Endringer i tillatelsesregimet på Svalbard

Samferdselsdepartementet har i en midlertidig instruks til Luftfartstilsynet, utarbeidet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, begrenset den ikke-regelbundne flytrafikken til/fra Svalbard lufthavn Longyear, med bakgrunn i covid-19-pandemien.

Helse- og redningsberedskapen på Svalbard er ikke dimensjonert for å håndtere en situasjon med stort utbrudd av covid-19, og samtidig opprettholde tilstrekkelig beredskapskapasitet for andre hendelser. Det har derfor vært nødvendig å innføre begrensninger knyttet til reiselivsaktiviteter på Svalbard.

Luftfartstilsynet bes midlertidig om ikke å gi dispensasjon til ikke-regelbundne flyginger til/fra Svalbard lufthavn – Longyear, som er en nasjonal lufthavn.

Når særlige forhold foreligger, kan likevel dispensasjon til denne type trafikk gis, slik som flyginger som er nødvendige for å ivareta kritiske samfunnsfunksjoner, transport av nøkkelpersonell i viktige bedrifter eller virksomheter, og vitenskapelig virksomhet. Hvorvidt det foreligger særlige forhold avgjøres i samråd med Sysselmannen på Svalbard.

Den midlertidige instruksen vil ikke få konsekvenser for gjennomføringen av avtalen med Russland fra 1974 om bruken av Svalbard lufthavn. Den midlertidige instruksen gjelder til den blir opphevet.


English

The Ministry of Transport has, in cooperation with the Ministry of Health and Care Services and the Ministry of Justice and Public Security, temporarily instructed the Civil Aviation Authority to put limitations on the non-scheduled air traffic to/from Svalbard Airport Longyear, due to the Covid-19 pandemic.

The health and rescue contingency at Svalbard is not sufficient to handle a large outbreak of Covid-19 and at the same time maintain the needed capacity for other incidents. Due to this, it has become necessary to put limitations on the tourism activities at Svalbard.

The Civil Aviation Authority is temporarily instructed not to give exceptions for international non-scheduled flights to/from Svalbard Airport Longyear.

However, if special circumstances occur, exceptions may still be granted, such as for flights that are necessary in order to ensure critical functions, transport of key personnel in important businesses or activities, or conduct scientific activities. Whether there are special circumstances is to be determined in consultation with the Governor of Svalbard.

This temporary instruction will not have consequences for the application of the agreement with Russia from 1974 regarding the use of Svalbard Airport. The temporary instruction remains in force until it is repealed.

Publisert: 21. aug 2020