Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
20/11
25 OKT

Nye regler om innleie av luftfartøy

Samferdselsdepartementet vedtok den 12. august 2011 forskrift om lufttransporttjenester i EØS. Forskriften gjennomfører forordning 1008/2008 om felles regler for driften av lufttrafikktjenester i fellesskapet – “Lufttransportforordningen”.

Forskriften erstatter tidligere forskrift av 15. juli 1994 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område, og rådsforordning nr. 2407/92 (lisensforskriften).

Forskrift av 12. august 2011 nr. 833, inneholder bestemmelser om innleie av fartøy (dry- og wetlease). Bestemmelsene innebærer hovedsakelig en videreføring og stadfesting av tidligere regler og praksis omkring innleie, men det foreligger også enkelte endringer. Hovedpunktene trekkes opp nedenfor.

Dry-lease;
Avtale om dry-lease må være godkjent av Luftfartstilsynet før leieforholdet trer i kraft. Søknad skal sendes Luftfartstilsynet for behandling, jf, forskriftens § 6 og forordningens artikkel 13, nr. 2. Leieavtale og forsikringsbevis skal vedlegges søknaden, og avtalen skal minimum inneholde de opplysninger som følger av forskriftens § 6, annet ledd.

Wet-lease;

Avtale om wet-lease må være godkjent av Luftfartstilsynet før leieforholdet trer i kraft. Søknad sendes Luftfartstilsynet for behandling, jf. forskriftens § 7, og forordningens artikkel 13. Følgende betingelser må være oppfylt;

  • utleier av fartøyet må ha gyldig lisens og AOC
  • innleier må operere fartøy av samme kategori
  • operativt og teknisk ansvar må påhvile utleier
  • innleier må ha det kommersielle ansvaret

Dersom et selskap ønsker å inngå avtale om wet-lease med et selskap hjemmehørende i tredjeland (utenfor EU/EØS), kan søknad sendes Luftfartstilsynet. Slik søknad kan vurderes godkjent om følgende omstendigheter anses oppfylt;

  • selskapet godtgjør at samtlige sikkerhetsstandarder tilsvarende de som er pålagt i det europeiske samarbeidet eller nasjonal lovgivning er oppfylt, samt at
  • selskapet godtgjør at det foreligger et særskilt behov, at det er nødvendig for å imøtekomme sesongbasert kapasitetsbehov, eller det anses nødvendig for å bøte på operasjonelle driftsproblemer.

En forutsetning for godkjenning av søknad om wet-lease fra selskap i tredjeland er at det ikke med rimelighet kan inngås tilsvarende avtale med et selskap registrert innen EU/EØS. Luftfartstilsynet kan videre unnlate å gi en godkjenning dersom det ikke foreligger en gjensidighet med hensyn til wet-leasing mellom Norge og tredjelandet hvor fartøyet er registrert, jf. forordningens art. 13, pkt. 4.

Utleie av fartøy;

Dersom et norskregistrert fartøy dry-leases til utenlandsk operatør skal Luftfartstilsynet notifiseres. Det samme gjelder når leieforholdet avsluttes og fartøyet tilbakeleveres. Det er ikke behov for særskilt godkjenning av utleieavtale fra Luftfartstilsynet. Det understrekes imidlertid at utleier i slike tilfeller skal be Luftfartstilsynet anmode utenlandsk myndighet om å inngå avtale om fordeling av tilsynsansvaret for luftfartøyet, jf. forskriftens § 9, annet ledd.

Forskriften vil bli utgitt som BSL A 2-1. Forskriften trådte i kraft 12.08.11, og er publisert på www.lovdata.no og www.luftfartstilsynet.no.