Krav for forlengelse av rettighetene SEP (land) og SEP (sjø)

AIC-N 12/14 29 SEP

Forlengelse (revalidation) av SEP klasse rettigheter reguleres av forordning 1178/2011, pkt. FCL.740.A(b), som er gjennomført i forskrift av 16. juli 2013 om sertifisering av besetningsmedlemmer

Denne regelen tillater i utgangspunktet ikke at flygetid i henholdsvis sjøfly og landfly godskrives mot hverandre. Luftfartstilsynet har etter godkjenning fra EASA og ESA i henhold til basisforordningen 216/2008 artikkel 14 etablert en ordning som forenkler kravene for forlengelse av rettighetene SEP (land) og SEP (sjø). Denne endringen berører personer som innehar begge disse rettighetene.

Endringen innebærer at innehavere av rettighetene SEP (land) og SEP (sjø) kan få fornyet begge disse ved å ha gjennomført 12 timer flytid de siste 12 måneder, hvor denne omfatter:

  • 6 timer som fartøysjef i et SEP fly, hvorav minst 1 time må være i et SEP landfly alternativt SEP amfibiefly som opereres på land, og minst 1 time må være i et SEP sjøfly, alternativt SEP amfibiefly operert som sjøfly. 
  • 12 avganger og landinger på fastland og 12 avganger og landinger på vann,
  • 1 time treningsflyging med instruktør (FI eller CRI). Denne treningen kan foretas i et SEP landfly, SEP sjøfly eller SEP amfibiefly. Ved bestått PC, skill test eller en annen kompetansesjekk i et fly, er det ikke nødvendig å gjennomføre denne treningsflygingen med instruktør.

Det presiseres at endringen ikke berører hovedregelen om godskriving av flygetid mellom SEP landfly og TMG.

NORWAY Civil Aviation Authority

  • P.O. Box 243 NO-8001 Bodø
Publisert: 29. sep 2014