Rapportering, registrering og merking av luftfartshindre (BSL E 2-1)

For å redusere antall ulykker forårsaket av sammenstøt (kollisjoner) mellom luftfartøy og luftfartshinder, har Luftfartstilsynet i 2003 fastsatt regelverk om rapportering og registrering av objekter som kan ha ansees som luftfartshindre. Kravene til rapportering, registrering og merking av luftfartshindre ble endret per 1. september 2014. Den tidligere merkeforskriften, BSL E 2-2 ble da opphevet og kravene til merking er tatt inn i forskriften om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (BSL E 2-1).

Alle luftfartshindre i Norge skal være innrapportert til databasen Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL). Det er Statens kartverk som er registerfører for NRL.
Data fra NRL benyttes i flysikkerhetsmessig sammenheng ved at luftfartshinder som er innført i NRL vil dukke opp som hinder på elektroniske kart (Moving map) som enkelte flyoperatører benytter.

I forskrift BSL E 2-1 om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder er det krav om at alle objekter (bygninger, konstruksjoner eller anlegg, eksempelvis tårn, master, vindturbiner, taubaner, kraftførende og ikke kraftførende luftspenn mv.) med en høyde over bakken eller vannet på 15 meter eller mer (utenfor tettbygd strøk) eller 30 meter eller mer (innenfor tettbygd strøk) skal rapporteres til Statens kartverk for registrering i NRL. Fullstendig informasjon finner du i forskriften: Rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (BSL E 2-1).

Registrering i nasjonalt register
Enhver som eier et slikt objekt, eller som skal igangsette oppføring, endring, flytting eller riving av et, skal innen 30 kalenderdager før igangsetting rapportere opplysninger om luftfartshinderet på eget skjema til Statens kartverk. Vedkommende er også ansvarlig for at de rapporterte opplysninger er i samsvar med igangsettingstiltaket.

Luftfartstilsynet vil presisere at rapporteringsplikten ikke bare gjelder for oppføring av et nytt hinder, like viktig er det at Statens kartverk blir informert når et hinder blir fjernet.

Link til innrapporteringsskjema for registrering av luftfartshinder i NRL finner du her.