Ofte stilte spørsmål om Declared Training Organisation (DTO) for motorfly og helikopter

Her finner du svar på spørsmål om regelverket for erklærte treningsorganisasjoner (declared training organisations, DTO). DTO-regelverket ble vedtatt av EASA-komiteen i oktober 2017. I etterkant av dette skal regelverket gjennom formelle prosesser før det skal vedtas av EU-kommisjonen. Vedtak i EU-kommisjonen er ventet i mars/april 2018.

Denne oversikten med spørsmål og svar om DTO er ikke komplett. Dersom du lurer på noe som ikke er nevnt her ber vi om at du sender en e-post til Luftfartstilsynet; postmottak@caa.no.

 

DTO i et nøtteskall:

 • Treningsorganisasjon for ikke-ervervsmessige sertifikater som erstatter dagens RF-er.
 • Ingen forhåndsgodkjenning av flyskolen, kun erklæring til Luftfartstilsynet.
 • Forenklede krav til personell og organisasjon.
 • Nye krav til tilsynsvirksomhet for Luftfartstilsynet.
 • Nytt Annex VIII (Part-DTO) til Kommisjonsforordning (EU) 1178/2011.

 

Spørsmål: Hva står DTO for?

Svar: DTO står for Declared Training Organisation.

 

Spørsmål: Hva er DTO?

Svar: En DTO er en organisasjon (flyskole) som utfører bestemte aktiviteter i tråd med Kommisjonsforordning (EU) No 216/2008 (Basisforordningen) uten forhåndsgodkjenning, på bakgrunn av erklæring til luftfartsmyndighetene.

 

Spørsmål: Hva er en egenerklæring?

Svar: Definisjonen på erklæring er “written statement (…) under the sole responsibility of a legal or natural person subject to this Regulation and which confirms that the applicable requirements (…) are complied with”. Selv om en DTO ikke er godkjent av Luftfartstilsynet stilles det likevel krav til at organisasjonen og personene som står ansvarlige tar på seg det hele og fulle ansvaret for at erklæringen er korrekt og at skolen opererer innenfor regelverket.

 

Spørsmål: Når kan man erklære en DTO i Norge?

Svar: DTO-regelverket må vedtas i EU-kommisjonen og innføres i norsk rett gjennom EØS-avtalen før organisasjoner i Norge kan erklære DTO. Luftfartstilsynet jobber med en nasjonal gjennomføring av den nye forskriften slik at regelverket skal kunne tas i bruk på samme tid i Norge som i EU.

DTO-regelverket ble vedtatt av EASA-komiteen i oktober 2017. I etterkant av dette skal regelverket gjennom formelle prosesser før det skal vedtas av EU-kommisjonen. Slik saksbehandling tar normalt seks måneder. Vi venter derfor at DTO-regelverket trer i kraft 8.april 2018. Siste frist for overgang fra RF til DTO settes til 8.april 2019.

Det betyr at man kan erklære DTO fra og med april 2018, mens siste frist for overgang er april 2019. RF-ene har derfor omtrent ett år fra regelverket trer i kraft til det må være implementert.

 

Spørsmål: Kan man fortsatt være RF (Registrert lærested) etter at DTO-regelverket er innført?

Svar: EASA-komiteen har vedtatt at dagens RF-er kan bestå inntil 7.april 2019. Fra og med 8.april 2019 må man være DTO (eller ATO) for å kunne drive flyskolevirksomhet. Merk at alle som ønsker å drive DTO må erklære dette til Luftfartstilsynet, det etableres ingen automatisk overgangsordning for eksisterende RF-er.

 

Spørsmål: I påvente av DTO-regelverket har vår RF fått forlenget skoletillatelsen til 8.april 2018. Dette er kortere enn de tre årene en skoletillatelse normalt sett ville vært gyldig. Må vi sende inn ny søknad om forlengelse fra april 2018 til april 2019?

Svar: Luftfartstilsynet ga skoletillatelse fram til 8.april 2018 siden vi var forespeilet at DTO-regelverket skulle ta over da. Regelverket trer i kraft i april 2018, men det gis ett års overgangsperiode slik at siste frist for overgang fra RF til DTO settes til april 2019. Det gjør at dagens RF-er har tid til en mykere overgang. Luftfartstilsynet vil i løpet av mars 2018 forlenge samtlige RF-er til april 2019 og sende ut nye skoletillatelser. RF-ene behøver ikke søke om denne forlengelsen.

