Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
30/10
02 NOV

Denne AIC erstatter AIC N 14/10 HELIKOPTERFLYGING OVER VANN


HELIKOPTERFLYGING OVER VANN

I BSL JAR-OPS 3 og BSL D 2-2 er det fastsatt regler vedrørende flyging over vann med helikopter. Disse reglene er ikke helt entydige med hensyn til hvilke krav som gjelder for de ulike typer kommersiell virksomhet. Luftfartstilsynet vil med denne AIC klargjøre kravene som gjelder for flyging over vann med helikopter i kommersiell virksomhet.


Definisjoner

Flyging over vann;
Med flyging over vann i denne sammenheng menes flyging over et hvert åpent vannområde, som er av en slik størrelse at avstanden til land overstiger en sikker autorotasjonsdistanse, basert på aktuell flygehøyde og glideforhold for den aktuelle helikoptertypen.

Kystkorridor;
En variabel avstand fra kystlinjen til en distanse fra land tilsvarende maksimum 3 minutters flyging i normal marsjhastighet, hvor forholdene er av en slik art at en sikker nødlanding kan foretas, og hvor sikkerheten til de ombordværende kan ivaretas i påvente av en redningsaksjon.

I henhold til IEM OPS 3.240(a)(6) er det opp til hver enkelt stat å tillate bruk av kystkorridor, selv om farvannet betraktes som ugjestmildt område i henhold til definisjonen i JAR-OPS 3.480(a)(13)

Selv om de åpne farvannene langs norskekysten er å regne som ugjestmildt område, har Luftfartstilsynet åpnet opp for å tillate bruk av kystkorridor. Vilkårene for dette er at forholdene er av en slik art at en sikker nødlanding kan foretas.

En kystkorridor vil derfor bare kunne etableres når forholdene er slik at de kan karakteriseres som gjestmilde områder (non-hostile areas).

Merk;
Bredden på kystkorridoren fastsettes på bakgrunn av tilgjengelige landområder på begge sider av korridoren. Med landområder menes i denne sammenheng fastland, øyer og holdbare isbelagte områder. Landområdene skal være av en slik størrelse og beskaffenhet at en sikker nødlanding kan utføres.

Det er operatøren som er ansvarlig for å definere kystkorridoren for det eller de områder flyging skal utføres. En slik definisjon skal fremkomme i OM part C, og skal forhåndsgodkjennes av Luftfartstilsynet, jfr.JAR-OPS 3.240(a)(6)

Havområde;
Med havområde menes åpne sjøområder utenfor kystkorridoren. Det vil si at innsjøer, tjern, elver og fjordarmer ikke er å regne som havområder. Flyging langs en kystlinje innenfor autorotasjonsdistanse til land regnes heller ikke som flyging over havområder.

Ugjestmilde områder; (hostile areas) Jfr. JAR-OPS 3.480(a)(13)
Med ugjestmilde områder regnes de områder hvor det er lite sannsynlig at en sikker nødlanding kan gjennomføres. Forhold som skal tas i betraktning for en slik vurdering er sjøens overflate (bølgehøyde, vindstyrke, undervannskjær), lav vanntemperatur eller når redningsaksjoner ikke kan påregnes innenfor gjennomsnittlig overlevelsestid.

Gjestmilde områder; (non-hostile areas) Jfr. JAR-OPS 3.480(a)(19)
Med gjestmilde områder regnes de områder hvor det er stor sannsynlighet for at en sikker nødlanding kan gjennomføres.

Sikker nødlanding;
En uunngåelig landing på land eller vann, med en rimelig sannsynlighet for at skader på personell om bord eller på bakken ikke vil oppstå.


