Betre vilkår for allmennflyging

Luftfartstilsynet ønsker å legge betre til rette for utvikling og økt tryggleik av allmennflyging. Derfor arbeider vi for ei forenkla regulering av dette segmentet av norsk luftfart.

FCL – Samlet utgave av flysertifikatbestemmelser

European Aviation Safety Agency har gitt ut et dokument som er en samlet utgave av felleseuropeiske sertifikatbestemmelser, beskrevet som «easy to read». Dette dokumentet består av regler (IR), veiledningsmateriale (GM) og akseptable samsvarskriterier (AMC) som tilhører felleseuropeisk forordning nummer 1178/2011.

AIR OPS – Samlet utgave av operative driftsbestemmelser

European Aviation Safety Agency har gitt ut et dokument som er en samlet utgave av felleseuropeiske operative driftsbestemmelser, beskrevet som "konsolidert versjon". Dette dokumentet består av regler (IR), veiledningsmateriale (GM) og akseptable samsvarskriterier (AMC) som tilhører felleseuropeisk forordning nummer 965/2012.

Ny driftsforskrift for privatflyging i Norge

Fra 28. oktober 2014 gjelder felleseuropeisk driftsforskrift for privatflyging i Norge. Denne heter Part NCO og omfatter kun luftfartøy definert som enkle. På denne siden finner du informasjon om hvilke endringer av operative driftskrav dette medfører.

Rapport om allmennflyging og luftsport i Norge

Transportøkonomisk institutt har på vegne av Samferdselsdepartementet utarbeidet en rapport som omfatter omfang, utfordringer og samfunnsnytten av allmennflyging og luftsport. Luftfartstilsynet har sammen med aktører i samfunnet bidratt med informasjon

Ny forskriftstruktur for luftsport – Etablering av sikkerhetssystem

Luftfartstilsynet har over en lengre tidsperiode jobbet med å revidere regelverket omkring luftsport i Norge. Gjeldende forskrifter er i all hovedsak fra 1980-tallet, med enkelte revisjoner. Forskriftene er etter Luftfartstilsynets oppfatning ikke tilstrekkelig presist til å regulere dagens aktiviteter, verken med tanke på det økte omfanget og utviklingen av det tekniske utstyret som har funnet sted.

Language Proficency - Testing av språkferdigheter

Det er innført krav til testing av språkferdigheter for å betjene flyradio. Luftfartstilsynet har endret hvordan dette innføres i Norge.