Merk at det likevel ikke vil være mulig å opprette nye RF-er i denne perioden. Forlengelsen gjelder kun eksisterende RF-er.

 

Spørsmål: Når en DTO er erklært til Luftfartstilsynet, men ikke godkjent, betyr dette at Luftfartstilsynet ikke skal føre tilsyn med DTO-en?

Svar: Nei, Luftfartstilsynet skal føre tilsyn med alle DTO-er. Det er krav i regelverket om at kompetent myndighet skal føre tilsyn med DTO-ene. Det stilles også krav til at DTO-ene skal rapportere om aktiviteten til Luftfartstilsynet. Til forskjell fra RF-regelverket stilles det nå klarere krav til myndighetens tilsynsvirksomhet. Det betyr at de mindre flyskolene kommer til å få flere besøk av Luftfartstilsynet enn det som har vært vanlig.

 

Spørsmål: Hvor ofte skal Luftfartstilsynet gjennomføre tilsyn med DTO-ene?

Svar: Luftfartstilsynet har krav på seg til å gjennomføre tilsyn med DTO-ene minst hvert sjette år.

Frekvensen på tilsynene bestemmes ut fra DTO-ens kompleksitet og risikoprofil; for eksempel om den har flere klasser eller typer luftfartøy, driver opplæring på tauing eller akrobatikk, opererer fra kontrollert eller ukontrollert flyplass, har fått avvik ved tidligere tilsyn og lignende. I tillegg til stedlige tilsyn følger Luftfartstilsynet opp DTO-ene fra kontoret i Bodø. Årsrapport og aktivitetsrapport vil være en god kile til informasjon om hvilke risikofaktorer som er til stede.

Luftfartstilsynet vil prioritere tilsyn med de DTO-ene som vi mener har størst risiko. Basert på de risikovurderingene vi gjør vil intervallet på tilsyn ligge på mellom to og fem år slik at de DTO-ene med høyest risiko vil få tilsyn oftere enn de med lavere risiko.

 

Spørsmål: Hva gjør Luftfartstilsynet dersom det avdekkes avvik ved DTO-ens drift?

Svar: Dersom Luftfartstilsynet, ved tilsynsaktivitet eller på annen måte, avdekker at DTO-en ikke blir drevet i samsvar med regelverket skal vi kommunisere funnet til DTO-en og gi en rimelig tidsfrist slik at DTO-en kan rette opp i avvikene.

Luftfartstilsynet skal umiddelbart begrense eller stenge DTO-en dersom:

 • et sikkerhetsproblem blir avdekket;
 • DTO-en ikke gjennomfører korrigerende tiltak etter avvik

Dersom DTO-en driver i strid med skoleprogrammet kan dette begrenses eller trekkes tilbake.

 

Spørsmål: Hva slags rapporter skal utarbeides av DTO-en?

Svar: DTO-en skal utarbeide en årlig aktivitetsrapport og en årlig internrapport (ledelsens gjennomgang) som skal sendes Luftfartstilsynet. Aktivitetsrapporten skal føres på eget skjema som publiseres på Luftfartstilsynets nettsider.

 

Spørsmål: Hvilke kurs kan en DTO tilby?

Svar: En DTO kan tilby teoretiske og praktiske kurs til LAPL, PPL, SEP(land), SEP(sea), TMG, nattrettighet, aerobatic, bannerslep, seilflyslep og enmotors typerettigheter for helikopter med mindre enn fem seter.

 

Spørsmål: Hvordan starter man en DTO?

Svar: En DTO skal erklæres på skjema som sendes Luftfartstilsynet. Skjema publiseres på Luftfartstilsynets nettsider. DTO-en må ha på plass dokumentasjon i tråd med Part-DTO, som treningsprogram etc. Personell som er involvert i erklæring og drift av en DTO må gjøre seg godt kjent med DTO-regelverket, samt relevante deler av Part-FCL, Part-OPS og Part-M.

 

Spørsmål: Hvor kan en DTO tilby trening?

Svar: En DTO kan kun operere innenfor territoriet til medlemsstater i EASA.

 

Spørsmål: Må en DTO drives av flyklubb eller annen ikke-ervervsmessig organisasjon?

