Luftfartstilsynets reaksjonspolicy

Luftfartstilsynets reaksjonspolicy gir føringer for hvordan vi behandler brudd på luftfartslovgivningen.

Etter gjeldende luftfartslov kan Luftfartstilsynet gi advarsel, pålegg, tilbakekalle, suspendere eller begrense et sertifikat, rettighet, godkjenning eller tillatelse, ilegge overtredelsesgebyr, ilegge tvangsmulkt eller politianmelde et forhold.

Luftfartstilsynet fikk i 2012 hjemmel i luftfartsloven til å gi tvangsmulkt og overtredelsesgebyr, og vi har nå laget retningslinjer for hvordan vi bør og kan bruke disse økonomiske reaksjonene.

Reaksjonspolicyen, som trådte i kraft 1. mai 2015, inneholder også prinsipper og retningslinjer for bruk av de enkelte reaksjonene, og utfylles av Luftfartstilsynets bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr som gir nærmere detaljer om bruk og utmåling av de økonomiske reaksjonene.

Ordinær oppfølging etter tilsyn fortsetter som før

Overtredelser av luftfartslovgivningen følges opp gjennom ordinært tilsyn. Når den vanlige prosessen viser seg ikke å strekke til, kan det oppstå behov for å bruke reaksjoner. Slike saker skal behandles etter Luftfartstilsynets reaksjonspolicy.

Første innsats er virksomheter

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt kan brukes når virksomheter og enkeltpersoner ikke overholder luftfartslovgivningen. For å få erfaring med bruk av reaksjonene vil Luftfartstilsynet i første omgang bruke disse reaksjonene overfor virksomheter, og som hovedregel ikke mot enkeltpersoner.