Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
13/13
20 JUN

Kreditering av sertifikater og rettigheter utstedt av tredjeland

Denne AIC erstatter AIC-N 02/13.

Sertifikater og rettigheter utstedt av tredjeland (dvs. ikke-EASA medlemsland) kan krediteres (godskrives) etter bestemte regler og danne grunnlag for utstedelse av europeiske sertifikater/rettigheter. Kravene som ligger til grunn for godskriving av flygetid blir redegjort for i denne AIC.

I del 1 beskrives kravene som fulgte av JAR-FCL, og som vil få betydning for de overgangsperioder som er beskrevet nedenfor.

Forordning 1178/2011 (Regulation on Aircrew) trådte i kraft 7. juni 2013. Forordningen erstatter JAR-FLC regelverket. I del 2 beskrives derfor kravene i forordning 1178/2011 for godskriving av utdanning som tas i tredjeland.

Del 1. Godskriving av utdanning etter JAR-FCL

1.1. Grunnleggende krav

Bestemmelsene JAR-FCL 1.016 og 2.016 beskriver på generelt grunnlag hvilke krav som skal være oppfylt for å få godskrevet utdannelse/sertifikat/instrumentrettighet utstedt av et ikke-JAA land.

Elever som har gjennomført sin utdanning i for eksempel USA, må sørge for å få opptjent tilstrekkelig flygererfaring/timer slik at alle krav i JAR-FCL er oppfylt før eventuell utstedelse av sertifikatrettigheter kan finne sted. Dette gjelder både totaltid og spesifikke timekrav til fartøysjefstid, navigasjonstid (cross country), mørkeflyging etc. For kreditering av henholdsvis CPL(A) og CPL(H) må minimumskravene som er listet opp i JAR-FCL 1.155 (b) og (c) eller JAR-FCL 2.155(b) og (c) være oppfylt før utstedelse.

For utstedelse av JAR-FCL instrumentrettighet er det krav til minimum 50 timer navigasjonstid som fartøysjef, jf. JAR-FCL 1.190 og JAR-FCL 2.190. Dette kravet må oppfylles selv om kandidaten er innehaver av en instrumentrettighet fra et tredjeland. Når det gjelder instrumentrettighet på helikopter, er det et tilleggskrav i JAR-FCL at minimum 10 timer flygetrening skal utføres i et instrumentsertifisert helikopter, jf. vedlegg 1 til JAR-FCL 2.205.

Som en veiledning til hvilken godskriving som innvilges, kan luftfartsmyndigheten basere seg på en anbefaling fra en treningsorganisasjon.

1.2. Særskilt om logging av flygetid i henhold til JAR-FCL

JAR-FCL 1.080 og 2.080 beskriver hvordan flygetid skal logges. Alle timekrav i JAR-FCL for utstedelse av sertifikat og rettigheter, er basert på at flygetiden er logget i henhold til JAR-FCL 1.080 eller 2.080.

Krediteringskandidater som har påbegynt utdanning i et tredjeland før 7. juni 2013 og som i tillegg påbegynner teoriutdanning i Norge før 8. april 2014, vil gjennom dispensasjon få godskrevet fartøysjefstid uavhengig om fartøysjefstiden er logget som Dual Received, og uten at det blir foretatt en skjønnsmessig vurdering av gjennomført flytid. Det forutsettes imidlertid at flygetiden er logget i henhold til nasjonale bestemmelser i det landet kandidaten gjennomfører sin utdanning.

Merk at i henhold til forordning 1178/2011 vil det ikke lenger kunne dispenseres fra de konkrete kravene på tilsvarende måte som angitt over.

1.3. Overgangsordning – elever under utdanning

Forordning 1178/2011 inneholder overgangsordning for elever som har påbegynt sin utdanning i et tredjeland i henhold til JAR-FCL regelverket. Forordningens artikkel 9 beskriver i hovedsak at trening som er påbegynt før nytt regelverk trer i kraft, vil bli godskrevet fullt ut dersom utdanningen fullføres innen 8. april 2016.

I forbindelse med overgangsordningen for kreditering inndeles kandidatene i tre forskjellige kategorier:

  • De som har påbegynt utdanning i et tredjeland før 7. juni 2013 og som i tillegg påbegynner teoriutdanning i Norge før 8. april 2014, vil få godskrevet fartøysjefstid logget som Dual Received. Utdanningen må fullføres innen 8. april 2016.
  • De som har påbegynt utdanning i et tredjeland før 7. juni 2013 og som påbegynner teoriutdanning i Norge etter 8. april 2014, vil bli vurdert opp mot bestemmelsene i Regulation on Aircrew (Forordning 1178/2011), artikkel 8.
  • De som starter sin utdanning i et tredjeland etter 7. juni 2013, vil bli vurdert opp mot bestemmelsene i Regulation on Aircrew (Forordning 1178/2011), artikkel 8.

Del 2. Forordning 1178/2011 – regler om godskriving av utdanning fra tredjeland

2.1. Grunnleggende krav

Nytt europeisk regelverk for besetningsmedlemmer – forordning 1178/2011 ("Regulation on Aircrew") trådte i kraft i Norge den 7. juni 2013. Dette regelverket erstatter gjeldende JAR-FCL regelverk (JAR-FCL 1, 2 og 3), og bygger i stor grad på JAR-FCL regelverket.