Svar: Nei, en DTO kan drives både kommersielt og ikke-kommersielt. Selve DTO-regelverket legger ikke begrensninger på hva slags organisasjon som står bak. Her har registreringen i Brønnøysundregisteret betydning; om det er en frivillig organisasjon, et AS eller annet som står bak. Man må ikke forveksle dette med at en DTO kun kan drive utdanning til ikke-kommersielle sertifikater.

 

Spørsmål: Hva er en DTO ikke?

Svar: En DTO er ikke en ATO (Approved Training Organisation). DTO-en er altså ikke underlagt et like strengt regime med godkjenninger av organisasjon og personell. Manualverket er ikke like omfattende da det ikke er krav til operasjonsmanual eller treningsmanual, men det er krav til treningsprogram. EN DTO skal ha et ledelsessystem, men det er ikke krav til at dette skal være like omfattende som for ATO. En DTO kan heller ikke utføre trening til CPL, IR, CB-IR, EIR, FI eller MEP.

 

Spørsmål: Hva gjør Luftfartstilsynet i forbindelse med innføringen av Part-DTO?

Svar: Luftfartstilsynets oppgave er blant annet å implementere DTO-regelverket i norsk rett gjennom EØS-avtalen. I tillegg lager vi prosedyrer for akseptering av DTO-erklæringer og akseptering av treningsprogram.

 

Spørsmål: Hvordan behandler Luftfartstilsynet en erklæring om DTO?

Svar: Luftfartstilsynet skal verifisere at erklæringen er i samsvar med regelverket og inneholder relevante opplysninger. Opplysningene skal registreres før Luftfartstilsynet utsteder et eget nummer til den enkelte DTO.

 

Spørsmål: Hva gjør Norges Luftsportforbund (NLF) i forbindelse med innføring av DTO?

Svar: NLF lager en ny skolehåndbok for sine medlemsklubber. Denne skal omfatte administrative og operative prosedyrer for klubbene og separate treningsprogram for hvert enkelt kurs. Flyklubber som er tilknyttet NLF skal kunne bruke denne dokumentasjonen etter avtale med NLF. Organisasjoner som oppretter en DTO, men som ikke er tilknyttet NLF, må skaffe seg tilsvarende dokumentasjon ved å produsere den selv eller ved å kjøpe rettighetene til dokumentasjon fra andre.

 

Spørsmål: Hva slags personell må en DTO ha?

Svar: En DTO må ha en representant og en skolesjef. Disse to funksjonene kan utføres av én og samme person dersom man finner dette hensiktsmessig. I tillegg behøves det naturligvis instruktører til de aktuelle kursene.

 

Spørsmål: Hvor mange baser kan en DTO ha?

Svar: En DTO kan i utgangspunktet ha maksimalt to baser. Dette kan utvides til flere baser dersom DTO-en viser Luftfartstilsynet at den har tilfredsstillende ressurser som sikrer samsvar med relevant regelverk. Det skal være en assisterende skolesjef (deputy Head of Training) på hver utebase.

 

Spørsmål: Hva er gebyret for å opprette og drive en DTO?

Svar: Luftfartstilsynet tar et årsgebyr for den enkelte DTO. Gebyret er i gebyrforskriften for 2018 satt til kr 8800. Det kreves ikke eget gebyr for selve erklæringen. Akseptering av nye treningsprogram belastes et gebyr på kr 5100. Endringer i gebyrene vil forekomme.

 

Spørsmål: Hvor finner man DTO-regelverket?

Svar: DTO-regelverket er per februar 2018 ennå ikke vedtatt av EU-kommisjonen, men utkastet som finnes ligger tett opp mot den endelige versjonen. Utkast til regelverk finner du på EASA sine nettsider.

 

Spørsmål: Hva er DTO-ens viktigste forpliktelser?

Svar: En DTO skal:

 • Drive skoleaktivitet i tråd med Part-FCL og det treningsomfanget som er erklært
 • Sende inn årlig aktivitetsrapport og årlig internrapport
 • Melde fra til Luftfartstilsynet om endringer i erklæringen
 • Melde fra om opphør av skoleaktivitet

 

Spørsmål: Kan en norsk DTO opprette baser i andre land?

Svar: En DTO kan kun ha baser innenfor sitt eget land. En DTO med hovedbase i Norge kan altså ikke ha utebaser i f.eks. Sverige.

 

Spørsmål: Hvor finner man skjema som skal benyttes til erklæring?

Svar: Skjema for erklæring og mal til aktivitetsrapport publiseres på Luftfartstilsynets nettsider fra det tidspunktet endringen trer i kraft i Norge.