FLYGING OVER VANN I HENHOLD TIL BSL D 2-2 pkt 5.
(Flyging i henhold til driftstillatelse)

Merk!
BSL D 2-2 gjelder kun for virksomhet som faller inn under begrepet bruksflyging (aerial work) og omfatter ikke transport av passasjerer eller frakt. Imidlertid kan inntil 6 personer medbringes under flyging, dersom dette er nødvendig for gjennomføring av oppdraget. Jfr. JAR-OPS 3.001(3)

Flyging over havområder

 • Helikopter som skal brukes for flyging over havområder skal være utstyrt med minst 2 motorer og være sertifisert etter kravene til transportkategori A i henhold til EASA PART 29 eller tilsvarende konstruksjonsbestemmelser.
 • Helikopter som skal brukes over havområder og som ikke er konstruert for å kunne lande på vann, skal være forsynt med nødflyteutstyr (emergency flotation gear)
 • Helikopter som skal brukes over havområder, skal være utstyrt med radiohøydemåler, som skal kunne gi visuelt varsel og lydvarsel i førerrommet

Helikopter som brukes til flyging over havområder, skal medføre følgende utstyr

 • Redningsflåter i tilstrekkelig antall til å bære alle om bord, anbrakt slik at de er lett tilgjengelige i en nødssituasjon og forsynt med slikt redningsutstyr, inklusive midler til livets opprettholdelse, som må anses passende for den angjeldende flyging, samt signalutstyr mv. nødvendig for utsendelse av nødlyssignaler.
 • Minst en VHF-nødradio, som oppfyller ICAO Annex 10’s krav til slik utrustning. Radioen skal være transportabel og anbrakt på et sted som er lett tilgjengelig i en nødssituasjon. Den skal kunne flyte på vann, være vanntett, ha egen strømforsyning og kunne betjenes av ikke-fagfolk.

Flyging over vann
I den utstrekning det er mulig, skal flyging med enmotors helikopter over åpent vann unngås. Unntatt fra dette er helikopter utstyrt med flottører når sjøforholdene er slik at en sikker nødlanding kan utføres, jf. BSL D 2-2 pkt 9.2

Basert på ovenstående bestemmelser vil f.eks foto-oppdrag, søk, linjeinspeksjoner o.l med en-motors helikopter kunne utføres over vann dersom avstanden til land muliggjør en sikker nødlanding på land. Dersom avstanden overskrider sikker nødlandingsdistanse på land, må helikopteret være utstyrt med nødflyteutstyr (emergency flotation gear), og sjøforholdene må være slik at en sikker nødlanding på vann kan foretas.

Merk;
Siden flyging over havområder med en-motors helikopter ikke er tillatt, vil slik flyging være begrenset til andre typer åpne vann.


FLYGING OVER VANN I HENHOLD TIL BSL JAR-OPS 3
(Flyging i henhold til AOC)

Ugjestmilde områder (Hostile areas)
Helikoptere i performance class 1 & 2 skal være konstruert for landing på vann, eller sertifisert for ditching når avstanden fra land overskrider 10 minutters flyging i normal marsjhastighet. Jfr. JAR-OPS 3.843(a)

Helikoptere i performance class 3 er begrenset til å operere i en avstand fra land som ikke må overskride sikker nødlandingsdistanse til land. Dette gjelder selv om helikopteret er utstyrt med nødflyteutstyr (emergency flotation gear) Jfr.JAR-OPS 3.843(d)

Gjestmilde områder (Non-hostile areas)
Helikoptre i performance class 1 & 2 skal være konstruert for landing på vann, eller være sertifisert for ditching, eller være utstyrt med nødflyteutstyr (emergency flotation gear) når avstanden fra land overskrider 10 minutters flyging i normal marsjhastighet. Jfr. JAR-OPS 3.843(b)

Helikoptre i performance class 3 skal være konstruert for landing på vann, eller være sertifisert for ditching, eller være utstyrt med nødflyteutstyr (emergency flotation gear) når avstanden fra land overskrider sikker nødlandingsdistanse. Jfr. JAR-OPS 3.843(d)

Sammendrag av bestemmelser for flyging over vann for ulike ytelseskategorier
Passasjerflyging med helikopter i performance class 3;
I gjestmilde områder hvor avstanden fra land overskrider sikker nødlandingsdistanse, skal helikopteret enten være konstruert for landing på vann, være sertifisert for ditching eller være utstyrt med nødflyteutstyr (emergency flotation gear).

