Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
09/00
01 MAR

Retningslinjer for utstedelse av rutetillatelse til skandinaviske flyselskap for trafikkering av visse internasjonale flyruter (regelmessig passasjertrafikk)

Samferdselsdepartementet har på bakgrunn av Stortingsbehandlingen av St. meld. nr. 26 (1996-97) - Om skandinavisk luftfartspolitikk og forlengelse av SAS-samarbeidet - og i samarbeid med luftfartsmyndighetene i Danmark og Sverige utarbeidet nye retningslinjer for utstedelse av rutetillatelse til skandinaviske flyselskap for trafikkering av ruter til destinasjoner utenfor EØS-området. Det vil fremgå av retningslinjene at SAS’ fortrinnsrett til disse rutene i prinsippet er opphevet. Imidlertid beholder SAS inntil videre sin fortrinnsrett på de ruter som er dekket av restriktive luftfartsavtaler, dvs. luftfartsavtaler med kapasitetsbegrensninger og/eller avtaler som kun tillater ett selskap fra hver av partene å utnytte trafikkrettighetene i avtalen.

Retningslinjene erstatter de retningslinjene som ble fastsatt i juli 1988 og endret med virkning fra den 1. november 1990, og fra den 1. juli 1994.

Eventuelle spørsmål vedrørende retningslinjene kan rettes til Luftfartstilsynet, Luftfartspolitisk seksjon.

  1. Disse retningslinjene gjelder i de tilfeller der andre skandinaviske flyselskap enn SAS (i konsesjonssammenheng SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB) søker rutetillatelse for flyruter mellom Skandinavia og tredjeland som ikke omfattes av rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet. Denne rådsforordning er gjort gjeldende også for Norge gjennom EØS-avtalen.
  2. Retningslinjene gjelder ikke for trafikkering av ruter som dekkes av en luftfartsavtale som ikke inneholder begrensninger med hensyn til kapasitetsinnsatsen, og som dessuten tillater at mer enn ett flyselskap kan utpekes (designeres) fra skandinavisk side, ettersom SAS i disse tilfellene ikke lenger har fortrinnsrett.
  3. Tillatelse til trafikk på øvrige ruter kan gis til ett eller flere andre skandinaviske flyselskap, dersom SAS selv velger ikke å trafikkere en slik rute. I denne forbindelse anses SAS ikke selv å trafikkere en rute, dersom SAS kun betjener ruten som det markedsfø rende selskapet i et code sharing arrangement.
  4. Beslutning om rutetillatelse til andre flyselskap enn SAS skal fattes innen 3 måneder etter at søknaden er mottatt. Beslutning skal fattes etter forutgående samråd mellom myndighetene i de skandinaviske landene. SAS skal gis anledning til å uttale seg i saken, og svarfrist skal normalt settes til 1 måned. Rutetillatelsen skal normalt omfatte en periode på fem år. Myndigheten som utsteder rutetillatelsen, skal fastsette en tidsfrist for når trafikkeringen skal være påbegynt og kan forø vrig fastsette de vilkår som behøves for trafikkeringen.
  5. Dersom SAS meddeler at konsortiet ønsker å trafikkere en rute som et annet skandinavisk flyselskap har søkt om å trafikkere, skal søknaden til dette flyselskapet avslås. I slikt tilfelle skal myndigheten som utsteder rutetillatelsen, fastsette innen hvilket tidspunkt SAS skal ha startet ruten samt fastsette øvrige nø dvendige vilkår.
  6. Dersom det foreligger spesielle omstendigheter, kan de skandinaviske myndighetene etter samråd innvilge unntak fra bestemmelsene i disse retningslinjene.
  7. En rutetillatelse kan trekkes tilbake eller begrenses dersom flyselskapet ikke overholder de forskrifter eller vilkår som gjelder for virksomheten, eller dersom det forøvrig foreligger særlige grunner.

Disse retningslinjene er utarbeidet på grunnlag av St. meld. nr. 26 (1996-97) og Stortingets tilslutning til den endrede luftfartspolitikk som der ble foreslått. Retningslinjene erstatter de retningslinjene som ble fastsatt i juli 1988 og endret med virkning fra den 1. november 1990, og fra den 1. juli 1994.