Sikkerhetstema: Farlig gods (dangerous goods)

Foto: Colourbox

Feilaktig håndtering av farlig gods kan i verste fall føre til brann om bord, med mulig påfølgende tap av kontroll (loss of control in flight). Farlig gods kan også medføre skade på luftfartøy, personell og installasjoner på bakken.

Farlig gods berører alle som opererer luftfartøy, men risikoen anses som størst for kommersielle fly, enten de frakter passasjerer eller frakt. Ikke alle luftfartsselskap har godkjenning til å frakte farlig gods.

Det må skilles mellom profesjonelle aktører som håndterer farlig gods og passasjerer som med eller uten vilje tar med farlig gods på kropp, i håndbagasjen eller i innsjekket bagasje.

Det må også skilles mellom begrepet farlig gods (dangerous goods) som benyttet i safetyrelatert regelverk og begrepet forbudte gjenstander (prohibited items) som benyttet i securityregelverk. Sikkerhetstemaet handler utelukkende om farlig gods, ikke forbudte gjenstander.

Det er innrapportert en rekke hendelser relatert til farlig gods, men det har ikke blitt rapportert om ulykker i norsk luftfart som følge av farlig gods.

Mål

Etablere oversikt slik at tiltak for å bedre tilstanden kan vurderes.

Overvåkning

Inntil videre primært gjennom ulykkes- og hendelsesrapportering.

Tiltak

  • Kartlegge regelverkskrav om farlig gods
  • Avklare intern ansvarsfordeling
  • Kartlegge om aktørene er kjent med relevante kompetansekrav
  • Vurdere behov for regelverksendringer
  • Anbefale videre arbeid i form av sikkerhetsformidling, tilsyn eller annet