Passasjerflyging med helikopter i performance class 1 eller 2;
I ugjestmilde områder hvor avstand fra land overskrider 10 minutters flyging i normal marsjhastighet, skal helikopteret enten være konstruert for landing på vann eller være sertifisert for ditching.
I gjestmilde områder hvor avstand fra land overskrider 10 minutters flyging i normal marsjhastighet, skal helikopteret være utstyrt med nødflyteutstyr (emergency flotation gear).

Bruksflyging med helikopter i performance class 3;
Flyging utenfor en godkjent kystkorridor er ikke tillatt, jfr. BSL D pkt.5.1
Ved flyging utenfor autorotasjonsdistanse over åpent vann, skal helikopteret være utstyrt med nødflyteutstyr (emergency flotation gear).

Bruksflyging med helikopter i performance class 1 eller 2;
Dersom avstanden fra land overskrider 10 minutters flyging i normal marsjhastighet, skal helikopteret enten være konstruert for landing på vann eller utstyrt med nødflyteutstyr (emergency flotation gear).


ANDRE KRAV VEDRØRENDE FLYGING OVER VANN;
(Gjelder både passasjer og bruksflyging)

Værminima; (alle ytelsesklasser)
VFR flyging utenfor synsavstand til land skal kun utføres ved skydekkehøyde høyere enn 600ft(1200 ft ved VFR natt) Jfr. JAR-OPS 3.465(a)(2)

Instrumenteringskrav; (alle ytelsesklasser)
VFR flyging utenfor synsavstand til land skal kun utføres når helikopteret er utstyrt med funksjonsdyktig attitude indicator og retningsgyro. Jfr. JAR-OPS 3.650 (i)

Krav til radiohøydemåler; (alle ytelsesklasser) Jfr.JAR-OPS 3.660(a)

 • Når distansen fra land overstiger normal synsavstand, eller
 • Når sikten er under 1500 m,eller
 • Om natten, eller
 • Ved flyging i en distanse fra land som tilsvarer minst 3 minutters flyging på normal hastighet.

Krav til livvester for flygere og passasjerer;
Perfomance class 1 og 2 – skal benyttes når distanse fra land overskrider 10 minutters normal marsjhastighet. Jfr. JAR-OPS 3.825(a)(2)

Performance class 3 – skal benyttes når distansen fra land overskrider autorotasjonsdistansen. Jfr. JAR-OPS 3.825(a)(1)

Krav til livbåter og bærbare ELT; Jfr.JAR-OPS 3.830(a)
Performance class 1 og 2 – ved flyging i en distanse fra land som overskrider 10 minutters flyging i normal marsjhastighet, og når sjøtemperaturen er varslet til å være under 10 grader Celsius.

Performance class 3 – ved flyging i en distanse fra land som overskrider 3 minutters flyging i normal marsjhastighet, og når sjøtemperaturen er varslet til å være under 10 grader C.

Merk;
Flyging over 3 minutter fra land med en-motors helikopter krever særskilt tillatelse fra Luftfartstilsynet.

Krav til overlevingsdrakt for flygere (og anbefalt for passasjerer);

Performance class 1 og 2 – når distanse fra land overskrider 10 minutters normal marsjhastighet, og

 • når sjøtemperaturen er varslet til å være under 10 grader Celsius, eller
 • når den antatte redningstiden overskrider antatt overlevelsestid i vannet. Jfr.JAR-OPS 3.827(a)

Performance class 3 – når distanse fra land overskrider autorotasjonsdistanse eller sikker nødlandingsdistanse, og

 • sjøtemperaturen er varslet til å være under 10 grader C. Jfr. JAR-OPS 3.827(b)

Dispensasjoner;

I henhold til hjemmel i JAR-OPS 3.010 og BSL D 2-2 pkt.2.2, kan Luftfartstilsynet i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra ovenstående krav. Avvik fra ovennevnte krav er ikke tillatt uten godkjenning fra Luftfartstilsynet.