Om den norske flysikkerhetsplanen

Planen gir en oversikt over prioriterte sikkerhetstema. Et sikkerhetstema er en innramming av noe som kan påvirke flysikkerheten, det være seg en tilstand, et scenario, en barriere eller en forløper til en ulykke. Temaene kan være generelle og dermed angå hele luftfarten eller spesifikke for enkelte luftfartsaktiviteter, aktørgrupper eller liknende. Vi skiller mellom systemiske og operasjonelle sikkerhetstemaer.

Hensikt

Hensikten med planen er å vise samtlige interessenter hvilke områder Luftfartstilsynet vil prioritere de neste årene for å bidra til å opprettholde og forbedre flysikkerheten. Prioriteringene  baseres på systematiske vurderinger med utgangspunkt i blant annet dialog med luftfartsaktørene, innsamlede data, analyser og vurderinger av sikkerhetsutfordringer, sikkerhetsytelser og trender i den nasjonale, europeiske og globale luftfarten. Disse prioriteringene inngår som et viktig element i Luftfartstilsynets prosess for risikostyring av luftfarten (safety risk management, SRM). Flysikkerhetsplanen kan dermed ses på som et resultat (output) av, eller verktøy i, denne prosessen.

Flysikkerhetsplanen skal gjøre sikkerhetsarbeidet og -prioriteringene mer transparente, tilgjengelige og forutsigbare for de involverte aktørene i luftfarten. Den første versjonen av planen er i sin helhet etablert av Luftfartstilsynet. På sikt skal flysikkerhetsplanen utarbeides i dialog med aktørene, slik at den i større grad adresserer temaene som man er omforente om. Dermed blir flysikkerhetsplanen en plan for vesentlige deler av det nasjonale flysikkerhetsarbeidet der både luftfartsaktørene og Luftfartstilsynet bidrar.

Vi forventer at flysikkerhetsplanen vil være i betydelig utvikling de nærmeste årene. Innledningsvis vil et mindre antall sikkerhetstemaer adresseres, men dette vil øke i omfang etter hvert som flere temaer behandles, dokumenteres og følges opp i prosessen for risikostyring av flysikkerheten (safety risk management, SRM).

Forholdet til den globale og den europeiske flysikkerhetsplanen

Luftfart er en global industri og statene er forpliktet til å utveksle informasjon og koordinere innsatsen for å ivareta sikkerheten. Flysikkerhetsplanen utvikles derfor i tråd med internasjonale anbefalinger med spesiell vekt på ICAOs globale flysikkerhetsplan (Global Aviation Safety Plan, GASP) – og EASAs europeiske flysikkerhetsplan (European Plan for Aviation Safety, EPAS).

I EPAS adresseres flysikkerhet i et europeisk perspektiv. Planen inkluderer anbefalinger til medlemsstatene i EASA om tiltak rettet mot spesifikke utfordringer. Luftfartstilsynet vil inkludere disse i vår nasjonale flysikkerhetsplan, så langt de vurderes som relevante for norsk luftfart. Kryssreferanse til EPAS blir i så fall oppgitt. På lik linje blir mål og anbefalinger fra ICAOs GASP innarbeidet i vår nasjonale flysikkerhetsplan der dette er vurdert og funnet relevant for norsk luftfart.

Hvordan måler vi om flysikkerhetsplanen virker?

Arbeidet med flysikkerhet, herunder risikostyring av flysikkerheten, er komplekst fordi svært mange faktorer påvirker sikkerhetstilstanden i luftfarten. Dermed innebærer det noe usikkerhet å trekke konklusjoner om planens virkningsgrad, dvs. i å vurdere i hvilken grad tiltakene som er iverksatt har hatt den ønskede effekten på flysikkerheten. Mekanismer og indikatorer for å vurdere effekten av tiltakene som inngår i planen må utvikles over tid.