Godskriving av militær flygerutdanning

AIC-N 03/17 9 FEB

 Denne AIC-en erstatter AIC-N 49/05 og AIC-N 08/13.

Denne AIC-en presenterer retningslinjene som gjelder for norske militære flygebesetningsmedlemmer som søker om utstedelse av Part-FCL-sertifikater og rettigheter. Retningslinjene skal sikre en ensartet behandling ved godskriving (kreditering) av flygetid og teoriutdanning.

Bestemmelser som omhandler godskriving av militær flygerutdanning er gitt i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (BSL C 1-1) av 16. juli 2013, kommisjonsforordning (EU) 1178/2011 (Regulation Aircrew), artikkel 10.

Militære flygebesetningsmedlemmer som søker om sertifikater og rettigheter spesifisert i Part-FCL, skal søke luftfartsmyndigheten i det landet hvor de tjenestegjør eller har tjenestegjort.

Militær flygetid:

 • Flygetid opptjent på militært luftfartøy godskrives fullt ut i henhold til bestemmelsene i FCL.050, jf. AMC1 FCL.050.
 • Ved omgjøring av militær flygetid (tid i luften) til sivil flygetid (blokktid) legges 10 % til den militære flygetiden.
 • 50 % av elevflygetid under utdanning i USA fløyet som VFR-/IFR-navigasjon, godskrives som SPIC.

Teori:

 • Det vil ikke bli gitt kreditt mot teorikravene til sertifikat på LAPL-, PPL-, CPL-, ATPL- eller IR-nivå.
 • De som har avlagt og bestått teoriprøver, vil ha denne teorien gyldig i inntil 7 år etter utløpsdato på militært instrumentbevis.
 • Godskriving av teori til instruktørbevis vil bli vurdert individuelt etter søknad.
 • De som skal avlegge teorieksamen, kan etter bestemmelsene i BSL C 1-1a, melde seg opp til teorieksamen som privatist, ved førstegangsprøve. Dersom en eller flere av fagene ikke er bestått, må tilleggsutdanning ved godkjent ATO være gjennomført før ny oppmelding kan sendes via vedkommende skole. Bestemmelser for gjennomføring av teorieksamen er gitt i FCL.025.

I forbindelse med varsel om praktisk prøve (skill test), skal følgende legges ved:

 1. Kopi av gyldig legitimasjon med bilde.
 2. Dokumentasjon på militær utdanning og trening på type dersom samme type skal benyttes til ferdighetsprøve (skill test).
 3. Flygetid med bekreftede loggboksider. Attestert utskrift av elektronisk loggbok med flygetid aksepteres.
 4. Spesifikasjon av flygetid på flerpilotfly og flerpilothelikopter må dokumenteres dersom det søkes om ATPL-sertifikat.
 5. Dokumentasjon på gjennomført besetningssamarbeidskurs (MCC-kurs) i henhold til Part-FCL, eller bevitnelse på mer enn 500 timer i flerpilotfly eller flerpilothelikopter. Bevitnelse på minimum 500 timer flerpilotflygetid skal attesteres av skvadronssjef og dokumenteres med kopi av loggbok
 6. Dokumentasjon på siste avlagte instrumentprøve.
 7. Varsel om praktisk prøve til luftfartssertifikat/-rettighet skal sendes til Luftfartstilsynet, postmottak@caa.no, før prøven finner sted, sammen med dokumentasjonen som er listet opp ovenfor.

Varselet skal i tillegg inneholde opplysninger om:

 1. Planlagt tid og sted for gjennomføring av prøven
 2. Hvilket luftfartøy (eventuelt FFS) som skal benyttes
 3. Navn på kontrollant (hvis aktuelt)

Vi gjør oppmerksom på følgende krav når det gjelder ferdighetsprøve til sertifikat og instrumentrettighet. Prøven må gjennomføres som fartøysjef. For de som avlegger førstegangsprøve i flerpilotluftfartøy, må denne derfor gjennomføres som en prøve til ATPL. Det aksepteres da at ferdighetsprøve til instrumentrettighet kombineres med ATPL-prøven.

[1] Forordning (EU) nr. 1178/2011, som endret ved forordning (EU) nr. 290/2012, nr. 70/2014, nr. 245/2014, nr. 2015/445 og nr. 2016/539.

Norway Civil Aviation Authority

 • Civil Aviation Authority: P.O. Box 243 8001 Bodø
Publisert: 09. feb 2017