Forordning 1178/2011 artikkel 8, punkt 2 og 3 vedrørende kreditering lyder som følger;

  1. Applicants for Part-FCL licences already holding at least an equivalent licence, rating or certificate issued in accordance with Annex 1 to the Chicago Convention by a third country shall comply with all the requirements of Annex I (Part FCL) to this Regulation, except that the requirements of course duration, number of lessons and specific training hours may be reduced.
  2. The credit given to the applicant shall be determined by the Member State to which the pilot applies on the basis of a recommendation from an approved training organisation.

Som det fremgår av bestemmelsen ovenfor, er det krav om at søkere i utgangspunktet skal møte alle krav som fremkommer av bestemmelsene i Part-FCL (Annex I), men at kravene til kursvarighet, antall undervisningstimer og spesifikke treningstimer kan reduseres. Denne bestemmelsen samsvarer med tidligere JAR-FCL 1.016 og 2.016.

Kandidater som påbegynner utdanning i et tredjeland etter 7. juni 2013, og skal søke om godskriving av sertifikat/rettighet i henhold til bestemmelsene i Part-FCL (Annex I) må henvende seg til en aktuell treningsorganisasjon. All relevant dokumentasjon skal legges frem for treningsorganisasjonen, som igjen vil foreslå et redusert treningsprogram til Luftfartstilsynet, basert på kandidatens tidligere erfaring.

For å få godskrevet fartøysjefstid opptjent på sertifikat utstedt av tredjeland, må flygetid som PIC (Pilot-in-command) logges i henhold til de relevante definisjonene for henholdsvis SOLO, SPIC og PICUS i Part-FCL punkt FCL.010. Utdypende informasjon vedrørende logging av flygetid, finnes i AMC1 FCL.050.

2.2. Særskilt om logging av flygetid

2.2.1 Fartøysjefstid

Flygetid som er logget både som fartøysjef og Dual Received vil normalt ikke bli godskrevet opp mot kravene til fartøysjefstid for Part-FCL sertifikat og rettigheter. Flygetiden vil bli godskrevet fullt ut opp mot krav til totaltid.

I henhold til Part-FCL (Annex I) kan elever under utdanning på integrerte kurs få godskrevet flygetid som fartøysjef, selv om turene er fløyet med instruktør. Dette vil være spesifikke turer i treningsprogrammet som skal være definert som SPIC (Student Pilot-in-command). Instruktøren skal da ikke influere på kandidatens trening, verken ved instruksjon eller ved å bruke kontrollene.

SPIC er ikke definert i ICAO Annex 1. Elever som er under utdanning i tredjeland kan derfor ikke logge SPIC. Luftfartstilsynet kan godskrive fartøysjefstid logget som Dual Received, dersom det går klart frem av regelverket i tredjelandet at flygetiden er gjennomført tilsvarende som for SPIC. Eksempel på slik flygetid er fartøysjefstid logget i henhold til FAR Part 61 sec 61.129(a)(4) og (b)(4). For å få godskrevet slik fartøysjefstid må det legges ved dokumentasjon som viser hvilke turer i utdanningsprogrammet som gjennomføres tilsvarende som for SPIC.

2.2.2. Navigasjonstid

Når det gjelder loggføring av navigasjonstid (cross country), skal denne også være i henhold til bestemmelsene i Part-FCL (Annex I). Dokumentert navigasjonstid loggført i cross country rubrikken i loggboken vil bli godkjent. Det er viktig å merke seg at det er krav til minimum 50 timer navigasjonstid som fartøysjef for utstedelse av instrumentrettighet.

For å kunne logge navigasjonstid er det krav til at treningen skal inneholde elementer av navigasjonstrening. Herunder er det krav om at det utarbeides en operativ flygeplan med flere trekk på ruten hvor det er beregnet kurs, vindkorreksjon, drivstoffplan etc.

Navigasjonstid (fartøysjefstid) ført som solo eller Dual Given godskrives på bakgrunn av loggført tid i loggboken. Vi gjør oppmerksom på at instruktør ikke kan loggføre navigasjonstid uten at også elev er under navigasjonstrening. Dersom man ønsker godskriving av fartøysjefstid logget som Dual Received, må det dokumenteres gjennom skoleprogrammet at navigasjonstrening ført som fartøysjef og Dual Received er i henhold til tilsvarende kriterier som for SPIC.

Når det gjelder logging av navigasjonstid i USA, har FAA tilleggskrav i forhold til JAR/Part-FCL. Under utdanning til PPL-, CPL sertifikat og instrumentrettighet i USA, har FAA satt krav til at distansen som må flys skal være minimum 50 nautiske mil (NM) i rett linje fra avgangssted og det skal være landing på utebase.

Når det gjelder opptjening av erfaring/flytimer med navigasjon mot et ATPL-sertifikat, har FAA også satt krav til minimum 50 NM i rett linje fra avgangssted, men det er ikke krav til landing på utebase.

Luftfartstilsynet vil godskrive navigasjonstid opptjent på FAA sertifikat når tiden er fløyet og logget i henhold til bestemmelsene i Part-FCL.