Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
17/13
25 JUL

Effektivt kvalitetssystem (erstatter AIC-N 11/13)

Denne AIC-N erstatter AIC-N 11/13.

Innholdet i denne AIC-N er rettet mot Kvalitetssjefer/Auditors og Nominated Postholders i CAMO (Part-M), verkstedorganisasjoner (Part-145), skoleorganisasjoner (Part -147) samt design- og produksjonsorganisasjoner (Part-21).

Denne AIC-N gjelder kvalitetssystemenes effektivitet, herunder kvalitetsprosedyrer og ansvarsforhold. Luftfartstilsynet vil ved fremtidige virksomhetstilsyn rette større fokus på organisasjonenes kvalitetssystem, spesielt følgende:

Den årlige interne revisjonsplanen må beskrive relevante krav fastsatt i andre forskrifter, i tillegg til krav som følger direkte av de forskrifter som gjelder for det regelverket organisasjonen er godkjent i henhold til. Det presiseres at revisjonsplanen også må omfatte uavhengige revisjoner av organisasjonens kvalitetsprosedyrer. De relevante kravene skal være beskrevet i organisasjonens prosedyrer, revisjonsplan og sjekklister.

For eksempel: En Part-145 organisasjon må også inkludere Part-M subpart D og E, Part-21 (se 145.A.42), EN 4179, AMC 20-22. 

Lukking av avvik
Organisasjonene må etablere en prosedyre som inkluderer en årsaksanalyse (root cause analysis) i forbindelse med lukking av hvert avvik. Årsaksanalysen med tilhørende tiltak skal forhindre at tilsvarende avvik oppstår igjen. Analysen gir grunnlag for utarbeidelse av selskapets plan for lukking av avvik.

Kompenserende tiltak må utføres umiddelbart og virke i perioden fra avviket er avdekket inntil avviket endelig er lukket. Kompenserende tiltak skal også beskrives i selskapets plan for lukking av avvik.

Lukking av avvik vil bli akseptert av Luftfartstilsynet når risikoen for gjentakelse er eliminert eller redusert til et akseptabelt nivå, jf. 145.B.50 (a), 147 B.130(b), 21.B.225 (a, b og c), M.B.705 (a). 

Ved behov for utvidelse av frist for lukking av avvik må selskapet søke om forlengelse av fristen, hvor en tilfredsstillende plan med korrigerende tiltak er vedlagt. Luftfartstilsynet avgjør hvorvidt forlenget frist kan aksepteres og eventuelt angi ytterligere vilkår for utvidelsen av fristen.

Kvalitetssjefer og kvalitetsauditører
Luftfartstilsynet presiserer at kvalitetssjefene har ansvaret for at prosedyrer er etablert i prosedyremanualer (Expositions) i henhold til de forskrifter som er relevant for organisasjonen.  Henvisninger til forskrifter eller krav skal innarbeides i prosedyrer, årlig revisjonsplan og sjekklister.

Kvalitetssjefene har ansvar for at alle avvik blir fulgt opp innenfor gitte tidsfrister og for verifisering av at avvikene er tilfredsstillende lukket i samsvar med selskapets plan for lukking av avvikene. Ansvaret for å utføre nødvendig kompenserende eller korrigerende tiltak på det enkelte avvik påhviler den aktuelle Postholder.

Kvalitetsauditørene skal ved intern revisjon påse at samtlige prosedyrer i prosedyremanualer (Expositions) er etablert, ajourført iht. forskriftene og blir etterlevd.

Organisasjonen skal i sine prosedyrer stille kvalifikasjonskrav, inklusiv løpende trening, til interne auditører.  Det presiseres at auditørene skal være uavhengig av den funksjon, prosedyre og produkt som auditeres, samt ha kunnskap på de fagområder som auditeres og om organisasjonens kvalitetssystem.