Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
52/00
01 DES

Dispensasjon for halon til brannslokking

Annullér AIC B 85/94

Statens forurensningstilsyn har fastsatt midlertidig forskrift om unntak fra «Forskrift om tilvirkning,innførsel, utførsel og bruk av klorfluorkarboner (KFK) og haloner».

Unntaksforskriften, samt SFT’s informasjon om denne, gjengis her i sin helhet.

Vedlegg (2)

Vedlegg 1 til AIC N 52/00

Midlertidig forskrift om unntak fra "forskrift om tilvirkning, innførsel, utførsel og bruk av klorfluorkarboner (KFK) og haloner" for kjølemøbler, klimaanlegg i kjøretøyer, leveringsplikt for avtappet KFK, samt haloner til brannslokking.

Fastsatt av Statens forurensningstilsyn den 26. august 1994 med hjemmel i § 13 i "forskrift om tilvirking, innførsel, utførsel og bruk av klorfluorkarboner (KFK) og haloner" av 21. januar 1991, med endring av 22. juli 1991 og 26. august 1992.

§ 1 Virkeområde

Denne forskriften gjelder unntak fra "forskrift om tilvirkning, innførsel, utførsel og bruk av klorfluorkarboner (KFK) og haloner" (KFK-forskriften).

§ 2a Dispensasjon for KFK som varmevekslingsmedium

Det gis dispensasjon fra § 7 i KFK-forskriften for følgende:

- Innførsel og utførsel av kjøretøy med klimaanlegg der KFK er benyttet som varmevekslingsmedium dersom kjøretøyet innføres eller utføres som flyttegods i forbindelse med at eieren flytter til eller fra Norge.

Forutsetningen for at kjøretøyet ved innførsel kan ansees som flyttegods, er at det faller inn under "forskrift om krav til kjøretøyer" av 25. januar 1990 nr. 91, § 2-2 om godkjenning av kjøretøy som er flyttegods.

- Innførsel, utførsel og omsetning av bevaringsverdige motorvogner med klimaanlegg der KFK er benyttet som varmevekslingsmedium. Med bevaringsverdige motorvogner menes motorvogner som av Vegdirektoratet er godkjent som bevaringsverdige i henhold til "forskrift om krav til kjøretøyer" av 25. januar 1990 nr. 91, § 2-3 om bevaringsverdige motorvogner.

- Omsetning av kjøretøy med klimaanlegg der KFK er benyttet som varmevekslingsmedium dersom kjøretøyet ble innført før 31. desember 1993 eller innført med dispensasjon fra SFT, eller dersom kjøretøyets klimaanlegg er installert før 1. juli 1991 eller installert med dispensasjon fra SFT.

- Omsetning av kuldemøbler med innebygget hermetisk kuldeanlegg og med KFK som varmevekslingsmedium, som kjøleskap og frysere m.v., dersom fyllingen er mindre enn 1 kg pr. enhet.

§ 2b Dispensasjon for halon til brannslokking

Det gis dispensasjon fra forbudene i § 9 og §10 i KFK-forskriften for faste halonslokke anlegg og håndslokkere ombord i sivile og militære fly.

§ 2c Dispensasjon fra leveringsplikt

Det gis dispensasjon fra leveringsplikten for KFK i KFK-forskriften § 12 for følgende:

KFK som er tappet av kuldeanlegg, klimaanlegg eller varmepumper og som skal gjenbrukes til etterfylling av kuldeanlegg, klimaanlegg eller varmepumper som er installert eller tatt i bruk før 1. juli1991 eller til etterfylling av kuldeanlegg, klimaanlegg eller varmepumper som er tilvirket, innført installert eller omsatt med dispensasjon fra SFT.

Unntaket fra leveringsplikten gjelder også dersom avtappet KFK skal etterfylles anlegg som beskrevet som eies av en annen.

§ 3. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft den 1.9.94.

Samtidig oppheves midlertidig forskrift om unntak fra "forskrift om tilvirkning, innførsel, utførsel og bruk av klorfluorkarboner (KFK) og haloner" for KFK-holdige klimaanlegg i kjøretøyer og KFK-holdige kjølemøbler, samt haloner til brannslokking av 27. november 1992.

§ 4. Varighet

Statens forurensningstilsyn bestemmer når ovennevnte dispensasjoner og unntak skal opphøre.

Vedlegg 2 til AIC N 52/00

MIDLERTIDIG UNNTAK FRA FORBUD MOT HALON TIL BRANNSLOKKE-ANLEGG I FLY

Informasjon om revidert midlertidig forskrift m.m.

--------------------------------------------------------------------

I revidert midlertidig forskrift om unntak fra KFK-forskriften av 26.08.94 har SFT fastsatt at sivile og militære fly inntil videre skal være unntatt fra forbudene i KFK-forskriftens §§ 9 og 10 om halon til brannslokking. Dette betyr at faste halon-slokkeanlegg og halonhåndslokkere kan installeres og etterfylles til bruk i fly.

--------------------------------------------------------------------

Forskrift om tilvirkning, innførsel, utførsel og bruk av KFK og haloner (KFK-forskriften) omfatter regulering av haloner for bruk til brannslokking. I h.h.t §§ 9 og 10 i forskriften har etterfylling av håndslokkere med halon og nyinstallering av faste brannslokkeanlegg med halon vært forbudt fra 1.1.93. Fra 1.1.95 er det heller ikke tillatt å etterfylle halon for bruk i faste brannslokkeanlegg. Fra år 2000 skal alle brannslokkeanlegg med halon være tatt ut av bruk.

Midlertidig forskrift om unntak fra KFK-forskriften gir imidlertid en generell dispensas jon for sivile og militære fly fra forbudene i KFK-forskriftens §§ 9 og 10 om halon til brann-slokking. Dette betyr at det inntil videre ikke må søkes om dispensasjon for å nyinstallere eller etterfylle faste brannslokkeanlegg ellerhåndslokkere i sivile eller militære fly.

SFT gjør oppmerksom på KFK-forskriftens §§ 3 og 12 der det pekes på plikt til å treffe nødvendige tiltak for å hindre unødige utslipp og redusere forbruket av halon og plikt til å ta vare på halon som tas ut av bruk.

SFT gjør også oppmerksom på at det fra 1.1.94 er vedtatt internasjonalt å stanse produksjonen av halon, og at det ikke er tillatt å importere halon til Norge. Dette innebærer at den nå kun er halon som er tatt ut av bruk og gjenvunnet som er tilgjengelig til etterfylling og nyinstallering på det norske marked.

Det er etablert et mottak av brukt halon på spesialavfallsmottaket på Flesland som drives av Bergen Renholdsverk. Det arbeides med en løsning hvor gjenvunnet halon etterhvert kan fåes kjøpt gjennom dette mottaket.

SFT regner med at den mengde halon som finnes i eksisterende anlegg er større enn behovet til etterfylling og nyinnstallering i tiden framover, men kan ikke garantere tilgang på gjenvunnet halon.

Unntakene for forbud mot nyinnstallering og etterfylling av halon i fly vil bli endret eller opphevet dersom det kommer alternativer til halon som kan benyttes til dette formålet.