NOTEX 2012/02

Forbedringspotensiale i kontrollantarbeidet.

Jeg har gjennomgått ett antall havarirapporter siden 1999 hvor kontrollanter har vært involvert. Det er meget viktig at vi trekker lærdom av disse hendelsene.
Dette vil derfor blant annet bli et viktig tema på de kommende kontrollantseminar, samt spesielt vektlagt under Examiner Authorisation Acceptance Tests.

Med bakgrunn i nevnte rapporter vil jeg her kort gå inn på noen områder hvor vi har et forbedringspotensial:

Skill Tests, Proficiency Checks og oppdatert dokumentasjon:

 • Det er meget viktig at vi avsetter nødvendig tid for briefing og gjennomgang før den praktiske delen av prøven starter.
 • Bruk av riktig skjema må avklares: For eksempel SP(A) i Multi Crew Concept. Dette må ikke være tema etter at prøven har startet.
 • Skjemaet NF-1028E brukes ved prøver Multi-Pilot Aeroplane eller Multi-Crew i Singel Pilot Aeroplane. Tilsvarende for helikopter; NF-1042E Multi-Pilot Helikopter (MPH).
 • En pilot som opererer både Singel og Multi-Crew på en Singel Pilot Aircraft må i løpet av året avlegge to PCer.
 • Fartøysjefansvar skal avklares før prøven.
 • Kontrollanten skal ikke påta seg fartøysjefsansvar hvis hun eller han ikke har tilgang til luftfartøyets “kontroller".
 • Det er nødvendig med en grundig gjennomgang av simulerte nødøvelser før den praktiske delen av prøven starter.
 • Vi må ikke operere luftfartøyet utenfor de begrensningene som ligger i Flygehåndboken, OM eller tilsvarende dokumentasjon eller prosedyrer.
 • "Stall"-øvelser skal utføres VMC.
 • Viktige system som for eksempel “Anti-Stall Devices” må ikke deaktiveres hvis prøven utføres i luftfartøy.
 • For Auto Rotasjon se.: AIC-N 05/08.
 • "Sterile Flight deck” gjelder under departure og arrival. Akademiske diskusjoner vedrørende utførelsen og prosedyrer må begrenses til briefing og debriefing.
 • Bruk av luftrom. Det er viktig å informere/innhente klarering fra ATC ved større avvik fra hastighet eller høyde. Eksempel ved simulert "engine out, approach, departure" eller landing, auto rotasjon og ved nødvendig “manoeuver space” under prøven.
 • Til enhver tid en oppdatert Flight Examiner Handbook tilgjengelig på Luftfartstilsynets nettsider.
 • Bruk av NOTEX som viktig informasjonskilde ut til kontrollantene.

 

Sven Vidar Bottolvs
Kontrollantinspektør