Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
72/00
18 DES

Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning

Annuller AIC B 18/93

I henhold til "Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning", § 5, fastsatt av Miljøverndepartementet 9. juli 1992 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 39, skal luftfartøy som oppdager akutt forurensning varsle den enhet av lufttrafikktjenesten som luftfartøyet har kontakt med.

Forskriften gjelder for akutt forurensning i riket, i norsk økonomisk sone eller som truer med å inntreffe i norsk økonomisk sone når forurensningskilden er norsk fartøy eller innretning eller fra virksomheter som driver petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Den enhet av lufttrafikktjenesten som flyet eller helikopteret har kontakt med sender varsel til NOTAM -kontoret, som igjen skal varsle

Statens forurensningstilsyn,
Oljevernavdelingen i Horten,
Postboks 125,
3191 Horten
(tlf. 33 03 48 00
telefaks 33 03 49 49).

Statens forurensningstilsyn har utgitt "sjekkliste til bruk om bord i luftfartøy for observasjon av akutt forurensning" (se bilag) og som en hjelp i observasjonen. Skjemaet kan fåes ved henvendelse til SFT/Horten, men skal ikke sendes til SFT.

Varsel om oljeutslipp skal, i den utstrekning det er mulig, inneholde følgende opplysninger:

A) Hvem som varsler og navn på person(er) som har observert utslippet

B) Dato og tid for observasjon

C) Utslippets posisjon

D) Utslippets størrelse og form

E) Fargeinformasjon

F) Mulig kilde og aktivitet i området

G) Vindens retning og styrke, sjøens tilstand samt strømsetting og styrke

H) Kontaktperson de neste 24 timer.