NOTEX 2012/01

Kontrollanter og seniorkontrollanter.

Jeg er nå på plass i Bodø og nedenfor lister jeg opp noen av mine første viktige gjøremål.

Jeg skal se på behovet i markedet for kontrollanter samt den geografiske fordelingen av disse.
Kom gjerne med innspill!

Flight Examiner Handbook (FEH) er et meget viktig redskap i kontrollantvirksomheten.
Jeg vil i løpet av kort tid presentere en oppdatert utgave av FEH.

EASA (European Aviation Safety Agency) skal utarbeide en ny utgave av Flight Examiner Manual (FEM).

NOTEX er også et viktig redskap i kontrollantvirksomheten. Viktig informasjon til kontrollantene vil jeg publisere som NOTEX. Rettelser (Revisions) til FEH vil bli publisert i NOTEX.

Kontrollantene har nå et eget område på Luftfartstilsynets nettside. På denne siden blir det lagt ut relevant informasjon til kontrollantene eksempel FEH, NOTEX osv.

Størrelsen på honorarsatsene til kontrollantene ligger utenfor mitt ansvarsområde. Seniorkontrollantene har sendt et forslag til Luftfartstilsynet om regulering av nevnte honorarsatser. Dette skal jeg følge opp .

Noen ord om EASA.

EASA har fått utvidet sitt myndighetsområde til blant annet å omfatte sertifisering av flybesetninger.

I denne prosessen har EU-kommisjonen (Implementing rules) vedtatt og innført nye felleseuropeiske regler for flybesetninger – Regulation on Aircrew.

Dette regelverket vil bli gjort gjeldende fra og med 08. april 2013 i Norge gjennom EØS-avtalen.

Regulation on Aircrew, består av syv annekser som ble vedtatt i to faser.

Forordning 1178/2011 vedtatt av EU-kommisjonen 03. november 2011, og forordning 290/2012 vedtatt 30. mars 2012.

Samlet gir de to forordningene en fullstendig regulering av sertifisering av flybesetninger.

Regulation on Aircrew vil erstatte gjeldende JAR-FCL regelverk (JAR-FCL 1, 2 og 3), og statene vil ikke kunne opprettholde nasjonale særregler innenfor forordningens virkeområde.

Dette innebærer i praksis at norske myndigheter i hovedsak ikke vil kunne vedta strengere bestemmelser eller lempe på de krav som følger av det nye regelverket.

For en mer utfyllende presentasjon av den nye EASA dokumentasjonen anbefaler jeg linken.: http://www.luftfartstilsynet.no/regelverk/Europeisk_regelverk/article6474.ece


Sven Vidar Bottolvs
Kontrollantinspektør