Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
21/11
11 nov

Behandling av avvik etter "Airworthinees Review", herunder "Inconclusive" eller "Incomplete Airworthiness Review"

Denne AIC er en veileder for behandling av avvik etter "Airworthiness Review".

Den gir også veiledning for behandling av ”Inconclusive Review” eller ”Incomplete review”.

Veiledningen er primært rettet mot organisasjoner og enkeltpersoner godkjent for å utføre Airworthiness Review i henhold til forordning (EF) No.2042/2003 Annex I (Part-M) MA 710.

Innledning
Verken forordningen eller publisert AMC-materiale definerer begrepet "inconclusive". Som respons til industriens bekymringer har Luftfartstilsynets valgt å gi følgende veiledning inntil ytterligere informasjon er gjort tilgjengelig av EASA. Denne AIC beskriver også handlinger som kreves når en Airworthiness Review identifiserer problemstillinger knyttet til flysikkerheten.

Inconclusive Airworthiness Review
Airworthiness Review anses ”inconclusive” når et avvik er identifisert, men:
            • det ikke kan tas en klar beslutning for akseptering av avviket, eller
            • korrigerende tiltak som kreves ikke kan defineres.
Hvis ett av disse forhold er oppstått må gjeldende Airtworthiness Review anses å være ”inconclusive”.

Alle ”inconclusive” Airworthiness review må rapporteres til Luftfartstilsynets i samsvar med kravene i Part-M, MA.710 (h) og BSL A 1-3 innen 72 timer. Rapporter sendes gjennom Luftfartstilsynets elektroniske rapporteringssystem (NF 2007).

Andre Airworthiness review avvik:
Når man utfører en Airworthiness Review, er det en mulighet for at avvik vil bli identifisert som ikke umiddelbart kan løses, men som vil kreve videre undersøkelser og mulige korrigerende tiltak før et Airworthiness Review Certificate (ARC) kan utstedes.
Når denne situasjonen oppstår, bør angjeldende Airworthiness Review karakteriseres som ufullstendig (incomplete) inntil de identifiserte korrigerende tiltak har blitt iverksatt

Det er ingen krav om å rapportere en ufullstendig Airworthiness Review til Luftfartstilsynet, med mindre gjennomgangen har identifisert forhold som kan true flysikkerheten. Alle slike forhold skal rapporteres i samsvar med Part-M MA.202 gjennom Luftfartstilsynets elektroniske rapporteringssystem (NF-2007).

Hvor en Airworthiness Review er ”inconclusive”, ufullstendig eller det avdekkes en tilstand som regnes for å svekke flysikkerheten, skal flyet ikke flys inntil problemet er løst.

Enkelte avvik identifisert under en Airworthiness Review, kan ha sin årsak i en underliggende, organisatorisk prosedyresvikt. I slike tilfeller skal årsaken behandles av CAMO`s kvalitetssystem, separat fra Airworthiness Review systemet.

Når det er verifisert at avviket er ivaretatt i kvalitetssystemet, kan Airworthiness Review prosessen fortsette. Avviket fra Airworthiness Review rapporten må kunne gjenfinnes i CAMO organisasjonens kvalitetssystem.

Annen informasjon
Airworthiness Review Staff skal ikke klassifisere avvik som nivå 1 eller nivå 2 i henhold til Part-M, M.A.716 eller M.A.905. Denne klassifiseringen brukes i forbindelse med revisjoner i henhold til M.B.705 eller M.B.903 (CAA-N revisjoner).

Når Airworthiness Review utføres for utstedelse av EASA Form 15b, skal en kopi av Airworthiness Review rapport sendes til Luftfartstilsynet sammen med kopi av EASA Form 15b.