Nytt regelverk for registrerte flyskoler er på vei

Hva betyr det i praksis?

Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) jobber med et nytt regelverk for erklærte treningsorganisasjoner (Declared Training Organisations, DTO). DTO-regelverket vil på sikt erstatte dagens regelverk for registrerte flyskoler (Registered Facilities, RF).

Fra forhåndsgodkjenning til erklæring

En erklært treningsorganisasjon (DTO) er et lærested for ikke-ervervsmessige sertifikater som skal erstatte dagens registrerte organisasjoner (RF). Det betyr at lærestedene ikke lenger trenger en forhåndsgodkjenning, kun en erklæring.

Bakgrunn for endringen

Ved innføring av ATO-regelverket i 2013 var det meningen at også registrerte organisasjoner (RF) skulle omfattes av dette. Det ble etter hvert klart at regelverket var for omfattende for flyklubbskoler og mindre organisasjoner som hovedsakelig hører til allmennflysegmentet, og overgangen for disse ble utsatt.

EASA har vurdert ulike alternativer, som ATO light, Registered Training Organisation og Basic Training Organisation, før man i 2016 kom fram til Declared Training Organisation. Dette ble publisert som Opinion 11/2016 høsten 2016, og har vært gjenstand for enkelte justeringer fram til nå.

Krav til personell, organisasjon og tilsyn

DTO-regelverket stiller forenklede krav til personell og organisasjon, sammenlignet med godkjente treningsorganisasjoner (Approved Training Organisations, ATO).

DTO-regelverket stiller i tillegg nye krav til tilsynsvirksomhet for Luftfartstilsynet.

Frist til 8. april 2019

DTO-regelverket er ikke vedtatt ennå. EASA har nylig orientert om at regelverket vil være vedtatt i EU i løpet av 2018, som nytt Annex VIII (Part-DTO) til Kommisjonsforordning (EU) 1178/2011. Luftfartstilsynet tar forbehold om at dette kan endres. Etterpå må regelverket innføres i norsk rett gjennom EØS-avtalen. Det er forventet at dette blir bindende i Norge fra 8. april 2019.

Alle RF-er må etter implementering av nytt regelverk enten søke om godkjenning som ATO eller erklære seg i samsvar med bestemmelsene i Part-DTO i god tid innen 8. april 2019 for å kunne drive skolevirksomhet etter denne datoen.

Regelverk

Saken er behandlet etter bestemmelsene i Forskrift om flygeskoler, registrerte fasiliteter (RF) for flygende personell (BSL C 10-1a) av 20. november. 2000 nr. 1674 om flyskoler for flygende personell (BSL C 10-1a) og Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer av 28. november 2015 nr. 1365 (BSL C 1-1) jfr. Forordning (EU) 1178/2011 av 16. juli 2013, Artikkel 10a.