid ikke tillatt å benytte seg av PC, mobiltelefon eller annet utstyr med kommunikasjonsmulighet.
36. Ved innsyn som gjennomføres av andre enn kandidaten selv må det fremlegges fullmakt. Fullmakten må være datert, det må fremgå hvilken eksamen innsynet gjelder for og den må være signert av kandidaten.

Klageadgang

37. Kandidater som avlegger eksamen for Luftfartstilsynet kan klage på bedømmelsen etter at sensur er falt.
38. Adgangen til å klage på sensuren følger forvaltningslovens kapittel VI. En klage skal være skriftlig og sendes gjennom skolen.
39. Dersom en klage fører til at mer enn 15 % av det totale antall spørsmål i et fag blir annullert, vil Luftfartstilsynet vurdere om prøven i faget skal annulleres.
40. Klager på administrasjon av eksamen (eksamenslokale, støy, lysforhold og lignende) skal sendes uten ugrunnet opphold til Luftfartstilsynet og senest før sensuren har falt.
41. Klager som gjelder datatekniske forhold skal registreres hos eksamensvakt før kandidaten forlater eksamenslokalet på eksamensdagen. Klager som mottas etter dette vil bli avvist.
42. Klage på bortvisning og eller utestenging fra eksamen må fremsettes innen 21 dager fra bortvisning eller vedtak om utestenging.
43. Ved annullering av eksamen etter punkt 39 og 40 gis kandidaten anledning til ny eksamen. Annullert prøve regnes ikke som et forsøk og det kreves ikke nytt gebyr for denne prøven.
44. Dersom påmeldingsfristen til omprøve faller før klagen er ferdigbehandlet av Luftfartstilsynet, er det opp til kandidaten om han/hun vil melde seg på til omprøve. Påmelding er bindende og det skal betales gebyr. Dersom klagen går i favør av kandidaten kan han/hun trekkes fra eksamen. Dersom omprøve er gjennomført og det gis medhold i den innklagede eksamen blir det høyeste resultatet tellende.

Tidsbegrensninger

45. Kandidaten kan møte til eksamen inntil seks ganger (sittings) innenfor en periode på 18 måneder. En ordinær eksamensperiode regnes som én sitting. Det kan avlegges eksamen inntil fire ganger i ett og samme fag.
46. Alle teoriprøver til ATPL, CPL, IR eller EIR må være bestått innenfor en periode på 18 måneder, regnet fra slutten av den kalendermåned hvor kandidaten først gikk opp til eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Luftfartstilsynet låner ut:

 • engelsk/engelsk ordbok uten tilknytning til fly eller tekniske termer
 • Kandidatene må selv medbringe:
 • Jeppesen Student Pilot Route Manual for JAR-Flight Crew Licensing
 • konvensjonell regnestav/regneskive uten bruksanvisning. Elektronisk flight computer er ikke tillatt
 • konvensjonell transportør/plotter uten bruksanvisning
 • ikke-programmerbar kalkulator

Følgende kalkulatorer er tillatt:

 1. Casio fx-82-serien. Alle kalkulatorer av merket Casio med modellbetegnelse fx-82 med én eller flere bokstaver (men ikke tall) i tillegg.
 2. TI BA-II Plus. Alle kalkulatorer av merket Texas Instruments med modellbetegnelse BA-II Plus med én eller flere bokstaver (men ikke tall) i tillegg.
 3. Enkle kalkulatorer med skjerm som består av kun én linje, og med ingen andre taster enn:
 • tallene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9
 • de fire regningsartene +, -, / og *
 • prosent
 • kvadratrot
 • desimalpunktum
 • likhetstegn
 • minnefunksjonene M, M+ og M-

Andre kalkulatorer enn dem som er nevnt ovenfor er ikke tillatt på eksamen. Det er kandidatens eget ansvar å medbringe godkjent kalkulator.

Det er ikke tillatt å bruke kalkulatorfunksjon på mobiltelefon, nettbrett eller lignende.

Hjelpemidlene skal ikke inneholde annet skriftlig materiale enn slik de opprinnelig er utgitt. Notater og løse ark regnes som fusk.

Lovhjemler

BSL C 1-1a, punkt 6.1
Forvaltningslovens § 18 og 20
ARA.FCL.300(f)
Part-FCL.025 (b)(2) og (3), og (c) (1) (ii)

Kontakt Luftfartstilsynet

 • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø
 • Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006 Bodø