Godkjenning som RPAS-operatør

Søknadskjema for godkjenning som RPAS-operatør

Søknadsskjema med vedlegg sendes enten pr post til

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

eller til postmottak@caa.no med vedlegg.

Filformater

Luftfartstilsynet kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF. Tilsendte minnepinner og e-post som har vedlegg som ikke kan importeres vil bli returnert til avsender.


Application for approval as RPAS operator

Application with attachment should be sent via mail to

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

or with attachments to postmottak@caa.no

File formats

The Civil Aviation Authority can import the following file formats to our case management system: PDF, Microsoft Office, Open Office and regular picture files, such as JPG, PNG and TIFF. Received memory sticks and emails with attachments that cannot be imported, will be returned to sender.