Ny gebyrforskrift for 2022

Illustrasjonsbilde av tilsyn
Illustrasjonsbilde. Foto: Luftfartstilsynet

Samferdselsdepartementet vedtok den 14. januar 2022 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2022. Forskriften trer i kraft 20. januar 2022 og erstatter forskrift av 21. desember 2020 nr. 3089.

Den generelle timesatsen og årsgebyrsatsene er på de fleste gebyrområdene økt med om lag 2 prosent for å dekke forventet lønns- og prisvekst.

På droneområdet er økningen av gebyrsatsene generelt høyere for å dekke inn økte kostnader. Tilsynsområdet har vokst mye de siste årene, og med stadig økning i oppgaver har kostnadene også økt. Når det gjelder eksamen på droneområdet er gebyret redusert med kr 250 per prøve, da kostnadene per prøve er redusert med dette beløpet fra 2022.

For nye søknader som kommer inn fra og med 20. januar 2022 betales gebyr etter ny forskrift. Det må også betales gebyr etter ny forskrift for prøver som er avlagt etter 20. januar 2022.

Gebyrforskrift for 2022 er i stor grad en videreføring av tidligere forskrift, men på enkelte områder er det foretatt endringer for at gebyrbestemmelsene skal reflektere nytt regelverk.

Årsgebyr

Årsgebyr for luftfartøy eller godkjent organisasjon skal dekke Luftfartstilsynets kostnader med rutinemessige tilsyn, henvendelser og annet arbeid knyttet til administrasjon og oppfølgning gjennom året. Årsgebyr for 2022 er basert på rettigheter som er registrert i Luftfartstilsynet og Norges luftfartøyregister per 1. januar 2022. Alle registrerte luftfartøy med godkjent luftdyktighet blir fakturert for årsgebyr.