Endring av forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder

Luftfartstilsynet har 16. oktober 2020 fastsatt forskrift om endring av forskrift 15. juli 2014 nr. 980 om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (BSL E 2-1). Dato for ikrafttredelse av forskriften ble i april 2022 utsatt til 1. januar 2023.

Endringsforskriften er publisert på Lovdata og trer i kraft 1. januar 2023. Her finner du hele den fremtidige forskriften (PDF). Vi har i dokumentet sammenlignet gjeldende forskrift og den som trer i kraft 1. januar 2023, slik at det er enkelt å se hvor endringene vil skje. 

Forskriftsendringen innebærer skjerpede krav til nøyaktighet i innrapportering av luftfartshinder i Norge, og skjer som en følge av sikkerhetstilrådninger fra Statens Havarikommisjon for Transport i etterkant av flere luftfartsulykker med luftspenn, blant annet småflyulykke i Kåfjorddalen (2010) og ulykke med helikopter fra Norsk Luftambulanse ved Sollihøgda (2014).

Forskriften utvider også definisjonen av hva som regnes som luftfartshinder, slik at flere menneskeskapte objekter enn tidligere regnes som rapporteringspliktige luftfartshinder.

Forskriftsprosjektet har vært utført i samarbeid med Kartverket og deres prosjekt for videreutvikling av systemløsninger i Nasjonalt Register for Luftfartshindre (NRL) for å muliggjøre mottak av disse dataene.

Formålet med forskriftsendringen har vært å gi bedre og mer nøyaktige datagrunnlag i NRL over menneskeskapte hindre i Norge som kan utgjøre en fare for luftfarten og flysikkerheten.

Forskriften inneholder overgangsbestemmelser for ulike typer luftfartshinder, som skal innrapporteres i perioden 1. januar 2023 til 1. juli 2025.

Hovedelementene i forskriftsendringen er:

  • Endring og presisering i definisjonen av hva som regnes som luftfartshinder. Forskriften nevner signalførende og strømførende luftspenn med høyde inntil 15 meter over terreng eller vann og luftspenn som krysser eller følger langs offentlig vei nærmere enn 10 meter fra veikanten, med endemaster. Videre er det i forskriften spesifikt nevnt at som luftfartshinder regnes også alle taubaner, herunder skitrekk, skitau, stolheiser, svevebaner, zipliner og løypestrenger. Dette på grunn av den økende mengden oppføring av slike objekter som kan være fare for luftfarten.
  • Presisering av at eier av et luftfartshinder har ansvaret for at opplysningene om luftfartshinderet innrapportert til NRL er korrekte.
  • Luftfartshinder skal innrapporteres med en absolutt nøyaktighet bedre enn 5 meter i horisontalplanet og vertikalplanet. Hinderets høyde over terreng eller vann skal innrapporteres med en nøyaktighet bedre enn 1 meter. For luftspenn skal høyde over terreng eller vann måles eller beregnes med en nøyaktighet bedre enn 2 meter.
  • Luftfartshinder med høyde 100 meter eller høyere, omfattes også av krav til kvalitet på luftfartsdata og luftfartsinformasjon gjennomført i forskrift av 24. september 2018 nr. 1407 om krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring §§ 1 og 1a (BSL G 1-3). (kravene i forskrift 24. september 2018 nr. 1407 om krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring, BSL G 1-3, er gjeldende fra januar 2022).
  • Alle luftfartshinder innenfor 10 km fra flyplassgjerdet ved nærmeste lufthavn må innrapporteres for å bli vurdert om de omfattes av krav til kvalitet på luftfartsdata og luftfartsinformasjon iht. BSL G 1-3. (kravene i forskrift 24. september 2018 nr. 1407 om krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring, BSL G 1-3, er gjeldende fra januar 2022).
  • Luftfartstilsynet gjort noen endringer i merkekravet i § 10. Det er presisert at for vindkraftverk som består av fem eller flere vindturbiner, kan Luftfartstilsynet godkjenne at kun vindturbinene som utgjør vindkraftverkets perimeter merkes, dersom den individuelle avstanden mellom merkede vindturbiner ikke er større enn at hensynet til flysikkerheten ivaretas.
  • Det er tatt med en bestemmelse om at for hinder som skal merkes med mellomintensitets hinderlys type B og C kan lysintensiteten dempes under gode siktforhold. Ved sikt bedre enn 5 km horisontalt kan lysintensiteten senkes til 600 candela. Ved sikt bedre enn 10 km horisontalt kan lysintensiteten senkes til 200 candela. Bestemmelsen er tatt med for å redusere unødig lyspåvirkning for omgivelsene der det ikke er grunn til det.
  • Det er gjort presiseringer i bestemmelsen om overtredelsesgebyr i § 22, også slik at overtredelsesgebyr kan pålegges den som ikke overholder tidsfrister for rapportering og merking av luftfartshinder i medhold av overgangsbestemmelsene i § 24.
  • I § 24 er det tatt med overgangsbestemmelser med frister for innrapportering for ulike typer luftfartshinder, som skal skje i perioden 1. januar 2023 til 1. juli 2025. Luftfartstilsynet legger ikke opp til en utstrakt bruk av dispensasjon fra tidsfristene for innrapportering iht § 24, og ber eiere av luftfartshinder om å starte arbeidet med innmåling av luftfartshinder etter de nye kravene til rapporteringsnøyaktighet i tide, slik at disse fristene nås.

Luftfartstilsynet vil utgi en veiledning til endringsforskriften og publisere denne på våre nettsider.