Rapportering av ulykker og hendelser

Ulykker og hendelser i norsk luftfart skal rapporteres til myndighetene. I Norge kan du gjøre dette elektronisk gjennom rapporteringsskjemaet NF-2007 I Altinn. Bruker du dette skjemaet vil rapporteringen automatisk gå både til Luftfartstilsynet og Statens Havarikommisjon for Transport (SHT).

Skjemaet NF-2007 er standard rapporteringsgrensesnitt fra 1. juli 2007, og skal bare brukes for rapportering av ulykker og hendelser i henhold til Luftfartslovens § 12-10 som gjennomfører EU forordning nr. 376/2014 om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart. Forskrift BSL A 1-3 gjennomfører EU forordning 2015/1018 som er en uttømmende liste over rapporteringspliktige hendelser. BSL A 1-3 regulerer videre rapporteringsplikt for droner under 150 kg, mikrofly og bakkepersonell på helikopterdekk.

Rapporter om ulykker og alvorlige hendelser skal sendes både til Luftfartstilsynet og til Statens Havarikommisjon for Transport. Rapporter om andre hendelser (det vil si ikke alvorlige hendelser) skal bare sendes til Luftfartstilsynet. Dette ivaretas automatisk ved innsendelse av skjema NF-2007 i Altinn.

 

Formålet med denne rapporteringen er å forebygge ulykker og forbedre flysikkerheten, ikke å angi straffeansvar og skyld.

Spørsmål og kommentarer om bruken av NF-2007 kan rettes til  NF-2007@caa.no eller Lars R. Holm.

Her finner du lenke til: