Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
16/12
06 OKT

Allmennflyging - mulighet for dispensasjon fra krav til fastmontert nødpeilesender

Per i dag er det krav til fastmontert nødpeilesender (ELT). Dette følger av BSL D 3-1 driftsforskrift for ikke-ervervsmessig luftfart med fly (privatflyging), og forskrift om ikke-ervervsmessig luftfart med helikopter (BSL D 3-2).

Forskrift BSL D 3-1 punkt 6.1.2 lyder:

Automatisk nødradiopeilesender

Alle fly i normal- og eksperimentalklassen, med unntak av mikrolette fly og seilfly, skal ha fastmontert automatisk ELT406 med unik kode tildelt av Luftfartstilsynet. ELT406 må tilfredsstille teknisk standard angitt i EASA ETSO 2C126, samt spesifikasjoner i ICAO Annex 10, Aeronautical Telecommunications, Volume III, 2. utgave, juli 2008. Senderen skal:

 1. kunne begynne å sende automatisk ved havari,
 2. kunne anvendes manuelt,
 3. kunne funksjonere uavhengig av flyets batteri,
 4. være vanntett, og
 5. være tilstrekkelig motstandsdyktig slik at den normalt ikke blir ubrukelig som følge av havari

Dersom fly er utrustet på en slik måte at personer om bord vil separere fra flyet i en nødssituasjon, skal samtlige personer utrustes med personlig nødpeilesender av typen PLB406 med GPS. Det er da ikke krav til fastmontert ELT406.

Dette kravet er basert på ICAO Annex 6, part II.

For helikopter gjelder BSL D 3-2 § 28 andre ledd, som lyder;

Alle helikoptre skal ha fastmontert automatisk ELT406 med unik kode tildelt av Luftfartstilsynet. ELT406 må tilfredsstille teknisk standard angitt i EASA ETSO 2C126, samt spesifikasjoner i ICAO Annex 10, Aeronautical Telecommunications, Volume III, 2. utgave, juli 2008. Senderen skal:

 1. kunne begynne å sende automatisk ved havari,
 2. kunne anvendes manuelt,
 3. kunne funksjonere uavhengig av flyets batteri,
 4. være vanntett, og
 5. være tilstrekkelig motstandsdyktig slik at den normalt ikke blir ubrukelig som følge av havari

EASA har nå ferdigstilt forslag til nytt felleseuropeisk regelverk for allmennflyging (Part-NCO, Non Commercial Operations) som vil bli gjennomført i norsk rett i løpet av de neste tre årene. Dette regelverket beskriver lempelser i kravet til fastmontert ELT.

Ved innføring av Part-NCO fra EASA vil det bli mulighet for å fly med PLB (Personal Locator Beacon) som skal bæres av fartøysjef eller passasjer. Dette som erstatning for fastmontert ELT. Dette vil gjelde for luftfartøy med seks eller færre seter.

For å oppnå harmonisering mot et kommende felles regelverk i Europa etablerer Luftfartstilsynet en dispensasjonsmulighet med hjemmel i BSL D 3-1, punkt 3.7, og BSL D 3-2, § 43.

Inntil Part-NCO trer i kraft i Norge kan Luftfartstilsynet etter søknad dispensere fra krav til fastmontert ELT i luftfartøy som brukes til allmennflyging og som har seks eller færre seter.

En dispensasjon fra kravet om fastmontert ELT vil blant annet kreve følgende:

 • Luftfartøyet må anses  som “ikke-kompleks motordrevet luftfartøy” i henhold til definisjonen i forordning (EF) 216/2008, artikkel 3, bokstav j.
 • PLB skal bæres av fartøysjefen eller passasjer, alternativt være lett tilgjengelig på merket plass i luftfartøyet.
 • PLB skal ha mulighet til å sende på frekvens 121,5 MHz og 406 MHz samtidig.
 • Luftfartøyet kan ha maksimum seks personer om bord.

Dispensasjonen vil være gyldig inntil nytt felleseuropeisk regelverk (Part NCO) trer i kraft i Norge. Eier av luftfartøy som ønsker dispensasjon fra krav til fastmontert ELT kan sende søknad til Luftfartstilsynet pr epost til postmottak@caa.no, eller via ordinær postgang til:

Luftfartstilsynet
Boks 243
8001 Bodø

Merk søknaden med “Søknad om dispensasjon fra ELT”.