Registrering i Norges luftfartøyregister

Nasjonalitet

NLR tildeler luftfartøyene norsk nasjonalitet som symboliseres ved bokstavene LN. Nasjonaliteten avgjør blant annet hvilket lands lover det enkelte luftfartøy er underlagt.

Publisitet

Ved å søke på et registrert luftfartøys kjennetegn vil man få opplyst hvem som er registrert som hjemmelshaver til fartøyet. Man vil også få opplyst alle heftelser som hviler på fartøyet. Den som ønsker å kjøpe et luftfartøy eller å sikre en fordring med pant i et luftfartøy vil derfor ha tilgang til informasjon som er avgjørende for om transaksjonen skal gjennomføres.

Positiv troverdighet

Den som er registrert som innehaver av hjemmel eller heftelse i NLR beskytter sine rettigheter overfor tredjemenn og kreditorer ved å gi rettighetene rettsvern. Det betyr at man vinner frem overfor overdragelser og heftelser som ikke er registrert i NLR eller som blir registrert senere i tid.

Negativ troverdighet

Den som innretter seg etter de opplysningene som er registrert i NLR vil ikke lide tap som følge av innsigelser fra den som ikke har registrert sin rett.