Sikkerhetstema: Av-/antiising (de-icing/anti-icing)

Colourbox

De-icing har definisjonen: «In the case of ground procedures, means a procedure by which frost, ice, snow or slush is removed from an aircraft in order to provide uncontaminated surfaces.» Anti-icing har definisjonen: «In the case of ground procedures, means a procedure that provides protection against the formation of frost or ice and accumulation of snow on treated surfaces of the aircraft for a limited period of time (hold-over time)». Begge iht. Commission Regulation (EU) No 965/2012.

De-icing/anti-icing utføres normalt av ground handling-aktører på vegne av flyselskap i form av sub-kontrahert virksomhet. Det er operatørene av luftfartøy som er ansvarlig for at denne tjenesten utføres korrekt. Ground handling-selskaper er ikke sertifisert av en luftfartsmyndighet og er dermed ikke gjenstand for tilsynsvirksomhet fra Luftfartstilsynet.

Feilaktig eller mangel på de-icing/anti-icing kan føre til at luftfartøy tar av med snø eller is på vinger eller kontrollflater og kommer i en situasjon med tap av kontroll (loss of control in flight) med påfølgende kollisjon med bakken (collision with terrain).

Mål

Etablere oversikt over regelverk, ansvarsforhold og tilstand slik at tiltak kan vurderes.

Overvåkning

Inntil videre primært gjennom ulykkes- og hendelsesrapportering.

Tiltak

  • Kartlegge regelverk og ansvarsforhold
  • Vurdere tilstanden ut fra eksisterende datagrunnlag og behov for ytterligere datainnsamling
  • Vurdere om sjekklister for revisjoner må revideres
  • Vurdere behov for kompetanseheving blant inspektører
  • Anbefale videre arbeid i form av sikkerhetsformidling, tilsyn eller annet