Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
01/11
06 JAN

Sammenblanding av kallesignaler

Luftfartstilsynet er kjent med at det i enkelte tilfeller benyttes kallesignaler som fører til en sammenblanding av luftfartøyer på radiosambandet. Problematikken er tidligere omtalt i AIC B 91/97 og AIC-N 47/01. Luftfartstilsynet finner det på ny nødvendig å understreke viktigheten av å velge kallesignaler som klart og entydig identifiserer det enkelte luftfartøy.

Luftfartstilsynet viser til pressemelding fra EUROCONTROL av 27. april 2010 som omhandler Call Sign Similarity Rules som vil bli tatt i bruk fra høsten 2011.

Luftfartstilsynet utgir med denne AIC-N anbefalinger til valg av kallesignaler, basert på CAP 704 – Aircraft Call Sign Confusion Evaluation Safety Study.

Det fremgår av denne studien at kallesignaler bestående av kun tallsifre er mest involvert i sammenblanding.

92 % av de berørte kallesignaler besto av kallesignaler med bare tall
8 % av de berørte kallesignaler besto av kallesignaler med bare bokstaver
og ingen hvor en kombinasjon av tall og bokstaver ble brukt.

Eksempler på uheldige sammenblandinger:

 • flere flyselskap har like numeriske kallesignaler på flyginger i samme luft- og tidsrom
 • et flyselskap har tilnærmet like numeriske kallesignal på to flyginger i samme luft- og tidsrom
 • flyselskap benytter kallesignal som slutter på ”O”, og som kan forveksles med flynivåer eller kurs

Som følge av innføringen av RVSM med 1000 fots atskillelse mellom flygenivåene er det spesielt viktig at både operatører og lufttrafikktjenesten unngår å benytte kallesignaler som slutter på ”O”

For å unngå sammenblanding av kallesignal anbefaler Luftfartstilsynet at luftfartsaktørene gjennomfører følgende tiltak:

 • Om mulig etablere rutiner for å koordinere bruk av rutenummer med andre operatører
 • Unngå bruk av flere enn tre sifre i kallesignalet
 • Unngå kallesignal som slutter på ”O”
 • Om mulig, benytte alfanumerisk kallesignaler (blanding av tall og bokstaver) der hvor det oppstår potensiell risiko for tall-sammenblandinger

Spesifikke retningslinjer for å redusere muligheten for sammenblanding av kallesignaler:

Flyselskaper:

Ved valg av kallesignaler:

 • Etabler rutiner for å koordinere bruk av rutenummer med andre operatører
 • Unngå bruk av like tallkombinasjoner innad i selskapet
 • Bruk kun tre sifre i kallesignalet
 • Unngå bruk av fire tall i kallesignaler, bruk heller tre sifre og én bokstav
 • Bruk aldri samme tall etter hverandre, for eksempel 677 eller 333
 • Benytt kallesignal bestående av både tall og bokstaver ved potensiell risiko for sammenblanding av tall
 • Unngå kallesignal som slutter på ”O”
 • Unngå bruk av bokstaven ”D” (kan bli misforstått med ”Delta Airline”)
 • Unngå kallesignaler hvor de to siste bokstavene er lik med destinasjoner, for eksempel 96LL (ICAO - indikator for EGLL (Heathrow))
 • Kallesignalet bør fortrinnsvis starte med tallet 6 eller høyere

Cockpitbesetning:

 • Dersom det er usikkerhet om forståelsen av en ATC klarering / ATC instruks – ikke bruk ”readback” for bekreftelse, men bruk fraseologien ”say again”
 • Er det uenighet mellom besetningsmedlemmene om forståelsen av en ATC instruks, skal instruksen bekreftes med ATC
 • Bruk alltid hodetelefoner, spesielt hvor det er høy trafikk tetthet (ref OPS 1.313 (use of headset)
 • Avbryt aldri andres radiotelefoni
 • Bekreft (reconfirm) uvanlige/uventede instruksjoner
 • Informer ATS når ikke oppkalt tredjepart mottar/bekrefter oppkall
 • Be alltid om bekreftelse i tilfeller der kun ett besetningsmedlem mottar ATC-instruksen mens den andre er opptatt med andre oppgaver
 • I kritiske faser av flygingen, vær ekstremt lydhør for all ATS radiotelefoni
 • Bruk alltid fullt kallesignal
 • Bruk alltid korrekt radiofraseologi

Lufttrafikktjenesten:

 • Vær konsentrert ved språkvanskeligheter
 • Informer neste sektor/enhet om potensielle problemer med sammenblanding av kallesignal
 • Avbryt aldri en radiosending
 • Unngå bruk av vilkårsklareringer
 • Bekreft alltid riktig mottakelse av vilkårsklareringer knyttet til bruk av runway
 • Overvåk flybesetningens samsvar med korrekt bruk av kallesignal
 • Bruk alltid korrekt radiofraseologi
 • Oppdages like kallesignaler på samme frekvens, bør alternative kallesignaler tildeles en eller flere av de berørte aktørene. Alternativt kan fraseologien ”Caution, similar callsigns on the frequency” benyttes

Rapportering:

 • Hendelser med sammenblanding av kallesignal skal innrapporteres til Luftfartstilsynet i henhold til BSL A 1-3
 • Det er viktig at alle aktører som observerer eller er delaktig i kallesignalsammenblanding rapporterer dette. Bruk rapporteringssystemet innen etaten, for eksempel Avinors MESYS. Husk dessuten pliktig rapportering til luftfartsmyndighetene via skjema NF-2007.
 • Følgende opplysninger skal tas med i rapporten, i tillegg til andre relevante eller obligatoriske opplysninger: