Ofte stilte spørsmål: Droner og Modellfly

Droner

Ja, dette er mulig, men du må utarbeide og beskrive dette i operasjonsmanualen. Transport av gods krever særskilt tillatelse.

Reglene om ubemannet luftfart finnes i forskrift 30. november 2015 nr. 1404 om luftfartøy som ikke har fører om bord (publisert som BSL A 7-1).

Forskriftens definisjon av om flygingen anses som modellflyging i denne forskriftens forstand, er avgjørende for om det kreves RO tillatelse (her RO1) eller ikke.

Hva som regnes som modellflyging etter forskriftens § 4, bokstav b, har ikke noe med fasongen på det man flyr med, men hva som er formålet med flygingen. For at det skal anses som modellflyging kreves det at formålet med flygingen er rekreasjon, sport eller konkurranse.

Slik bestemmelsen er skrevet kan man ledes å tro at den skal tolkes snevert, slik at flyging hvor man tar private bilder medfører at dette anses som en RO-operasjon. Det er ikke tilfelle. For at flygingen ikke skal omfattes av definisjonen av modellflyging må den ha en nyttefunksjon utover ren privat bruk. I Luftfartstilsynets høringsbrev til forskriften forklares dette skillet nærmere:

"4. Om skillet mellom modellflyging og luftfartsvirksomhet

Modellflyging er i forskriften definert som fjernstyrte innretninger som beveger seg i luften og der flygingen kun har rekreasjon, sport eller konkurranse som formål. Det foreligger per i dag ikke en fast, internasjonal definisjon av hva modellfly er, men den norske definisjonen inneholder kjernen av begrepet og er i samsvar med definisjonen som benyttes av et flertall av luftfartsmyndighetene.

Luftfartøy uten fører ombord, her kalt RPAS, er altså fjernstyrte innretninger som beveger seg i luften og hvor flygingen har et annet formål enn rekreasjon, sport eller konkurranse. Det er valgt en definisjon for «luftfartøy uten fører ombord» som kun innebærer en avgrensing mot modellfly. Flyging hvor formålet er noen annet enn det som er oppgitt for modellfly vil innebære at innretningen er et luftfartøy som er omfattet av luftfartsloven § 15-1 første ledd. Dette innebærer at all flyging med ervervsmessig formål skjer med RPAS. Det samme er tilfellet for såkalt egenflyging/nytteflyging. Det er altså ikke nødvendig at man har direkte inntekt knyttet til virksomheten for at det kommer inn under reglene for luftfartøy. En eiendomsmegler som benytter RPAS til å ta bilder av eiendommer som skal selges, vil drive luftfartsvirksomhet og kommer inn under reglene for operatører. Det er ikke en betingelse at bildene selges mot betaling eller annen godtgjøring.

På den andre siden kan man som modellflyger bruke modellflyet til å ta bilder fra luften. Det vil ikke bli luftfartsvirksomhet uten videre hvis man bruker modellflyet til å ta bilder fra luften. Bildene kan brukes i privat sammenheng og for eksempel publiseres på internett. Hvis man fotograferer med det formål å selge bilder mot betaling eller annen godtgjørelse, krever det at man er operatør. Flygingen går da over til å bli luftfartsvirksomhet og man må oppfylle kravene i forskriften til operatører."

Etter dette blir svaret at det ikke kreves RO1-tillatelse for flyging med fotodrone dersom bildene benyttes i privat sammenheng. Flygingen anses da å ha et rekreasjonsformål. Dersom formålet derimot er å ta bilder for salg eller til bruk i annen profesjonell sammenheng, vil virksomheten omfattes av forskriftens regler for RO-operasjoner.

