Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
23/11
02 DES

Forskrift om lufttransporttjenester i EØS – nye regler om lisenser til luftfartsselskaper

Denne AIC erstatter AIC- N 53/00 – Lisenser til luftfartsselskaper

Samferdselsdepartementet vedtok den 12. august 2011 forskrift om lufttransporttjenester i EØS. Forskriften trådte i kraft samme dag. Forskriften gjennomfører forordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for driften av lufttrafikktjenester i fellesskapet – ”Lufttransportforordningen”.

Den nye forskriften omfatter blant annet regler om lisenser til luftfartsselskaper, samt regler om leasing av luftfartøy. Nærmere informasjon om nye regler knyttet til leasing finnes i AIC - N 20/11.

Lufttransportforordningen erstatter EUs ”tredje luftfartspakke” som bestod av tre forordninger: - lisensforordningen (EØF nr. 2407/92), markedsforordningen (2408/92) og prisforordningen (2409/92). Lufttransportforordningens kapittel II erstatter lisensforordningen, og kapitel III erstatter markedsforordningen, mens prisforordningen i stor grad er opphevet som overflødig.

Det fremkommer i forordningens kapittel II at det stilles strengere krav til økonomisk soliditet for å få lisens. Videre stilles det mer presise og strenge krav til kontroll med luftfartsselskapenes lisenser. Herunder stilles det krav om at myndighetene fører tettere kontroll med den økonomiske situasjonen til nye luftfartsselskaper.

I henhold til forordningens artikkel 5 må luftfartsforetak som søker om lisens for første gang, kunne godtgjøre at det til enhver tid i et tidsrom på to år fra oppstart, kan oppfylle sine løpende og potensielle forpliktelser. I tillegg skal foretaket kunne møte sine faste og variable kostnader for en periode på tre måneder fra oppstart, uten å ta hensyn til eventuelle inntekter fra driften. Kostnadene skal være realistiske og i henhold til forretningsplan. Videre må foretaket nå fremlegge forretningsplan for de første tre års drift, der det tidligere ble stilt krav om forretningsplan for to års drift. Kravene til minimum egenkapital for selskaper med liten lisens er også økt fra 80 000 euro til 100 000 euro

Forordningens artikkel 7 hjemler kravet knyttet til god vandel for selskapets leder.

I forhold til tidligere regelverk er det også nytt at en lisens er gyldig så lenge foretaket oppfyller de kravene som er satt i forordningen, jf. artikkel 8 nr. 1. Dette betyr at det ikke lenger utstedes tidsbegrensede godkjenninger.

I henhold til artikkel 8 skal et luftfartsforetak også oversende komplett årsoppgjør senest seks måneder etter endt regnskapsår. På forespørsel skal selskapet også oversende budsjett og resultatrapport med balanse for det inneværende og/eller kommende året. Den innsendte dokumentasjon må vise at selskapet tilfredsstiller alle krav i forordningens kapitel II.

Dersom et selskap ikke leverer reviderte regnskap innen tidsfristen fastsatt i artikkel 8, vil Luftfartstilsynet anmode selskapet om å sende inn det reviderte regnskapet. Dersom regnskapet ikke har blitt levert innen en måned etter slik anmodning, kan lisensen tilbakekalles permanent eller midlertidig. Luftfartstilsynet skal tilbakekalle lisensen, permanent eller midlertidig, dersom selskapet bevisst eller uaktsomt feilinformerer tilsynsmyndigheten på vesentlige punkter.

Forordningens artikkel 9 gir nærmere regler om suspensjon og tilbakekalling av lisens

Luftfartstilsynet kan til enhver tid vurdere økonomien i et luftfartsselskap. Dersom en lisenshaver viser klare tegn på økonomiske problemer, eller der det er innledet insolvensforhandlinger eller liknende, skal Luftfartstilsynet omgående gjøre en grundig utredning av lisenshaverens økonomiske situasjon.  Dersom en vurdering av selskapets økonomi viser at selskapet ikke kan oppfylle sine faktiske og potensielle forpliktelser for en 12-måneders periode, skal Luftfartstilsynet suspendere eller tilbakekalle lisensen. I henhold til artikkel 9 kan Luftfartstilsynet likevel utstede en midlertidig lisens med gyldighet i inntil 12 måneder, i påvente av en økonomisk omorganisering av selskapet. Dette forutsetter imidlertid at ikke sikkerhetsnivået i selskapet reduseres og at det er en realistisk mulighet for en tilfredsstillende økonomisk omorganisering innen det fastsatte tidsrommet.

*

Link forskrift om lufttransporttjenester i EØS: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/sd/sd-20110812-0833.html&emne=lufttransport*&

Link lufttransportforordningen med annex: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:EN:PDF