Endringer i tillatelsesregimet på Svalbard

Samferdselsdepartementet har i en midlertidig instruks til Luftfartstilsynet i 2020, utarbeidet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, begrenset den ikke-regelbundne flytrafikken til/fra Svalbard lufthavn Longyear. Dette med bakgrunn i covid-19-pandemien.

Helse- og redningsberedskapen på Svalbard er ikke dimensjonert for å håndtere en situasjon med stort utbrudd av covid-19, og samtidig opprettholde tilstrekkelig beredskapskapasitet for andre hendelser. Det var derfor nødvendig å innføre begrensninger knyttet til reiselivsaktiviteter på Svalbard.

Samferdselsdepartementet har oppdatert instruksen slik at det kan gis tillatelse til flyginger fra fastlandet til Svalbard. Luftfartstilsynet er fortsatt bedt om ikke å gi dispensasjoner til internasjonale flyginger til/fra Svalbard lufthavn, Longyear. Svalbard lufthavn, Longyear er en nasjonal lufthavn.

Når særlige forhold foreligger, kan likevel dispensasjon til denne type trafikk gis, slik som flyginger som er nødvendige for å ivareta kritiske samfunnsfunksjoner, transport av nøkkelpersonell i viktige bedrifter eller virksomheter, og vitenskapelig virksomhet. Hvorvidt det foreligger særlige forhold avgjøres i samråd med Sysselmannen på Svalbard.

Den midlertidige instruksen vil ikke få konsekvenser for gjennomføringen av avtalen med Russland fra 1974 om bruken av Svalbard lufthavn. Den midlertidige instruksen gjelder til den blir opphevet.


English

In cooperation with the Ministry of Health and Care Services and the Ministry of Justice and Public Security, the Ministry of Transport instructed the Civil Aviation Authority in 2020 to limit the non-scheduled air traffic to/from Svalbard Airport Longyear due to the Covid-19 pandemic.

The health and rescue contingency at Svalbard is not sufficient to handle a large outbreak of Covid-19 and, at the same time, maintain the needed capacity for other incidents. Due to this, it was necessary to put limitations on the tourism activities at Svalbard.

The Ministry of Transport has updated its directive, and permission may now be given to non-scheduled air traffic from the Norwegian mainland to Svalbard airport Longyear. The Civil Aviation Authority is still instructed not to give exceptions for international non-scheduled flights to/from Svalbard Airport Longyear.

The health and rescue contingency at Svalbard is not sufficient to handle a large outbreak of Covid-19 and, at the same time, maintain the needed capacity for other incidents. Due to this, it was necessary to put limitations on the tourism activities at Svalbard.

The Ministry of Transport has updated its directive, and permission may now be given to non-scheduled air traffic from the Norwegian mainland to Svalbard airport Longyear. The Civil Aviation Authority is still instructed not to give exceptions for international non-scheduled flights to/from Svalbard Airport Longyear.

However, if special circumstances occur, exceptions may still be granted, such as necessary flights to ensure critical functions, transport of key personnel in important businesses or activities, or conduct scientific activities. Whether there are special circumstances is to be determined in consultation with the Governor of Svalbard.

This temporary instruction will not have consequences for the application of the agreement with Russia from 1974 regarding the use of Svalbard Airport. The temporary instruction remains in force until it is repealed.

This temporary instruction will not have consequences for the application of the agreement with Russia from 1974 regarding the use of Svalbard Airport. The temporary instruction remains in force until it is repealed.

Sist oppdatert: 03. aug 2021