Viktig informasjon om fartøymontert redningsskjerm

Luftfartstilsynet har mottatt informasjon fra Statens havarikommisjon for transport vedrørende en alvorlig hendelse utenfor Grønnland der en redningsskjerm ble utilsiktet utløst i forbindelse med redningsoperasjonen i etterkant. Luftfartstilsynet anser dette som viktig informasjon som må distribueres til personell involvert i redningsarbeid.

Unngå luftromskrenkninger

I løpet av våren 2007 har det skjedd en kraftig økning i antall krenkelser av luftrom, Airspace Infringement. En luftromskrenkelse er når et luftfartøy flyr inn i publisert luftrom (kontrollert eller TIA/TIZ) uten klarering og/eller uten å være kontakt med ansvarlig LTT-enhet.

Bruk av modellfly

Luftfartsloven skiller mellom "luftfartøy som ikke har fører om bord" og "innretninger som er bestemt til å bevege seg i luften, men som ikke kan anses som luftfartøyer". Det må altså skilles mellom RPAS og modellfly, da modellfly ikke defineres som luftfartøy.

Flyoppvisning i Norge

Luftfartstilsynet har i samarbeid med Norges Luftsportforbund utarbeidet et flygeblad som forteller litt om hvordan arbeidet med oppvisningsflyging foregår i Norge.

Deling av kostnader for privatflyging

Deling av kostnader mellom privatpersoner for sleping av seilfly, slipp av fallskjermhoppere, konkurranse og introduksjonsflyging som utføres privat.

Deling av kostnader for privatflyging - veiledning

I utgangspunktet er all flyging det betales for kommersiell flyging. I det nye regelverket gjør vi unntak for deling av kostnader og for sleping av seilfly, slipp av fallskjermhoppere, konkurranse og introduksjonsflyging som utføres privat.

Prosjektstatus: Veikart for allmennflyging i Europa

Allmennflyging har høy prioritet hos EASA og i EU-kommisjonen. Det er nå opprettet et prosjekt med mål om å skape bedre vilkår og enklere og mer proporsjonale regler for dette segmentet, samtidig som vi beholder et tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

Slipp av friballong med last

For å slippe ballong med nyttelast kreves det tillatelse fra Luftfartstilsynet. Hvis du planlegger å slippe ballong med kamera eller andre typer sensorer er det viktig å utføre slippet på en måte som ikke utsetter andre personer eller brukere av luftrommet for fare.

Nasjonal oppfølging av tiltak mot luftromskrenkelser

European Action Plan for Airspace Infringement Risk Reduction omfatter mange tilrådinger og tiltak for å skape barrierer mot luftromskrenkelser, som er et tiltakende problem og et flysikkerhetsmessig fokusområde både nasjonalt og internasjonalt.

Luftfartøy som benyttes til løfting av fallskjermhoppere

Forskrift for fallskjermhopping ble fastsatt 12. januar 2006. I denne sammenhengen ble det også fastsatt krav i forhold til luftfartøy som benyttes til dette formålet. Luftfartstilsynet anmoder fallskjermklubbene om å sette seg inn kravene angitt i denne forskriften.

8.33 kHz kanalseperasjon kommer

I dag er frekvensene som benyttes til kommunikasjon i luftfarten separert med 25 kHz. Grunnet stadig økende behov for nye frekvenser begynner antall frekvenser med dagens separasjon å bli oppbrukt.

Oversikt oppvisningsevaluatorer

For å få utstedt oppvisningstillatelse kreves det gjennomført opplæringsprogram og anbefaling fra evaluator. Oversikt over tilgjengelige evaluatorer finner du her.

Rutine for utstedelse av flytelefonistsertifikat (jf. BSL C 5-2a)

Hensikten med rutinen er å informere om fremgangsmåten for å oppnå flytelefonistsertifikat og gjeldende krav for utstedelse, forlengelse og gjenutstedelse. For å få utstedt et flytelefonistsertifikat må det gjennomføres teorikurs, teoretisk prøve, praktisk prøve og språkprøve.

helikoptersikkerhet.no

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF) og Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre -(FsF) har egne nettsider.