Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
07/14
01 APR

Amatørbygde luftfartøy

Luftfartstilsynet vil med denne AIC redegjøre for praksisendring for utstedelse av luftdyktighetsbevis for amatørbygd luftfartøy. Tidligere utstedte Luftfartstilsynet "Permit to Fly" i henhold til luftfartsloven § 4-4. Fra 1. mars 2014 vil Luftfartstilsynet utstede særskilt luftdyktighetsbevis i henhold til luftfartsloven § 4-3.

De begrensninger og betingelser som tidligere fremkom i "Permit to Fly", er ikke inkludert i det særskilte luftdyktighetsbeviset. Årsaken til dette er at nødvendige vilkår følger av luftfartsloven, relevante forskrifter og fartøyets flygehåndbok. Det er derfor ikke nødvendig å innta de samme begrensninger i det særskilte luftdyktighetsbeviset.

Det kan ikke utelukkes at det i særlige tilfeller etter individuell vurdering av det enkelte luftfartøy kan være behov for å fastsette begrensninger og betingelser i det særskilte luftdyktighetsbeviset.

Luftfartstilsynet arbeider med å revidere forskrift 26. juni 2007 nr. 721 om selvbygde luftfartøy (BSL B 3-1). Inntil den reviderte forskriften er ferdigstilt, presiseres det hvilke krav som gjelder for montering og vedlikehold av utrustning for mørkeflyging og instrumentflyging for amatørbygde luftfartøy:

1. Utrustning for å fly VFR natt for amatørbygd luftfartøy

For å fly VFR natt kreves utrustning iht. BSL D 3-1/BSL D 3-2. Denne installasjonen kan utføres og funksjonsprøves iht. BSL B 2-3 kapittel III av byggeleder i byggeprosessen. Utføres installasjonen som en modifikasjon etter at byggeprosessen er ferdig, må en godkjent vedlikeholdsinstans, jf. BSL B 1-1 vedlegg 1 med tilfredsstillende kompetanse og godkjent testutstyr stå for utførelsen og funksjonsprøving.

Produksjon og materiell skal holde flykvalitet standard, jf. BSL B 2-3 § 8 og § 9 samt BSL B 3-1 § 21.

Vedlikeholdsprogram og flygehåndbok skal revideres iht. installasjonen og godkjennes av Luftfartstilsynet.

Utføres installasjonen som en modifikasjon, skal denne anbefales til Luftfartstilsynet for godkjenning.  Dette kan gjøres av en godkjent organisasjon eller godkjent verksted.

Godkjent installasjon skal vedlikeholdes i vedlikeholdsklasse II.  Vedlikehold av denne utrustningen kreves utført iht. BSL B 2-3 § 6 andre ledd bokstav b. (Kategorisert til en mindre modifikasjon.)

2. Utrustning for å fly IFR for amatørbygde luftfartøy

Godkjenning av installasjon til å fly IFR følger ovennevnte krav, men både installasjon og vedlikehold av utrustningen skal utføres iht. vedlikeholdsklasse II. Dette innebærer at både modifikasjon og vedlikehold skal utføres av godkjent verksted, jf. BSL B 2-3 § 6 andre ledd bokstav c. (Kategorisert til en større modifikasjon.)

BSL B 1-1: forskrift 24. februar 2004 nr. 468 - Dokumentasjonsforskriften
BSL B 2-3: forskrift 24. februar 2004 nr. 458 – Vedlikeholdsforskriften - privat
BSL B 3-1: forskrift 26. juni 2007 nr. 721 - Selvbyggerforskriften
BSL D 3-1: forskrift 7. juni 1974 nr. 4168 - Driftsforskrift for privatflyging
BSL D 3-2: forskrift 15. februar 2005 nr. 138 - Forskrift om privat luftfart med helikopter