Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
27/10
24 MAI

Endring i forskrift av 24. mai 2005 nr 461 (sertifiseringsforskriften)

Luftfartstilsynet har 13. september 2010 vedtatt endringer i forskrift av 24. mai 2005 nr 461 (sertifiseringsforskriften).

Endringene innebærer at forordning (EF) 1194/2009 gjennomføres i norsk rett. Høring av forskriftsendringen ble gjennomført i perioden 28. mai 2010 til 2. august 2010. Høringsbrev, oversikt over innkomne høringsuttalelser og Luftfartstilsynets vurdering (høringsmatrise) er tilgjengelig på www.luftfartstilsynet.no. Det bemerkes at høringen også omfattet gjennomføring av forordning (EF) 127/2010. Denne forordningen er imidlertid ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå, og kan dermed ikke gjennomføres i norsk rett nå.

Denne AIC gir en kort beskrivelse av hva endringsforskriften innebærer.

Forordning (EF) nr. 1194/2009 endrer bestemmelser i forordning (EF) 1702/2003, som er gjennomført i Norge i sertifiseringsforskriften.

Forordning (EF) 1194/2009 inneholder justeringer og presiseringer av bestemmelser i forordning (EF) nr. 1702/2003. Bl.a. innføres en definisjon av begrepet hovedforrettingssted. Videre forbedres innholdet i skjemaet ”EASA-Form 1” (autorisert frigivelsesbevis - attestasjon for utført vedlikehold) og bestemmelsene vedrørende flygetillatelse (Permit to Fly) revideres.

Gjennomføring av rettsakten medfører begrensede administrative og økonomiske konsekvenser. Luftfartstilsynet må endre en del referanser til Part-21 som er gitt i standard brev og prosedyrer. Markedsaktørene må også endre en del referanser i sine prosedyrer for produksjon (POA) og design (DOA).

Endringene trer i kraft fra 28. september 2010.

Den vedtatte forskriftsendringen er lagt ut på www.luftfartstilsynet.no og publiseres på www.lovdata.no når den har trådt i kraft.