Deklarering og søke om tillatelse

Deklarering (RO1)

For å operere i kategori RO1 må det sendes en deklarering til Luftfartstilsynet der operatøren bekrefter at hen er kjent med hvilke krav og begrensinger som gjelder for operere innenfor denne kategorien. Det må utarbeides en operasjonsmanual som beskriver planlagte operasjoner. Mal for dette dokumentet er tilgjengelig her. OM skal ikke godkjennes, men Luftfartstilsynet kan be om at manualen skal fremvises.

Så snart skjema er sendt Luftfartstilsynet og den som deklarerer har mottatt mottaksmelding, kan operasjonene påbegynnes. Vi understreker at dette er ikke en godkjenning, men en erklæring, der den som deklarerer er ansvarlig for å følge vilkårene for RPAS-operatør i kategori 1 (RO1).

Når deklarerte opplysninger er overført til oss, vil operatøren motta en bekreftelse på at opplysningene er registrert. Deretter publiseres informasjon i oversikten over droneoperatører. På grunn av stor pågang tar det dessverre litt tid for at listene oppdateres.

Søknaden sendes digitalt fra Altinn. Dersom deklareringen gjelder en organisasjon, skal navnet være likt navnet som er registrert i enhetsregisteret. Den som sender deklareringsskjemaet blir automatisk registrert med disse rollene:

  • Head of Opereations
  • Technical Manager
  • Accountable Manager

Dersom det ikke er mulig å søke digitalt, kan skjemaet NF-1114 sendes per e-post(*) eller som papirpost(*).


Søke om tillatelse (RO2 og RO3)

Dersom det skal gjennomføres operasjoner som faller utenfor RO1 kategorien må operatøren ha operasjonstillatelse fra Luftfartstilsynet.

Først og fremst må det utarbeides en tilpasset operasjonsmanual. Mal for dette dokumentet er tilgjengelig her.

Deretter må operatøren søke Luftfartstilsynet om godkjenning ved å benytte skjema som er tilgjengelig under skjema og har referansenummer NF-1113. For raskest mulig saksbehandling er det viktig å kontrollere at skjema er komplett og samtlige relevante vedlegg medfølger søknaden(*). Benytt gjerne vår e-postadresse postmottak@caa.no(*).

Operasjoner i kategori RO2 og RO3 kan ikke påbegynnes før operatøren har fått tillatelse.

Så snart alle opplysninger er registrert i vårt system vil informasjon om operatør bli publisert i oversikt på droneoperatører.


Informasjon om innsending av skjema / where and how to send the application form

Søknadsskjema med vedlegg sendes enten per post til

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

eller til postmottak@caa.no med vedlegg.

Filformater

Luftfartstilsynet kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF. Tilsendte minnepinner og e-post som har vedlegg som ikke kan importeres vil bli returnert til avsender.


The application form with attachment should be sent by e-mail to

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

or with attachments to postmottak@caa.no.

File formats

The Civil Aviation Authority can import the following file formats to our case management system: PDF, Microsoft Office, Open Office and regular picture files, such as JPG, PNG and TIFF. Received memory sticks and emails with attachments that cannot be imported, will be returned to sender.