Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
26/13
19 DES

Krav for sertifisering av besetningsmedlemmer på annex II luftfartøyer

Denne AIC informerer om Luftfartstilsynets praksis for utstedelse, fornyelse og gjenutstedelse av sertifikatrettigheter for tjenestegjøring på følgende typer luftfartøyer som er unntatt virkeområdet for forordning 216/2008, jf. forordningens artikkel 4 nr. 4 og 5:

  • historiske luftfartøy som nevnt i forordning 216/2008, annex II pkt. a,
  • amatørbygde luftfartøy som nevnt i forordning 216/2008, annex II pkt. c,
  • tidligere militære luftfartøy som nevnt i forordning 216/2008, annex II pkt. d,
  • reproduserte (replika) luftfartøy som nevnt i forordning 216/2008, annex II pkt. h.

1. For tjenestegjøring på luftfartøyer som har typesertifikat fra tredjeland (dvs. ikke EASA typesertifikat) skal besetningsmedlemmet inneha gyldig JAR-FCL eller Part-FCL sertifikat med påtegning av SEP (single engine piston) eller MEP (multi engine piston) klasserettighet jf. BSL C 2-1.

For tjenestegjøring på luftfartøy som har typesertifikat fra tredjeland men som ikke faller inn under klasserettigheten SEP eller MEP, skal besetningsmedlemmet inneha særskilt tillatelse til tjenestegjøring (STT) iht. luftfartsloven § 5-5 fjerde ledd utstedt av Luftfartstilsynet.

2. For tjenestegjøring på nevnte annex II-luftfartøy uten typesertifikat, men som har nasjonal «permit to fly» (særskilt luftdyktighetsbevis), skal besetningsmedlemmet inneha gyldig JAR-FCL eller Part-FCL sertifikat med påtegning av SEP eller MEP klasserettighet jf. BSL C 2-1.

For tjenestegjøring på nevnte annex II-luftfartøy uten typesertifikat, men som har nasjonal «permit to fly» (særskilt luftdyktighetsbevis) og som ikke faller inn under klasserettigheten SEP eller MEP, skal besetningsmedlemmet inneha særskilt tillatelse til tjenestegjøring (STT) iht. luftfartsloven § 5-5 fjerde ledd utstedt av Luftfartstilsynet.

3. For amatørbygde luftfartøyer i prøveflygingsperioden kreves det STT.

4. Selv om luftfartøyet faller inn under kategorien SEP og MEP kan luftfartøyets «permit to fly» inneholde vilkår om at fartøyet må føres under en STT.

Luftfartstilsynet vil i det følgende klargjøre hva som kreves for å få utstedt, forlenget eller gjenutstedt en STT:

a) Utstedelse av STT:

  • Som grunnforutsetning må besetningsmedlemmet inneha et gyldig JAR-FCL sertifikat eller Part-FCL sertifikat med tilhørende typerettighet.
  • Dernest må besetningsmedlemmet bestå en ferdighetsprøve (skilltest) på det aktuelle annex II fartøyet som den særskilte tillatelsen skal gjelde for.

b) Forlengelse (revalidering) av STT:

  • Særskilt tillatelse kan forlenges innen utløpstiden på tilsvarende måte som forlengelse av typerettighet etter bestemmelsene i forordning 1178/2011, FCL.740.A eller FCL.740.H. Flytid og eventuell ferdighetskontroll (PC) kan utføres på fartøytypen som den aktuelle særskilte tillatelsen gjelder for.

c) Gjenutstedelse av utløpt STT:

  • Gjenutstedelse av utløpt særskilt tillatelse kan skje etter at besetningsmedlemmet har fått utstedt gyldig rettighet etter forordning 1178/2011 (EASA rettighet) ved godkjent ATO og deretter gjennomført ferdighetskontroll (PC) på det aktuelle annex II luftfartøyet som den særskilte tillatelsen skal gjelde for.