Du trenger ikke å søke om tillatelse for kategorien RO1. For denne kateogrien må du i tilfelle deklarere at du vil operere i tråd med kravene i forskriften.
Nei du behøver ikke å rapportere før hvert oppdrag. Du kan operere i tråd med vilkårene for kategorien som er beskrevet i forskriften.
Ja, den finnes på våre engelske sider. www.caa.no. "Regulation concerning aircraft without a pilot on board etc."
Nei, det gis ikke godkjenningsbevis for RO1 siden disse operatørene kun deklarerer sine operasjoner. Lister med oversikt på operatører publiseres på vår hjemmeside. Når vi registrerer en operatør i denne kategorien vil vi pr. e-post sende en bekreftelse på at deklarert informasjon er registrert i vårt system.
For å fly drone under kategoriene RO1, RO2 eller RO3 er det ikke fastsatt minstealder for fartøysjef eller pilot. Minstealder er fastsatt for den personen som skal være ansvarlig leder. For RO1 er minstealderen 16 år og for RO2/3 er minstealderen 18 år.

Egen oversikt på lufthavner finnes ikke pr. i dag, men liste over flyplassene finner du her.

Nei, det er ikke satt krav til at du må ha et selskap. Deklarering som RO1 kan du gjøre som privatperson.
Høydebegrensningen gjelder for dronen. Målt fra bakken eller vannet.
Ja, en operatør som har tillatelse i en "høyere" kategori kan operere i lavere kategorier, dersom dette er beskrevet i operasjonsmanualen.

Dersom formålet med din flyging er på kommersiell basis eller for nytte og operasjonene kan gjennomføres i tråd med rammene som er beskrevet for RO1 kan du deklarere virksomheten.

Dette er en erklæring hvor du som operatør bekrefter at du er kjent med gjeldene regelverk og vil etterleve dette. Vi forbeholdet oss retten å sende deg sikkerhetsinformasjon.

Du kan lese mer om deklarering her 

Modellfly

Det er ikke forskriftsfestet krav til forsikring, men du har likevel et ansvar for skade eller tap som følge av flyging med modellfly. Dersom du skal fly under en flyoppvisning etter BSL D 4-3 forskrift om flygeoppvisning, kreves det forsikring under slike arrangement.

Nei, det er pr. i dag ikke beskrevet vektbegrensning for modellfly. Vi jobber med en egen forskrift for modellfly og da vil dette eventuelt bli vurdert.
Nei, det er ikke satt krav til minstealder for å fly modellfly
Du kan fly modellfly om natten dersom du flyr i regi av en modellflyklubb.
Alle kan danne en modellfly klubb. Den må ikke være tilknyttet NIF.
Det er ingen formkrav. Det er opp til hva klubben selv definerer.
Ja, dersom det foregår i regi av en modellflyklubb.
Nei, det er ikke krav til spesiell lyssettning av modellfly. Dersom du skal fly om natten anbefaler vi at lys benyttes for å gjøre modellflyet godt synlig både for den som flyr og eventuelt andre som har behov for å se det.

Du må ta kontakt med lufttrafikktjenesten ved den flyplassen det gjelder. Du kan også ringe AIS/NOTAM kontoret på Gardermoen. Kontaktinformasjon finner du her.

Du kart og regler for Avinors lufthavner her.


Eksamen

Dersom du skal fly som fartøysjef eller flyger for en operatør i kategori RO2 eller RO3 må du fra 1. februar ha bestått teorieksamen.
Nei, du får ikke et eget sertifikat. Du får en bekreftelse på bestått eller ikke-bestått teoriprøve. Dokumentasjon på bestått teoriprøve må du inkludere i håndboken, dersom du opererer i kategori RO2 eller RO3.
Bekreftelse på bestått eksamen har ingen gyldighetstid. Det er imidlertid viktig at godkjent RO2 og RO3 operatører sørger for at flygere tilknyttet organisasjonen får nødvendig trening for å vedlikeholde og oppdatere kompetansen.
Gebyr for gjennomføring av eksamen er publisert på vår hjemmeside. Du finner satsen her under informasjon om eksamen.
Du må kunne vise gyldig legitimasjon, betale gebyret og oppgi personnummer eller D-nummer for å kunne ta eksamen. Du må ikke være tilknyttet en godkjent operatør (RO) for å ta eksamen.