Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
17/12
20 DES

Endring i forskrift av 24. mai 2005 nr. 462 om kontinuerlig luftdyktighet og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

Luftfartstilsynet har i forskrift av 17. desember 2012 vedtatt endringer i forskrift av 24. mai 2005 nr. 462 om kontinuerlig luftdyktighet og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften), som implementer forordning (EU) 593/2012.

Endringene vil blant annet innebære innføring av definisjonen på “ELA1-luftfartøy”:

Forordning (EU) 593/2012 fastsetter definisjonen i forordning (EF) nr. 2042/2003 artikkel 2, litra »k) »ELA1-luftfartøy«: et av følgende bemannede luftfartøyer (ELA står for »European Light Aircraft«):

  1. et luftfartøy med en maksimal startmasse (MTOM) på 1 200 kg eller derunder, som ikke er klassifisert som et komplekst motordrevet luftfartøy
  2. et svevefly eller motorsvevefly med en maksimal startmasse på 1 200 kg eller derunder
  3. en ballong konstruert til et maksimalt løftegassvolum eller varmluftsvolumen på ikke mer enn 3 400 m3 for varmluftsballonger, 1 050 m3 for gassballonger og 300 m3 for forankrede gassballonger
  4. et luftskip konstruert til høyst fire personer og et maksimalt løftegassvolum eller varmluftsvolum på ikke mer enn 3 400 m3 for varmluftsluftskip og 1 000 m3 for gassluftskip.«

Endringene i forordning (EU) 593/2012 berører primært allmennflyging og omhandler følgende emner:

Det innføres en forenklet og mer hensiktsmessig sertifiseringsprosess for ELA-1 luftfartøyer (European Light Aircraft). En søker til et typesertifikat for et ELA1-luftfartøy (dvs. fly under 1 200 kg) kan nå dokumentere sin sertifiseringsstandard ved bruk av et sertifiseringsprogram. Dette vil medføre at små virksomheter ikke lenger behøver å gjennomføre de omstendelige og tidskrevende administrative prosedyrer for å oppnå godkjenning som en konstruksjonsorganisasjon (DOA), samtidig med at de gjennomfører sertifiseringsprosessen. Denne endringen vil gagne nye søknader til typesertifikat for et ELA1-luftfartøy.

Begrepet "standardendringer og standardreparasjoner" introduseres. Det nye begrepet innebærer at prosedyren for sertifisering ikke lenger er nødvendig ved endringer og reparasjoner som betraktes som standard. En katalog med standardendringer og -reparasjoner vil derfor bli del av en ny sertifiseringsspesifikasjon (CS). Det nye begrepet vil minske den administrative byrde og samtidig opprettholde et høyt sikkerhetsnivå. Alle eiere/brukere av små luftfartøy kan få gagn av denne regelen.

I henhold til de nåværende regler skal EASA-Form 1 anvendes som grunnlag ved installasjon av reservedeler i et luftfartøy. Noen deler og utstyr i ELA-luftfartøyer produseres imidlertid i industrier som ikke er omfattet av forskriftene for luftfart. Produsenter, som ikke er omfattet av forskriftene for luftfart, kan ikke sertifisere disse deler med en EASA-Form 1. Dette er ikke relevant for nye luftfartøyer, fordi godkjenningen av delene i dette tilfelle er omfattet av luftfartøyprodusentens produksjonsorganisasjon. Reservedeler anskaffes normalt direkte fra kilden. For å oppfylle kravet om en EASA-Form 1 skal disse deler sertifiseres via godkjente produksjonsorganisasjoner. Forordning (EF) 593/2012 åpner for, at eiere av ELA-1 luftfartøyer kan akseptere installasjon av visse deler, uten en EASA-Form 1 uten en EASA-Form 1, dersom det ikke er sikkerhetskritisk. Denne endring har til formål å redusere den forskriftsmessige byrde til et hensiktsmessig nivå i forhold til sikkerhetsrisikoene.

Konsekvenser

Innføring av forordning (EU) 593/2012 vil medføre en betydelig reduksjon i det administrative arbeidet knyttet til typesertifisering og senere endringer og/eller reparasjoner av ELA-1 luftfartøy. Da Luftfartstilsynet ikke lenger er involvert i prosessene knyttet til typesertifisering/modifikasjoner/reparasjoner, er det først og fremst eier/bruker av ELA-1 luftfartøy som vil kunne få en gevinst av dette i form av reduserte kostnader og byråkrati. Basert på ELA-1 luftfartøys enkle konstruksjon, vil en akseptabel sikkerhet være ivaretatt selv med de foreslåtte forenklingene.

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på innføringen av forordning (EF) 593/2012, som vil bidra til å sikre og opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

Endringene vil tre i kraft straks.